Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia ceramiki budowlanej i materiałów termoizolacyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-402-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Brylska Elżbieta (brylska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców oraz o technikach badawczych surowców i otrzymanych z nich produktów budowlanych CHB1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków CHB1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wykorzystać kompleksowe metody badań surowców i ocenić ich przydatność do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o wybranych właściwościach CHB1A_U08 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 potrafi oznaczyć właściwości termoizolacyjne materiałów, ocenić ich wpływ na środowisko człowieka, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych CHB1A_U07 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje CHB1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę o zależności właściwości materiałów budowlanych od właściwości surowców oraz o technikach badawczych surowców i otrzymanych z nich produktów budowlanych - - + - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów technicznych i kryteriów doboru i projektowania elementów konstrukcyjnych i izolacji budynków - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wykorzystać kompleksowe metody badań surowców i ocenić ich przydatność do produkcji ceramicznych materiałów budowlanych o wybranych właściwościach - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi oznaczyć właściwości termoizolacyjne materiałów, ocenić ich wpływ na środowisko człowieka, przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków działalności w zawodzie inżyniera, jej wpływu na środowisko oraz związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 6 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

1.Badanie w mikroskopie wysokotemperaturowym właściwości surowców i mas ceramicznych stosowanych w technologii ceramicznych materiałów budowlanych
2.Badania surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii
3.Badanie surowców i mas ceramicznych metodą termicznej analizy różnicowej i termograwimetrii
4.Badanie właściwości reologicznych mas ceramicznych
5.Oznaczanie współczynnika przewodnictwa cieplnego materiałów budowlanych
6.Oznaczanie składu fazowego ceramicznych materiałów budowlanych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok= średnia arytmetyczna ocen poszczególnych ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

•Gawlicki M.,Pichór W.,Brylska E.,Łagosz A.,Malata G.,Małolepszy J. (red.),Nocuń-Wczelik W.,Petri M.,PytelZ.
Roszczynialski W.,Stolecki J., Reben M. – Podstawy technologii materiałów budowlanych i metody badań.
Wyd.AGH. Kraków 2013
•Brylska E., Murzyn P., Stolecki J.- Ceramiczne materiały budowlane – metody badań surowców i wyrobów;
Wyd.AGH. Kraków 2014
•Bolewski A., Budkiewicz M, Wyszomirski P. – Surowce ceramiczne. Wyd.Geologiczne. Warszawa 1991
•Stoch L. – Minerały ilaste. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1974
•Sikora W.,Helios-Rybicka E. – Surowce ilaste. Wyd. AGH 1994
•Tokarski Z. i in. – Surowce ceramiki budowlanej. Zeszyty PAN,Ceramika 1,Warszawa 1964
•Kubisz J., Babiński W.- Materiały do ćwiczeń z mineralogii. UWN-D AGH. Kraków 1995
•Kurdowski W. – Chemia materiałów budowlanych. SU AGH 1698. Kraków 2000
•Borkiewicz J.: Włókna mineralne w budownictwie i przemyśle. Wyd. PWN, Warszawa 1975
•Pogorzelski J. A. – Fizyka cieplna budowli. PWN. Warszawa 1976
•Praca zbiorowa red. B. Bieniasz: Wymiana ciepła i masy. Laboratorium. Wyd.2 OWPRz, Rzeszów 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak