Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Szkło i materiały szkliste w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-404-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Wasylak Jan (wasylak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie, ich klasyfikowania oraz właściwości użytkowych CHB1A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania CHB1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Referat,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane CHB1A_U06 Referat,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących zastosowania szklistych materiałów w budownictwie CHB1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wynik testu zaliczeniowego,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu technologii szklistych materiałów stosowanych w budownictwie, ich klasyfikowania oraz właściwości użytkowych + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić właściwości szklistych materiałów stosowanych w budownictwie oraz podać zakres ich stosowania + - + - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi posługiwać się właściwie dobranymi metodami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących szkliste materiały budowlane + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę promowania, formułowania i przekazywania społeczeństwu informacji i opinii dotyczących zastosowania szklistych materiałów w budownictwie + - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 1 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Szkło w budownictwie-podstawy
2. Charakterystyka surowców do produkcji szkła.
3. Przebieg procesu wytwarzania szkieł.
4. Podstawowe właściwości szkła budowlanego.
5. Przetwórstwo szkła w budownictwie.
6. Podział wyrobów budowlanych ze szkła.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Badanie siatki spękań szkieł bezpiecznych-J. Pawlik
2. Badanie wytrzymałości mechanicznej szkła na zginanie-J. Pawlik
3. Wytwarzanie szyb zespolonych- M.Reben
4. Badanie i wyznaczanie punktu rosy szyb zespolonych- M.Reben
5. Wytwarzanie termoizolacyjnego szkła piankowego-A.Gill

Zajęcia seminaryjne (15h):

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą problemy dotyczące szkła w budownictwie, sposoby projektowania oszkleń w szkleniu strukturalnym oraz niekonwencjonanle rozwiązania architektoniczne z użyciem szlistych materiałów budowlanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest wg. wzoru:
OK=0,4Z+0,3*L+0,3S (Z-ocena z kolokwium zaliczeniowego, L-ocena z zajęć laboratoryjnych, S-ocena z zajęć seminaryjnych)

*L-ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln), gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych

Procent uzyskanych punktów w ocenie końcowej przeliczany jest na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3.L. B. Klindt, W. Klein, „Szkło jako materiał budowlany“, wyd. Arkady, W-wa 1982.
4.B. Weller, S. Unnewehr, K. Harth, S. Tasche, Glass in building: principles, applications, examples, Birkhauser Verlag AG, 2009.
5.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 1, Ceramika / Ceramics, vol. 73, Kraków 2002.
6.Praca zbiorowa, „Technologia szkła. Właściwości fizykochemiczne. Metody badań” Cz. 2, Ceramika / Ceramics, vol. 113, Kraków 2012.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
4. Glass in Building Magazine (on-line).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak