Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modyfikacje i recykling polimerów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-504-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Strzelec Krzysztof (krzysztof.strzelec@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe rodzaje fizycznych oraz chemicznych modyfikacji polimerów. Problem odpadów z tworzyw sztucznych. Legislacja w dziedzinie recyklingu. Cykl życia oraz bilans ekologiczny materiałów polimerowych. Metody separacji i przygotowania materiałów polimerowych do recyklingu. Recykling opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego, gumy. Technologie przetwórstwa stosowane w recyklingu. Metody uszlachetniania recyklatów. Ekonomii procesu recyklingu. Redukcja ilości odpadów produkcyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe rodzaje fizycznych oraz chemicznych modyfikacji powierzchni polimerów. CHB1A_U08 Egzamin
M_W002 Zna problem odpadów z tworzyw sztucznych i rozumie jego skalę w Polsce i Europie. CHB1A_W09 Egzamin
M_W003 Zna podstawowe prawa, pojęcia oraz symbole z dziedziny recyklingu polimerów. CHB1A_W02 Egzamin
M_W004 Zna podstawy procesów recyklingu opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego oraz gumy. CHB1A_W09 Egzamin
M_W005 Zna technologie wytłaczania oraz wtryskiwania stosowane w recyklingu różnych polimerów. CHB1A_W04, CHB1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Zna podstawowe metody separacji oraz przygotowania materiałów polimerowych do recyklingu. CHB1A_U03 Prezentacja
M_U002 Zna podstawowe metody zmniejszania ilości odpadów produkcyjnych. CHB1A_U09 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie znaczenie ekonomii procesu recyklingu CHB1A_W09 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe rodzaje fizycznych oraz chemicznych modyfikacji powierzchni polimerów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna problem odpadów z tworzyw sztucznych i rozumie jego skalę w Polsce i Europie. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe prawa, pojęcia oraz symbole z dziedziny recyklingu polimerów. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawy procesów recyklingu opakowań, samochodów, sprzętu elektronicznego oraz gumy. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna technologie wytłaczania oraz wtryskiwania stosowane w recyklingu różnych polimerów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Zna podstawowe metody separacji oraz przygotowania materiałów polimerowych do recyklingu. - - - - - + - - - - -
M_U002 Zna podstawowe metody zmniejszania ilości odpadów produkcyjnych. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie znaczenie ekonomii procesu recyklingu - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu modyfikacji polimerów oraz zagadnień związanych z aspektami społeczno-ekonomicznymi i technologicznymi recyklingu materiałów polimerowych.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Seminarium rozszerzające zakres treści kształcenia prezentowanej w ramach wykładu o najnowsze rozwiązania z dziedziny modyfikacji i recyklingu materiałów polimerowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium wykładowe po zakończeniu semestru.
Indywidualne prezentacje seminaryjne.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa stanowi średnią z ocen kolokwium i seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład – nie dotyczy
Seminarium – dodatkowe terminy dla indywidualnych prezentacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nauka o materiałach, Chemia organiczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kozłowski M., Recykling tworzyw sztucznych w Europie, OW PWr, 2006
Florjańczyk Z., Penczek S., Chemia polimerów, Ofic.Wyd. Politechniki Warszawskiej, t.I-III, Warszawa, 1996.
Szlezyngier W, Tworzywa Sztuczne, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996-99, t.I-III.
Meister J., Polymer Modification: Principles, Techniques, and Applications, SPE, 2000.
Fettes E.M. Chemical reactions of polymers, Interscience Publishers, New York 1964.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rybiński, P., Syrek, B., Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K., Żukowski, W., Bradło, D. Influence of Lignocellulose Fillers on Properties Natural Rubber Composites, Journal of Polymers and the Environment, 26 (6), (2018) 2489-2501. DOI: 10.1007/s10924-017-1144-9

Członka, S., Bertino, M.F., Strzelec, K. Rigid polyurethane foams reinforced with industrial potato protein, Polymer Testing, 68, (2018) 135-145. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.04.006

Szmechtyk, T., Sienkiewicz, N., Strzelec, K. Thermally induced self-healing epoxy/glass laminates with porous layers containing crystallized healing agent, Express Polymer Letters, 12 (7), (2018) 640-648.

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K. Influence of peroxide modifications on the properties of cereal straw and natural rubber composites, Cellulose, 25 (8), (2018) 4711-4728. DOI: 10.1007/s10570-018-1880-6

Członka, S., Bertino, M.F., Strzelec, K., Strąkowska, A., Masłowski, M. Rigid polyurethane foams reinforced with solid waste generated in leather industry, Polymer Testing, 69, (2018) 225-237. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.05.013

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strzelec, K. Natural Rubber Composites Filled with Cereals Straw Modified with Acetic and Maleic Anhydride: Preparation and Properties, Journal of Polymers and the Environment, 26 (10), (2018) 4141-4157. DOI: 10.1007/s10924-018-1285-5

Masłowski, M., Miedzianowska, J., Strąkowska, A., Strzelec, K., Szynkowska, M.I. The use of rye, oat and triticale straw as fillers of natural rubber composites, Polymer Bulletin, 75 (10), (2018) 4607-4626. DOI: 10.1007/s00289-018-2289-y

Członka, S., Sienkiewicz, N., Strąkowska, A., Strzelec, K. Keratin feathers as a filler for rigid polyurethane foams on the basis of soybean oil polyol, Polymer Testing, 72, (2018) 32-45. DOI: 10.1016/j.polymertesting.2018.09.032

Masłowski, M., Miedzianowska, J. Strzelec, K. Silanized cereal straw as a novel, functional filler of natural rubber biocomposites, Cellulose, 1-16 (2018).

Olejnik, A., Smejda-Krzewicka, A., Strzelec, K.
New elastomeric blends with increased resistance to flame, Polimery, 64(1), (2019), 41-47.

Informacje dodatkowe:

Brak