Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prawo patentowe i wynalazcze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-512-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Dybała-Defratyka Agnieszka (agnieszka.dybala-defratyka@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Definicja własności intelektualnej i prawa ją chroniące
Ustawodawstwo polskie a dyrektywy unijne i porozumienia międzynarodowe
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego
Przedmioty własności przemysłowej i ich prawna ochrona
Ochrona krajowa a ochrona zagraniczna
Komercjalizacja wyników badań naukowych (pojęcie innowacji, współpraca instytucji naukowych z przemysłowymi)
Centra transferu technologii na uczelniach

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Po zakończeniu kursu student: - posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej w szczególności przemysłowej - rozróżnia przedmioty własności przemysłowej i sposoby ich prawnej ochrony - wie na czym polega komercjalizacja wyników badań naukowych CHB1A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Po zakończeniu kursu student potrafi wskazać na istotne kwestie wynikające z pracy twórczej nakierowanej w szczególności na współpracę z przemysłem. CHB1A_K05, CHB1A_W10, CHB1A_U09 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Po zakończeniu kursu student: - rozumie istotę prawną działań inżynierksich w ramach której powstaje nowa wiedza podlegająca ochronie CHB1A_K05 Kolokwium
M_K002 Po zakończeniu kursu student: - ma świadomość złożoności działań przy tworzeniu projektów od strony ochrony wytworzonej własności intelektualnej CHB1A_K04 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Po zakończeniu kursu student: - posiada podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej w szczególności przemysłowej - rozróżnia przedmioty własności przemysłowej i sposoby ich prawnej ochrony - wie na czym polega komercjalizacja wyników badań naukowych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Po zakończeniu kursu student potrafi wskazać na istotne kwestie wynikające z pracy twórczej nakierowanej w szczególności na współpracę z przemysłem. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Po zakończeniu kursu student: - rozumie istotę prawną działań inżynierksich w ramach której powstaje nowa wiedza podlegająca ochronie + - - - - - - - - - -
M_K002 Po zakończeniu kursu student: - ma świadomość złożoności działań przy tworzeniu projektów od strony ochrony wytworzonej własności intelektualnej + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 4 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przedmiot jest zaliczany w formie pisemnego testu składającego się z otwartych pytań.
Każdy student ma 3 terminy zaliczenia przedmiotu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną uzyskaną z testu pisemnego obejmującego materiał wykładowy. Student musi wykazać się min. 60% opanowaniem materiały aby uzyskać ocenę 3.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zagadnienia omawiane na wykładzie są udostępniane w formie prezentacji na stronie domowej Instytutu, który jesy miejscem pracy prowadzącej moduł. Ponadto studenci są zachęcani do korzystanie z konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowe wiadomości z prawa, ekonomii i sposobów upowszechniania wiedzy oraz innych wytworów myśli twórczej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Obowiązujące akty prawne
Prawa autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o 2008 (wprowadzenie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz), wydanie 4
czasopisma i publikatory poświęcone tematyce przedmiotu, np.
www.wlasnosc-intelektualna.pl
www.uprp.pl

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

brak

Informacje dodatkowe:

Brak