Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Polimery w praktyce inżynierskiej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-510-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Lipińska Magdalena (magdalena.lipinska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Dobór polimerów, parametry wpływające na właściwości użytkowe, pękanie materiału, pełzanie, zmęczenie, zjawiska niszczące powierzchnię materiału, ścieranie, korozja, zmęczenie stykowe, wskaźniki wytrzymałościowe, sposoby obróbki i kształtowania, odporność na korozję, ceny. Materiały polimerowe stosowane do budowy maszyn i urządzeń, jako materiały uszczelniające, tłumiące drgania, o zwiększonej odporności cieplnej. Urządzenia służące do monitorowania właściwości materiałów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 korzystając z zasad projektowania inżynierskiego doboru materiału pod kątem zastosowania w konstrukcjach student potrafi pogrupować materiały w zależności od ich właściwości mechanicznych, CHB1A_W04, CHB1A_W10, CHB1A_W03, CHB1A_W09, CHB1A_W05, CHB1A_W08 Kolokwium,
Projekt inżynierski
M_W002 za pomocą wskaźników i parametrów opisujących wytrzymałość materiałów potrafi scharakteryzować reakcję różnych grup materiałów na obciążenie, na pękanie (statyczne, dynamiczne, pełzanie, zmęczenie) i na zjawiska niszczące powierzchnię i strukturę materiału, CHB1A_W05, CHB1A_W08 Projekt inżynierski,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę aby dobrać materiał pod konkretne zastosowanie inżynierskie, potrafi dobrać właściwą dla danego materiału metodę wytworzenia wyrobu CHB1A_U12, CHB1A_U03, CHB1A_U06, CHB1A_U01 Wykonanie projektu,
Projekt inżynierski,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie zorganizować sobie pracę w ramach wytyczonego zadania projektowego, jest odpowiedzialny za pracę własną i innych, potrafi pracować i komunikować się w grupie, posiada umiejętność prezentacji wyników swojej pracy na forum publicznym CHB1A_K02, CHB1A_K06, CHB1A_K01, CHB1A_K04, CHB1A_K05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 korzystając z zasad projektowania inżynierskiego doboru materiału pod kątem zastosowania w konstrukcjach student potrafi pogrupować materiały w zależności od ich właściwości mechanicznych, + - - - - - - - - - -
M_W002 za pomocą wskaźników i parametrów opisujących wytrzymałość materiałów potrafi scharakteryzować reakcję różnych grup materiałów na obciążenie, na pękanie (statyczne, dynamiczne, pełzanie, zmęczenie) i na zjawiska niszczące powierzchnię i strukturę materiału, + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zastosować posiadaną wiedzę aby dobrać materiał pod konkretne zastosowanie inżynierskie, potrafi dobrać właściwą dla danego materiału metodę wytworzenia wyrobu + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie i odpowiedzialnie zorganizować sobie pracę w ramach wytyczonego zadania projektowego, jest odpowiedzialny za pracę własną i innych, potrafi pracować i komunikować się w grupie, posiada umiejętność prezentacji wyników swojej pracy na forum publicznym - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów zasad dotyczących projektowania wyrobów inżynierskich, konstrukcyjnych o właściwościach elastycznych. Omówione zostaną zagadnienia związane z materiałami polimerowymi stosowanymi jako elementy konstrukcyjne,. Szczególna uwaga zostanie poświęcona polimerowym materiałom funkcjonalnym i nanokompozytom polimerowym.

Ćwiczenia projektowe (45h):

Projekt obejmuje: rozwiązywanie zadań dotyczących doboru materiałów polimerowych, ceramicznych bądź metalicznych na konkretne zastosowania. Rozwiązywanie zadań problemowych dotyczących otrzymania konkretnego wyrobu. Dobór odpowiedniego polimeru i substancji dodatkowych Dobór materiałów z zastosowaniem komputerowych baz danych materiałowych. Dobór metody przetwórstwa. Dobór skali procesu, analizę kosztów procesu. Wykonanie zaprojektowanego wyrobu i zbadanie jego właściwości.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Forma zaliczenia obejmuje:
PROJEKT
- opracowanie w grupach projektu pisemnego (zadanie projektowe) obejmującego dobór materiału, dobór metody wytwarzania dla konkretnego wyrobu i przedstawienie głównych założeń projektu na zajęciach,
- rozwiązanie zadań problemowych zadanych przez prowadzącego i omówienie zaproponowanego rozwiązania na forum grupy.
WYKŁAD
Test otwarty dotyczący posiadanej wiedzy w zakresie treści kształcenia

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Całkowita ocena z przedmiotu obejmuje ocenę z egzaminu sprawdzającego posiadaną wiedzę w zakresie treści kształcenia (40% oceny całkowitej) i ocenę opracowanego projektu pisemnego dotyczącego wykonania zaprojektowanego wyrobu w skali laboratoryjnej (60% oceny całkowitej)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia laboratoryjne indywidualne po uprzednim uzgodnieniu ich terminu z prowadzącym. Praca własna, opracowanie przeglądu literaturowego dotyczącego zagadnień omawianych na zajęciach na których student był nieobecny.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

wiedza podstawowa o materiałach

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M.F.Ashby, D.R.H. Jones, Materiały inżynierskie, tom 1 i 2, WNT 1997;
M.F.Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, Pergamon Press, Oxford 1998;
L. A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwie, WNT, Warszawa, 2006
K.J.Kurzydłowski, B. Ralph, The quantittative description of the microstructure of materials, CRC Press, New York, 1995
L.A. Dobrzański, Materiałoznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa, 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M.Lipińska, K. Soszka: Viscoelastic Behavior, Curing and Reinforcement Mechanism of Various Silica and POSS Filled Methyl-Vinyl Polysiloxane MVQ Rubber, Silicon, https://doi.org/10.1007/s12633-019-0081-8
M. Lipińska, M. Imiela: Morphology, rheology and curing of (ethylene-propylene elastomer/hydrogenate acrylonitrile-butadiene rubber) blends reinforced by POSS and organoclay, Polymer Testing 75 (2019) 26-37, https:doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.01.020
M. Imiela, R. Anyszka, D. M. Bieliński, M. Lipińska, P. Rybiński, B. Syrek: Synergistic Effect of Mica, Glass Frit, and Melamine Cyanurate for Improving Fire Resistance of Styrene-Butadiene Rubber Composites Destined for Ceramizable Coatings, Coatings 9 (2019) 170, doi:10.3390/coatings9030170

Informacje dodatkowe:

Brak