Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Proseminarium
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-508-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ukształtowanie umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej, zasad korzystania z literatury naukowej, bibliografii ząłacznikowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zasady korzystania z literatury naukowej zgodnie z jej statusem prawno-autorskim CHB1A_W10 Prezentacja
M_W002 Zna normy regulujące budowę opisu bibliograficznego oraz popularne style cytowania wybranych wydawców CHB1A_W10 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej CHB1A_U01 Udział w dyskusji,
Studium przypadków
M_U002 Potrafi tworzyć bibliografię załącznikową CHB1A_U01 Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zasady korzystania z literatury naukowej zgodnie z jej statusem prawno-autorskim - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna normy regulujące budowę opisu bibliograficznego oraz popularne style cytowania wybranych wydawców - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętność korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi tworzyć bibliografię załącznikową - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 2 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Inne 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

1. Ukształtowanie umiejętności korzystania z elektronicznych źródeł informacji naukowej (deep web).
2. Poznanie licencjonowanych oraz otwartych (open access) zasobów wiedzy.
3. Poznanie mechanizmów wyszukiwania w polskich i zagranicznych katalogach, bazach danych, serwisach czasopism i książek pełnotekstowych, budowania strategii wyszukiwawczej oraz selekcji informacji.
4. Poznanie zasad korzystania z literatury naukowej zgodnie z jej statusem prawno-autorskim (elementy prawa autorskiego, wolne licencje).
6. Poznanie zasad tworzenia bibliografii załącznikowej, norm regulujących budowę opisu bibliograficznego, popularnych stylów cytowania wybranych wydawców literatury naukowej.
7. Założenie konta w wybranym menedżerze zarządzania bibliografią załącznikową i utworzenie własnej bazy publikacji naukowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Ćwiczenia wykonywane podczas zajęć polegające na wyborze właściwego źródła i wyszukaniu publikacji na wskazany temat.
2. Przygotowanie własnej bazy zawierającej światową literaturę naukową na wybrany temat z wykorzystaniem menedżera do zarządzania bibliografią załącznikową.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

100% zaliczenie ćwiczeń

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

ustalane indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagania wstępne: Biegła obsługa komputera, znajomość terminologii dziedzinowej w języku angielskim

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. PN-ISO 690:2012. Informacja i dokumentacja — Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.
2. Podstawowe zasady opracowania przypisów. W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online]. [Dostęp 15.02.2019]. Dostępny w:
http://bg.p.lodz.pl/bibliografia-zalacznikowa#podstawowe-zasady-opracowania-przypisow.
3. Redagowanie pracy dyplomowej. W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online]. [Dostęp 15.02.2019]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/redagowanie-pracy-dyplomowej.
4. Serwisy i bazy danych. W: Biblioteka Politechniki Łódzkiej [online]. [Dostęp 15.02.2019]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/index.php/wykaz-zrodel.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Brak

Informacje dodatkowe:

Brak