Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza cyklu życia wyrobów budowlanych (LCA)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-601-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Klugmann-Radziemska Ewa (ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Definicja i struktura techniki ekologicznej oceny cyklu życia (LCA)
Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia
Międzynarodowe standardy ochrony środowiska
Ocena cyklu życia
Analiza zbioru wejść i wyjść. Ocena wpływu cyklu życia. Interpretacja cyklu życia
Systemy oceny wpływu na środowisko naturalne Interpretacja wyników LCA Koszty cyklu życia – LCC Modele kosztów cyklu życia LCC
Aplikacje LCA i LCC
Samodzielnie przeprowadzona analiza dla wybranego przypadku

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 student ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu CHB1A_W08, CHB1A_W03, CHB1A_W09, CHB1A_W05 Egzamin
M_W002 ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska, elektroniki i elektrotechniki,; ma podstawową wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiarowe CHB1A_W08
Umiejętności: potrafi
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie CHB1A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności CHB1A_K03 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 student ma szczegółową, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu + - + - - - - - - - -
M_W002 ma uporządkowaną i szczegółową wiedzę w zakresie metod oraz technik badawczych w szczególności analityki surowców i produktów budowlanych, analizy uszkodzeń korozyjnych, monitoringu i analizy zanieczyszczeń środowiska, elektroniki i elektrotechniki,; ma podstawową wiedze w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiarowe - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych, właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Definicja i struktura techniki ekologicznej oceny cyklu życia (LCA) Cel i zakres ekologicznej oceny cyklu życia Międzynarodowe standardy ochrony środowiska Ocena cyklu życia – normy grupy ISO 14040
Zasady i struktura LCA. Analiza zbioru wejść i wyjść. Ocena wpływu cyklu życia. Interpretacja cyklu życia
Systemy oceny wpływu na środowisko naturalne Interpretacja wyników LCA Koszty cyklu życia – LCC
Modele kosztów cyklu życia LCC Aplikacje LCA i LCC

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Samodzielnie przeprowadzona analiza dla wybranego przypadku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwia w trakcie semestru
Zaliczenie projektu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin pisemny 50%
Ćwiczenia praktyczne 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

samodzielna praca studenta
konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) nowa techniką zarządzania środowiskowego – praca zbiorowa pod red. Joanny Kulczyckiej. Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2001
2.Jan Górzyński Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, WNT 2007
3.Adamczyk W.: Ekologia wyrobów. PWE, Warszawa 2004
4.Z. Kowalski, J. Kulczycka, M. Góralczyk – Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), PWN 2007
5.Władysław Strykowski [et al.], Środowiskowa ocena cyklu życia (LCA) wyrobów drzewnych, Poznań, Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, THE ENVIRONMENTAL BENEFITS OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS, Environmental and Social Issues Related to Renewable Energy, 2019, p. 1-28
EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, Analiza Cyklu Życia (LCA) jako narzędzie oceny wpływu wyrobów i procesów na środowisko naturalne, I Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska, Gdańsk 18-20.03. 2016
EWA KLUGMANN-RADZIEMSKA, PIOTR OSTROWSKI, Analiza cyklu życia modułu słonecznego i jego wpływ na środowisko, Ekologia i Technika (Ecology and Technology) 2007, Vol. 15, nr 3, p.95-97

Informacje dodatkowe:

Brak