Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analityka surowców i produktów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-602-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Kudłak Błażej (blakudla@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Uczestnicy zajęć powinni uzyskać wiedzę o podstawowe materiałach budowlanych, surowcach, dodatkach, zanieczyszczeniach, odpadach, technika i procedurach umożliwiających kontrolę analityczną materiałów pomocniczych, produktów gotowych etc. Obowiązywać będzie znajomość właściwości chemicznych materiałów budowlanych. Niezbędna będzie ocena miarodajności wyników. Kluczowe techniki analityczne wykorzystywane w analityce surowców i produktów budowlanych muszą być opisane.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności CHB1A_W10, CHB1A_W09, CHB1A_W05, CHB1A_W08 Egzamin
M_W002 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności CHB1A_W02, CHB1A_W07, CHB1A_W10, CHB1A_W03, CHB1A_W09, CHB1A_W08 Wykonanie ćwiczeń
Umiejętności: potrafi
M_U001 Uczestnicy zajęć powinni umieć wymienić podstawowe materiały budowlane, surowce, dodatki, zanieczyszczenia, odpady. Obowiązywać będzie znajomość właściwości chemicznych materiałów budowlanych. Wymagana będzie umiejętność zaproponowania techniki i procedury umożliwiającej kontrolę analityczną materiałów pomocniczych, produktów gotowych, odpadowych. Niezbędna będzie ocena miarodajności wyników i znajomość dokumentacji w laboratorium analitycznym. Kluczowe techniki analityczne wykorzystywane w analityce surowców i produktów budowlanych muszą być opisane. CHB1A_U05, CHB1A_U13, CHB1A_U12, CHB1A_U10, CHB1A_U02, CHB1A_U09, CHB1A_U06 Prezentacja
M_U002 Uczestnicy zajęć powinni umieć wymienić podstawowe materiały budowlane, surowce, dodatki, zanieczyszczenia, odpady. Obowiązywać będzie znajomość właściwości chemicznych materiałów budowlanych. Wymagana będzie umiejętność zaproponowania techniki i procedury umożliwiającej kontrolę analityczną materiałów pomocniczych, produktów gotowych, odpadowych. Niezbędna będzie ocena miarodajności wyników i znajomość dokumentacji w laboratorium analitycznym. Kluczowe techniki analityczne wykorzystywane w analityce surowców i produktów budowlanych muszą być opisane. CHB1A_U13, CHB1A_U12, CHB1A_U10, CHB1A_U03, CHB1A_U11, CHB1A_U06, CHB1A_U04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności + - + - - + - - - - -
M_W002 potrafi rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera, dokonuje oceny ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Uczestnicy zajęć powinni umieć wymienić podstawowe materiały budowlane, surowce, dodatki, zanieczyszczenia, odpady. Obowiązywać będzie znajomość właściwości chemicznych materiałów budowlanych. Wymagana będzie umiejętność zaproponowania techniki i procedury umożliwiającej kontrolę analityczną materiałów pomocniczych, produktów gotowych, odpadowych. Niezbędna będzie ocena miarodajności wyników i znajomość dokumentacji w laboratorium analitycznym. Kluczowe techniki analityczne wykorzystywane w analityce surowców i produktów budowlanych muszą być opisane. - - - - - - - - - - -
M_U002 Uczestnicy zajęć powinni umieć wymienić podstawowe materiały budowlane, surowce, dodatki, zanieczyszczenia, odpady. Obowiązywać będzie znajomość właściwości chemicznych materiałów budowlanych. Wymagana będzie umiejętność zaproponowania techniki i procedury umożliwiającej kontrolę analityczną materiałów pomocniczych, produktów gotowych, odpadowych. Niezbędna będzie ocena miarodajności wyników i znajomość dokumentacji w laboratorium analitycznym. Kluczowe techniki analityczne wykorzystywane w analityce surowców i produktów budowlanych muszą być opisane. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 175 godz
Punkty ECTS za moduł 7 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 94 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Analiza techniczna w przemyśle i jej zakres. Materiały budowlane, surowce, dodatki, zanieczyszczenia, odpady. Rodzaje materiałów budowlanych, ich charakterystyka i właściwości chemiczne. Kontrola analityczna surowców, materiałów pomocniczych, produktów gotowych, odpadowych. Organizacja kontroli analitycznej. Pobieranie i przygotowanie reprezentatywnej próbki analitycznej oraz możliwe źródła błędów. Ocena miarodajności wyników. Dokumentacja w laboratorium analitycznym. Metody analityczne wykorzystywane w analityce surowców i produktów budowlanych. Analiza spektroskopowa. Spektrometria mas. Techniki chromatograficzne. Specjacja. Fluorescencja rentgenowska. Polimery dla chemii budowlanej. Analiza składnika głównego i zanieczyszczeń. Analiza powietrza. Analiza wody. Analiza paliw. Analiza smarów. Analiza stali. Analiza kruszyw, cementu i innych materiałów budowlanych. Analiza drewna. Analiza szkła. Analiza asfaltów. Analiza farb i lakierów. Nanotechnologia – innowacyjna chemia budowlana. Materiały budowlane w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ekologiczne rozwiązania.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Opis laboratorium 1. Ilościowe oznaczanie stężeń WWA w mieszaninach substancji smołowych emitowanych podczas termicznego uplastyczniania asfaltów 2. Analiza barwników w materiałach polimerowych. 3. Analiza zawartości metali w cemencie (białym i szarym). 4. Analiza związków emitowanych do powietrza wewnętrznego: dozymetria pasywna i techniki dynamiczne. 5. Określenie typu polimeru na podstawie jego rozpuszczalności. 6. Identyfikacja i analiza ilościowa konserwantu (permetrynu) stosowanego do drewna za pomocą techniki HPLC. 7. Badanie zawartości CaO i MgO, CO2 i wilgotności w wapnie (hydratyzowanym, gaszonym) 8. Oznaczanie pozostałości rozpuszczalników w ściekach. 9. Wycieczka do cementowni „Cementownia Wejherowo” Spółka z o.o. , producenta cementu portlandzkiego białego.

Zajęcia seminaryjne (15h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

seminarium: wygłoszenie 2 seminariów dot.tematyki zajęć po konsultacjach z prowadzącym
wykład: egzamin pisemny
laboratoria: pozytywna ocena z testu wiedzy oraz sprawozdania dot. danego ćwiczenia laboratoryjnego

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Seminarium: Średnia ocen z 2 wystąpień próg zaliczenia: 60%, waga składowej: 15%
Egzamin pisemny próg zaliczenia: 60%, waga składowej: 70%
Laboratorium: średnia z kolokwiów i sprawozdań, próg zaliczenia: 60%, waga składowej: 15%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

brak możliwości odrabiania zajęć w przypadku braku usprawiedliwienia nieobecności

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość chemii analitycznej, nieorganicznej i organicznej oraz technologii chemicznej.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, t. I, Wyd. 8, PWN 2001 Minczewski J., Marczenko Z.: Chemia analityczna. Chemiczne metody analizy, t. II, Wyd.9, PWN 2001 Cygański A.: Chemiczne metody analizy ilościowej, Wyd 5 rozsz., WNT, 1999 Görlich E.: Analiza krzemianów, Wyd. Geologiczne, W-wa 1958 Hulanicki A.: Współczesna chemia analityczna, WNPWN, Warszawa 2001 Namieśnik J, : Przygotowanie próbek środowiskowych do analiz., Wyd. WNT, 2000

Miesięcznik “Materiały budowlane” praca zbiorowa pod kier.: prof. dr hab. inż. Bogusława Stefańczyka – Budownictwo ogólne,tom 1,Materiały i wyroby budowlane. Wyd. ARKADY, Warszawa 2005; Małolepszy J., "Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań (wyd.2 zmienione i poprawione). Wyd. AGH ISBN: 9788374641395
wykłady dostarczane Studentom w formie elektronicznej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

udostępniane na życzenie przez Prowadzących

Informacje dodatkowe:

Brak