Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Maszynoznawstwo i wytrzymałość materiałów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-306-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Janewicz Andrzej (janewicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł pozwala na uzyskanie wiedzy z zakresu podstaw mechaniki, wytrzymałości materiałów oraz budowy maszyn. Student zapoznaje się z procedurą wykonywania projektów inżynierskich, a także ze sposobami pozyskiwania z literatury oraz baz danych informacji niezbędnych do obliczeń wytrzymałościowych. Uczy się wykonywać prezentacje dotyczące konstrukcji maszyn technologicznych i obszarów ich stosowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania elementów maszyn z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. CHB1A_W04 Wykonanie ćwiczeń
M_W002 Ma wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, w szczególności teoretycznego opisu zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych oraz elementach maszyn poddanych obciążeniom zewnętrznym. CHB1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych potrzebne do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych oraz prac projektowych. CHB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację dotyczącą konstrukcji wybranych maszyn i obszaru ich stosowania. CHB1A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dla prostych przypadków obciążeń i dokonać aplikacji uzyskanych wyników. CHB1A_K03 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu projektowania elementów maszyn z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę w zakresie wytrzymałości materiałów, w szczególności teoretycznego opisu zjawisk zachodzących w materiałach konstrukcyjnych oraz elementach maszyn poddanych obciążeniom zewnętrznym. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie pozyskiwać informacje z literatury oraz baz danych potrzebne do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych oraz prac projektowych. - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację dotyczącą konstrukcji wybranych maszyn i obszaru ich stosowania. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie przeprowadzić podstawowe obliczenia wytrzymałościowe dla prostych przypadków obciążeń i dokonać aplikacji uzyskanych wyników. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 34 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

1. Wprowadzenie do wykładów, zasady statyki.
2. Rodzaje więzów i uwalnianie od nich, układy sił oraz warunki ich równowagi.
3. Wyznaczanie reakcji w podporach, podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów.
4. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych metali, rozciąganie prętów.
5. Analiza prostych przypadków obciążenia prętów, ściskanie, ścinanie techniczne, skręcanie wału pełnego oraz drążonego.
6. Przypadki statycznie wyznaczalne zginania belek, zginanie czyste prętów prostych
7. Wytrzymałość złożona, hipotezy wytrzymałościowe.
8. Doświadczalne metody określania własności mechanicznych materiałów budowlanych.
9. Rodzaje, charakterystyka i toki obliczeń połączeń spójnościowych.
10. Rodzaje, charakterystyka i toki obliczeń połączeń śrubowych.
11. Klasyfikacja maszyn, ogólna ich budowa i charakterystyka podstawowych elementów.
12. Napędy maszyn, budowa wybranych przekładni mechanicznych.
13. Klasyfikacja maszyn i urządzeń transportu technologicznego, budowa i podstawy eksploatacji przenośników cięgnowych.
14. Maszyny do formowania mas sypkich oraz plastycznych.
15. Maszyny do scalania materiałów pylistych oraz drobnoziarnistych.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):
Tematyka ćwiczeń

Moment siły względem bieguna, para sił i jej moment, obliczenia i dobór cech konstrukcyjnych prętów rozciąganych oraz ściskanych, obliczenia i wymiarowanie belek zginanych, ogólne zasady wymiarowania wałów, obliczenia i wymiarowanie złączy spójnościowych, obliczenia i dobór elementów złączy śrubowych, kryteria doboru przekładni mechanicznych, transmisja energii w układzie napędowym maszyny, identyfikacja elementów maszyn na obiektach rzeczywistych, analiza komputerowa wpływu wybranych parametrów przenośnika taśmowego na zapotrzebowanie mocy, analiza konstrukcji maszyn do formowania mas oraz scalania materiałów ziarnistych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń oraz dopuszczenia do egzaminu jest obecność na 80% zajęć oraz uzyskanie średniej z ocen dwóch kolokwiów co najmniej 3,0.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Określa prowadzący na pierwszych zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstawowych zasad grafiki inżynierskiej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bembenek M., Hryniewicz M.: Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej. Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
2. Błaszczak J., Blum A., Siemieniec A., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów. Laboratorium badań tworzyw ceramicznych. Skrypty Uczelniane nr 1493, Wydawnictwa AGH, Kraków 1996.
3. Dyląg Z., JakubowiczA., Orłoś Z.: Wytrzymałość materiałów. WNT, Warszawa 2007.
4. Engel Z., Giergiel J.: Statyka. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2000.
5. Furmanik K.: Transport przenośnikowy. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
6. Niezgodziński M., Niezgodziński T.: Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. PWN, Warszawa 2000.
7. Osiński Z.: Podstawy konstrukcji maszyn. PWN, Warszawa 1999.
8. Skorupa M., Skorupa A.: Wytrzymałość materiałów dla studentów wydziałów niemechanicznych. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1997.
9. Warych J.: Aparatura chemiczna i procesowa. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Obecność na wykładach jest obowiązkowa.