Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie wyrobów polimerowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-509-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Lipińska Magdalena (magdalena.lipinska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Otrzymywanie materiałów polimerowych. Substancje dodatkowe. Ograniczenia w stosowaniu polimerów ze względu na oddziaływanie wysokich naprężeń, kontakt z innymi materiałami, starzenie pod wpływem różnych czynników, promieniowanie, właściwości magnetyczne i elektryczne. Typowe zastosowania różnych grup materiałów polimerowych (elastomery, plastomery, duroplasty). Postępowanie przy doborze materiału polimerowego pod konkretne zastosowanie. Trendy w projektowaniu materiałów polimerowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student korzystając z zasad projektowania materiałów oraz kryteriów doboru materiału potrafi pogrupować materiały polimerowe w zależności od ich właściwości mechanicznych, termicznych, chemicznych, CHB1A_W05, CHB1A_W03 Projekt,
Kolokwium
M_W002 za pomocą wskaźników i parametrów opisujących wytrzymałość materiałów potrafi scharakteryzować reakcję różnych polimerów na obciążenie, na pękanie i na zjawiska niszczące powierzchnię materiału, CHB1A_W05, CHB1A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi zastosować posiadaną wiedzę aby dobrać składniki i otrzymać materiał polimerowy charakteryzujący się określonymi właściwościami CHB1A_U08, CHB1A_U03, CHB1A_U01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi korzystać z narzędzi przydatnych w projektowaniu takich jak karty doboru materiałów, bazy danych materiałów, CHB1A_U01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi wyeliminować zastosowanie niektórych materiałów ze względu na ograniczenia związane ze środowiskiem pracy, temperaturą, oddziaływaniem wysokich naprężeń, kontaktem z innymi materiałami, promieniowaniem, polem elektrycznym i magnetycznym, CHB1A_W05 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U004 potrafi dobrać właściwą dla danego materiału metodę wytworzenia wyrobu, potrafi rozwiązać typowe problemy wynikające z niewłaściwego doboru parametrów wyrobu, CHB1A_U12, CHB1A_U11, CHB1A_U06 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w grupie, posiada umiejętność zaprezentowania efektów swojej pracy. CHB1A_K02, CHB1A_K04, CHB1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student korzystając z zasad projektowania materiałów oraz kryteriów doboru materiału potrafi pogrupować materiały polimerowe w zależności od ich właściwości mechanicznych, termicznych, chemicznych, + - - - - - - - - - -
M_W002 za pomocą wskaźników i parametrów opisujących wytrzymałość materiałów potrafi scharakteryzować reakcję różnych polimerów na obciążenie, na pękanie i na zjawiska niszczące powierzchnię materiału, + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi zastosować posiadaną wiedzę aby dobrać składniki i otrzymać materiał polimerowy charakteryzujący się określonymi właściwościami - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi korzystać z narzędzi przydatnych w projektowaniu takich jak karty doboru materiałów, bazy danych materiałów, - - - + - - - - - - -
M_U003 potrafi wyeliminować zastosowanie niektórych materiałów ze względu na ograniczenia związane ze środowiskiem pracy, temperaturą, oddziaływaniem wysokich naprężeń, kontaktem z innymi materiałami, promieniowaniem, polem elektrycznym i magnetycznym, - - - + - - - - - - -
M_U004 potrafi dobrać właściwą dla danego materiału metodę wytworzenia wyrobu, potrafi rozwiązać typowe problemy wynikające z niewłaściwego doboru parametrów wyrobu, - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w grupie, posiada umiejętność zaprezentowania efektów swojej pracy. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Celem wykładu jest nauczenie studentów zasad dotyczących projektowania wyrobów polimerowych. Zaznajomienie z ograniczeniami na jakie mogą natrafić w projektowaniu oraz ze specyfiką różnych grup materiałów polimerowych oraz składników dodatkowych typu napełniacze, plastyfikatory, substancje sieciujące etc.. Omówione zostaną metody otrzymywania różnych materiałów polimerowych. Zapoznanie studenta z wybranymi narzędziami wspomagającymi proces projektowania.

Ćwiczenia projektowe (45h):

Projekt obejmuje:
Rozwiązywanie zadań dotyczących doboru materiałów polimerowych na konkretne zastosowania. Rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących zastosowania różnych substancji dodatkowych. Dobór odpowiedniego polimeru i substancji dodatkowych pod kątem określonych właściwości. Dobór materiałów z zastosowaniem komputerowych baz danych materiałowych. Dobór metody przetwórstwa. Dobór skali procesu, analizę kosztów procesu. Wykonanie w skali laboratoryjnej materiału polimerowego o określonych właściwościach typu pianka poliuretanowa, materiał elastyczny (wulkanizat gumowy), materiał powłokowy na bazie żywic epoksydowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia obejmuje:
PROJEKT
- opracowanie w grupach projektu pisemnego (zadanie projektowe) obejmującego dobór materiału, dobór metody wytwarzania dla konkretnego wyrobu, wykonanie wyrobu w skali laboratoryjnej i przedstawienie głównych założeń projektu na zajęciach,
- rozwiązanie zadań problemowych zadanych przez prowadzącego i omówienie zaproponowanego rozwiązania na forum grupy.
WYKŁAD
Test otwarty dotyczący posiadanej wiedzy w zakresie treści kształcenia

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Całkowita ocena z przedmiotu obejmuje:
ocenę testu z sprawdzającego wiedzę nabytą podczas uczestnictwa w wykładach (40%),
ocenę projektu pisemnego (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyznaczenie dodatkowego terminu zajęć laboratoryjnych. Przygotowanie przeglądu literaturowego dotyczącego zagadnień omawianych na wykładzie na którym student nie był obecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

wiedza podstawowa o właściwościach materiałów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.F.Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Pergamon Press, Oxford 1998
L. A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwie, WNT, Warszawa, 2006
J.F. Rabek, Polimery. Otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013
J.F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008
A.K. Bhowmick, H. L Stephens, Handbook of elastomers, second edition, revised and expanded, Marcel Dekker, Inc. Nowy Jork, 2001

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

A. Masek, M. Zaborski, A. Kosmalska, M. Lipińska, „Flawonoidy jako substancje przeciwstarzeniowe w polimerach – Flavonoides as natural antioxidants for polymers.” in review „Flawonoidy i ich zastosowanie – Flavonoides and their application.” Ed. M. Kopacz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, Poland, pp. 198 -204, ISBN 978-83-7199-637-5 (2010)
C. Dębek, M. Lipińska, M. Zaborski, „Metoda poprawy właściwości mechanicznych wulkanizatów mieszanin kauczuku naturalnego z kauczukiem nitrylowym – The metod of improving mechanical properties of natural rubber blends with nitryle rubber.”, Elastomery, Vol. 3, No. 14, pp. 9-15 (2010).
A. Laskowska, M. Lipińska, M. Zaborski, „Effect of the type of layered mineral on the mechanical and thermal properties of carboxylated butadiene-acrylonitrile rubber.” in review “Modern polymeric materials for environmental applications.” Vol. 4, Issue 1, ed. K. Pielichowski, Wydawnictwo Naukowo – Techniczne TEZA, Kraków, Poland, pp. 181 – 188, ISBN 978-83-930641-1-3 (2010).
M. Lipińska, J.M. Hutchinson, „Elastomeric epoxy nanocomposites: nanostructure and properties.” Composite Science & Technology, 72, pp 640-646 (2012)
Z. Refaa, M. Lipinska, M. Boutaous, R. Fulchiron, F. Rousset, M. Zinet, S. Xin, P. Bourgin, “Structure Development of Biodegradable Polymers: Crystallization of PLA” Engineering Materials, Vol 554-557, pp 1628-1633 (2013) doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.554-557.1628

Informacje dodatkowe:

Brak