Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia materiałów wiążących i betonów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-401-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Malata Grzegorz (gmalata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot zapoznaje z praktycznym aspektem badania wybranych cech materiałowych i użytkowych dla spoiw, zapraw budowlanych i betonów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie doboru technik analitycznych i badania właściwości materiałów wiążących i betonów CHB1A_W08 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie materiałów wiążących i betonów oraz dokonać analizy danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski CHB1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy zna i przestrzega przepisy BHP oraz instrukcje sprzątowe obowiązujące w laboratorium CHB1A_U10 Zaliczenie laboratorium
M_U003 Posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych spoiw, zaczynów, zapraw i betonów oraz wyrobów z nich powstających CHB1A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie doboru technik analitycznych i badania właściwości materiałów wiążących i betonów - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić badanie materiałów wiążących i betonów oraz dokonać analizy danych eksperymentalnych, zaprezentować je i wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zadbać o właściwe zabezpieczenie stanowiska pracy zna i przestrzega przepisy BHP oraz instrukcje sprzątowe obowiązujące w laboratorium - - + - - - - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności oznaczania cech użytkowych spoiw, zaczynów, zapraw i betonów oraz wyrobów z nich powstających - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

Oznaczanie cech użytkowych cementów portlandzkich; Badania właściwości użytkowych spoiw powietrznych; Badania właściwości zapraw budowlanych; Badania wytrzymałości betonów; Oznaczanie składu fazowego mineralnych materiałów budowlanych; Oznaczanie składu ziarnowego i powierzchni właściwej spoiw mineralnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium wstępne, aktywny udział w zajęciach, sporządzenie i przedstawienie pisemnego sprawozdania z badań.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Według regulaminu AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestnictwo w zajęciach z inną grupą ćwiczeniową lub uzyskanie zaliczenia w trybie uzgodnionym z prowadzącym konkretne ćwiczenie. Dopuszczalny brak zaliczenia jednego ćwiczenia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Małolepszy J. i inni (praca zbiorowa) – Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. AGH Uczel. Wyd. Nauk.-dydaktyczne. Kraków 2008
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Laboratorium materiałów wiążących. SU AGH, Kraków 2003
Nocuń-Wczelik W. (red.) – Cement. Metody Badań. Wybrane kierunki stosowania. Wyd. AGH Kraków 2010
Chłądzyński S. – Spoiwa gipsowe w budownictwie. Wyd. Medium Warszawa 2008
Neville A – Właściwości betonu. Wyd. Polski Cement. Kraków 2000
Stefańczyk B. i inni (praca zbiorowa) – Budownictwo ogólne. Tom 1 Materiały i wyroby budowlane. Wyd. Arkady 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

-