Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimerowe materiały konstrukcyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-503-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Strzelec Krzysztof (krzysztof.strzelec@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Budowa i struktura polimerów: podstawowe pojęcia, izomeria. Polimeryzacja i jej rodzaje. Właściwości mechaniczne polimerów. Klasyfikacja polimerów. Krystalizacja polimerów. Polimery konstrukcyjne: polietyleny, polipropylen, poliamidy, polistyren, poliwęglan, polichlorek winylu, polimetakrylan metylu, poliestry, tworzywa fluorowe i silikonowe – identyfikacja, właściwości, zastosowanie. Elastomery i guma. Żywice i polimery powłokowe, farby, lakiery i kleje. Kompozyty polimerowe.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna budowę, właściwości i obszary inżynierskiego zastosowania podstawowych rodzajów polimerów. CHB1A_W05 Egzamin
M_W002 Zna najbardziej popularne metody modyfikacji chemicznej i fizycznej polimerów. CHB1A_U08 Zaliczenie laboratorium
M_W003 Zna budowę, rodzaje i obszary zastosowania kompozytów polimerowych. CHB1A_W05 Egzamin
M_W004 Potrafi wskazać optymalną metodę modyfikacji lub obróbki polimeru z uwagi na właściwości użytkowe materiału. CHB1A_W05 Egzamin
M_W005 Potrafi analizować wyniki badań i na ich podstawie formułować prawidłowe wnioski. CHB1A_U07 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna metody identyfikacji oraz metody badań właściwości polimerów, kompozytów polimerowych i wykonanych z nich elementów. CHB1A_U06 Zaliczenie laboratorium
M_U002 Potrafi dobrać polimer lub kompozyt polimerowy do konkretnego zastosowania inżynierskiego. CHB1A_W05 Egzamin
M_U003 Potrafi zidentyfikować rodzaj zastosowanego polimeru. CHB1A_W08 Zaliczenie laboratorium
M_U004 Potrafi oznaczyć wybrane właściwości inżynierskie i funkcjonalne polimerów, kompozytów polimerowych i wykonanych z nich elementów. CHB1A_U06 Zaliczenie laboratorium
M_U005 Potrafi prezentować otrzymane wyniki w postaci raportu. CHB1A_K02 Zaliczenie laboratorium
M_U006 Umie wykonać wybrane oznaczenia właściwości materiałów polimerowych i wykonanych z nich elementów. CHB1A_U06 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna budowę, właściwości i obszary inżynierskiego zastosowania podstawowych rodzajów polimerów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna najbardziej popularne metody modyfikacji chemicznej i fizycznej polimerów. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna budowę, rodzaje i obszary zastosowania kompozytów polimerowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Potrafi wskazać optymalną metodę modyfikacji lub obróbki polimeru z uwagi na właściwości użytkowe materiału. + - - - - - - - - - -
M_W005 Potrafi analizować wyniki badań i na ich podstawie formułować prawidłowe wnioski. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna metody identyfikacji oraz metody badań właściwości polimerów, kompozytów polimerowych i wykonanych z nich elementów. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dobrać polimer lub kompozyt polimerowy do konkretnego zastosowania inżynierskiego. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi zidentyfikować rodzaj zastosowanego polimeru. - - + - - - - - - - -
M_U004 Potrafi oznaczyć wybrane właściwości inżynierskie i funkcjonalne polimerów, kompozytów polimerowych i wykonanych z nich elementów. - - + - - - - - - - -
M_U005 Potrafi prezentować otrzymane wyniki w postaci raportu. - - + - - - - - - - -
M_U006 Umie wykonać wybrane oznaczenia właściwości materiałów polimerowych i wykonanych z nich elementów. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 16 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wiedza na temat budowy, właściwości i obszaru stosowania podstawowych grup polimerów, metod modyfikacji chemicznej i fizycznej materiałów. Znajomość metod identyfikacji oraz badania właściwości polimerów i kompozytów polimerowych oraz wykonanych z nich wyrobów użytkowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Identyfikacja polimerów i tworzyw sztucznych za pomocą spektroskopii w podczerwieni.
2. Polimeryzacja.
3. Sporządzanie mieszanki gumowej i wulkanizacja.
4. Oznaczanie wytrzymałości gumy na zerwanie wg ISO 37.
5. Badanie odporności chemicznej polimerów i tworzyw sztucznych.
6. Badanie właściwości tribologicznych polimerów i tworzyw sztucznych.
7. Badanie odporności polimerów na starzenie.
8. Oznaczanie udarności polimerów za pomocą młota Charpy’ego.
9. Badanie skuteczności złącza klejowego.
10. Oznaczanie zwilżalności polimerów i tworzyw sztucznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: test pisemny
Pytania egzaminacyjne umożliwią sprawdzenie wiedzy studentów w zakresie
wymienionych efektów kształcenia jak również ich umiejętności analizowania i
rozwiązywania problemów z zakresu tematyki przedmiotu.
Laboratorium: wykonanie wszystkich ćwiczeń, sprawozdanie z ćwiczenia, ustne lub
pisemne kolokwium po wykonaniu ćwiczenia.
Sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia powinno być wykonane zgodnie z
wytycznymi podanymi w instrukcji. Zarówno forma sprawozdania jak i kolokwia
laboratoryjne umożliwiają sprawdzenie założonych efektów kształcenia. Studenci muszą
wykazać się umiejętnością: zaplanowania, przeprowadzenia, zabrania i analizy wyników
w przeprowadzonych eksperymentach; użycia zarówno nowoczesnej aparatury jak i
technik klasycznych dla prawidłowego przeprowadzenia pomiarów w swoich
doświadczeniach; poprawnego wykonania ćwiczenia i sporządzenia prawidłowego
sprawozdania; wykonanie indywidualnych i grupowych zadań w trakcie wykonywania
ćwiczeń.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen: z egzaminu pisemnego obejmującego materiał wykładu (2/3) oraz średniej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych (1/3)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład – nie dotyczy
Laboratorium – dodatkowe terminy powtarzania zajęć

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość fizyki, chemii i podstaw nauki o materiałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Rabek J.F.: Współczesna wiedza o polimerach, PWN, Warszawa 2009.
Żuchowska D.: Polimery konstrukcyjne, WNT, Warszawa 2000.
Królikowski W.: Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, PWN, Warszawa 2012.
Galina H.: Fizykochemia polimerów, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1998.
Żenkiewicz M.:Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielkocząsteczkowych, WNT, Warszawa 2000.
Jurkowska B., Jurkowski B.:Mieszanie kompozycji polimerowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 1991.
Praca zbiorowa pod red. Gaczyńskiego R.:Guma. Poradnik inżyniera i technika, WNT, Warszawa 1981.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rybiński, P., Syrek, B., Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K., Żukowski, W., Bradło, D. Influence of Lignocellulose Fillers on Properties Natural Rubber Composites, Journal of Polymers and the Environment, 26 (6), (2018) 2489-2501. DOI: 10.1007/s10924-017-1144-9

Członka, S., Bertino, M.F., Strzelec, K. Rigid polyurethane foams reinforced with industrial potato protein, Polymer Testing, 68, (2018) 135-145. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.04.006

Szmechtyk, T., Sienkiewicz, N., Strzelec, K. Thermally induced self-healing epoxy/glass laminates with porous layers containing crystallized healing agent, Express Polymer Letters, 12 (7), (2018) 640-648.

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K. Influence of peroxide modifications on the properties of cereal straw and natural rubber composites, Cellulose, 25 (8), (2018) 4711-4728. DOI: 10.1007/s10570-018-1880-6

Członka, S., Bertino, M.F., Strzelec, K., Strąkowska, A., Masłowski, M. Rigid polyurethane foams reinforced with solid waste generated in leather industry, Polymer Testing, 69, (2018) 225-237. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.05.013

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K. Natural Rubber Composites Filled with Cereals Straw Modified with Acetic and Maleic Anhydride: Preparation and Properties, Journal of Polymers and the Environment, 26 (10), (2018) 4141-4157. DOI: 10.1007/s10924-018-1285-5

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strąkowska, A., Strzelec, K., Szynkowska, M.I. The use of rye, oat and triticale straw as fillers of natural rubber composites, Polymer Bulletin, 75 (10), (2018) 4607-4626. DOI: 10.1007/s00289-018-2289-y

Członka, S., Sienkiewicz, N., Strąkowska, A., Strzelec, K. Keratin feathers as a filler for rigid polyurethane foams on the basis of soybean oil polyol, Polymer Testing, 72, (2018) 32-45. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.09.032

Masłowski, M., Miedzianowska, J. Strzelec, K. Silanized cereal straw as a novel, functional filler of natural rubber biocomposites, Cellulose, 1-16 (2018).
DOI: 10.1007/s10570-018-2093-8

Olejnik, A., Smejda-Krzewicka, A., Strzelec, K.
New elastomeric blends with increased resistance to flame, Polimery, 64(1), (2019), 41-47.
DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.1.5

Informacje dodatkowe:

Brak