Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetwórstwo polimerów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-505-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Smejda-Krzewicka Aleksandra (aleksandra.smejda-krzewicka@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Polimery i ich rodzaje, budowa, właściwości, obszary zastosowań. Składniki mieszanek polimerowych. Podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania mieszanek polimerowych. Sieciowanie kauczuków. Podstawowe metody badania polimerów. Linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych (walcarki, mieszarki, wytłaczarko-mieszarki, kalandry, prasy, wtryskarki). Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wytwarzania materiałów polimerowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Opisuje i objaśnia budowę, właściwości oraz obszary stosowania polimerów i innych składników mieszanek polimerowych. CHB1A_W03 Egzamin
M_W002 Zna rodzaje składników mieszanki polimerowej, koniecznych do wytworzenia materiału polimerowego o określonym przeznaczeniu. CHB1A_W03, CHB1A_W05 Egzamin
M_W003 Zna podstawowe metody wytwarzania materiałów polimerowych. CHB1A_W02, CHB1A_W03 Egzamin
M_W004 Zna metody sieciowania i wulkanizacji kauczuków. CHB1A_W03 Egzamin
M_W005 Zna podstawowe metody badania mieszanek i wulkanizatów. CHB1A_W03 Egzamin
M_W006 Zna linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych. CHB1A_W03, CHB1A_W09 Egzamin
M_W007 Zna rodzaje i wytwarzanie polimerów wykorzystanych w budownictwie. CHB1A_W05 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Uzasadnia rodzaje składników mieszanki polimerowej, niezbędnej do wytworzenia wyrobu o oczekiwanych właściwościach. CHB1A_U10, CHB1A_U02, CHB1A_U01 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Uzasadnia podstawowe metody wytwarzania wyrobów polimerowych. CHB1A_U07, CHB1A_U02, CHB1A_U06 Wykonanie ćwiczeń
M_U003 Stosuje poprawną terminologię techniczną i technologiczną. CHB1A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U004 Uzasadnia metody oceny właściwości materiałów polimerowych. CHB1A_U07, CHB1A_U11, CHB1A_U06 Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie ekologiczne, ekonomiczne i prawne aspekty wytwarzania materiałów polimerowych. CHB1A_K06, CHB1A_K03, CHB1A_K04 Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 30 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Opisuje i objaśnia budowę, właściwości oraz obszary stosowania polimerów i innych składników mieszanek polimerowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna rodzaje składników mieszanki polimerowej, koniecznych do wytworzenia materiału polimerowego o określonym przeznaczeniu. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe metody wytwarzania materiałów polimerowych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Zna metody sieciowania i wulkanizacji kauczuków. + - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe metody badania mieszanek i wulkanizatów. + - - - - - - - - - -
M_W006 Zna linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych. + - - - - - - - - - -
M_W007 Zna rodzaje i wytwarzanie polimerów wykorzystanych w budownictwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uzasadnia rodzaje składników mieszanki polimerowej, niezbędnej do wytworzenia wyrobu o oczekiwanych właściwościach. - - + - - - - - - - -
M_U002 Uzasadnia podstawowe metody wytwarzania wyrobów polimerowych. - - + - - - - - - - -
M_U003 Stosuje poprawną terminologię techniczną i technologiczną. - - + - - - - - - - -
M_U004 Uzasadnia metody oceny właściwości materiałów polimerowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie ekologiczne, ekonomiczne i prawne aspekty wytwarzania materiałów polimerowych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 152 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Polimery i ich rodzaje, budowa, właściwości, obszary zastosowań.
 2. Składniki mieszanek polimerowych, ich rola i stosowanie w mieszankach.
 3. Podstawowe metody wytwarzania i przetwarzania mieszanek polimerowych.
 4. Sieciowanie i wulkanizacja oraz elementy sieci przestrzennej.
 5. Podstawowe metody badania mieszanek i wulkanizatów.
 6. Linie technologiczne do sporządzania, kształtowania i formowania mieszanek polimerowych (walcarki,mieszarki,kalandry,prasy,wytłaczarki,wtryskarki).
 7. Lateks kauczukowy i mieszanki lateksowe.
 8. Laminowanie i zastosowanie laminatów w budownictwie.
 9. Spienianie i zastosowanie materiałów spienionych oraz porowatych w budownictwie.
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):
 1. Sporządzanie mieszanek kauczukowych za pomocą walcarek lub mieszarek i badanie wpływu rodzaju kauczuku, czynnika sieciującego lub napełniacza.
 2. Badanie podstawowych właściwości wulkanizatów.
 3. Oznaczanie gęstości usieciowania elastomeru.
 4. Wpływ podwyższonej i obniżonej temperatury na właściwości wytworzonych wulkanizatów.
 5. Odporność wulkanizatów na działanie rozpuszczalników.
 6. Ścieralność wulkanizatów wyznaczona za pomocą aparatu Schoppera-Schlobacha.
 7. Zastosowanie spektroskopii IR do identyfikacji polimerów.
 8. Utwardzanie żywic epoksydowych i badanie ich udarności.
 9. Adhezja wyrobów gumowych do innych materiałów.
 10. Pianki poliuretanowe i ocena ich właściwości.
 11. Wpływ napełniaczy na właściwości mechaniczne polimerobetonu epoksydowego.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Kolokwia pisemne lub ustne podczas ćwiczeń laboratoryjnych.
2. Raporty (sprawozdania) z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.
3. Pisemny sprawdzian opanowania i rozumienia treści wykładu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Kolokwia pisemne i ustne podczas ćwiczeń laboratoryjnych (do 10% oceny końcowej).
2. Ocena raportów z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych (do 10% oceny końcowej).
3. Pisemna weryfikacja stopnia opanowania i rozumienia materiału wykładowego (minimum 80% oceny końcowej).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykład – nie dotyczy.
Laboratorium – dodatkowe terminy dla poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej oraz rysunku technicznego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. White J. R., De S. K. (red.): Poradnik technologa gumy, Instytut Przemysłu Gumowego STOMIL, Piastów 2003 (tłum. z ang.).
2. Florjańczyk Z., Penczek S. (red.): Chemia polimerów, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998, tom I-III.
3. Wilczyński K.: Wybrane zagadnienia przetwórstwa tworzyw sztucznych, OWPW, Warszawa 2011.
4. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych, Wyd. Edukacyjne, Warszawa 1993.
5. Sikora R.: Przetwórstwo tworzyw polimerowych. Podstawy logiczne, formalne i terminologiczne, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2006.
6. Jurkowski B., Jurkowska B.: Sporządzanie kompozycji polimerowych. Elementy teorii i praktyki, WNT, Warszawa 1995.
7. Rabek J.: Współczesna wiedza i polimerach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
8. Rabek J.: Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
9. Czasopisma: Polimery, Elastomery, Kautschuk Gummi Kunststoffe, Polymer.
10. Prospekty producentów i dostawców maszyn i urządzeń.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Smejda-Krzewicka A., Olejnik A., Strzelec K. : The role of iron(III) oxide in chloroprene and butadiene rubber blends, cross-linking, structure, thermal and mechanical characteristics, Iranian Polymer Journal 2018; DOI: 10.1007/s13726-019-00701-x.
2. Olejnik A., Smejda-Krzewicka A., Strzelec K.: New elastomeric blends with increased resistance to flame, Polimery 2019, 64, 43-49.
3. Olejnik A., Smejda-Krzewicka A., Strzelec K., Szynkowska M.: Curing and properties of chloroprene and butadiene rubber (CR/BR) blends cross-linked with copper(I) oxide or copper(II) oxide, International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 2018; DOI: 10.1080/1023666X.2018.1514696.
4. Krzemińska S., Smejda-Krzewicka A., Leniart A.: Use of carbon and aluminosilicate nanofillers in XNBR composites designed for protective materials against oils, Polish Journal of Chemical Technology 2018, 20(2), 15-23.
5. Dmowska-Jasek P., Rzymski W. M., Smejda-Krzewicka A.: Crosslinking process and properties of unconventional blends of chloroprene rubber and partially hydrogenated acrylonitrile-butadiene rubber,
Polimery 2016, 61, 189-194.

Informacje dodatkowe:

Brak