Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza uszkodzeń korozyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-603-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Ślepski Paweł (pawsleps@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza uszkodzeń korozyjnych wywołanych różnorodnymi procesami korozyjnymi (korozją ogólna, galwaniczną, stężeniową, wżerową, szczelinową, międzykrystaliczną, pękaniem korozyjnym, itd.). Ogólna charakterystyka poszczególnych zjawisk korozyjnych. Przegląd najczęstszych lokalizacji uszkodzeń korozyjnych w instalacjach przemysłowych. Metody analizy uszkodzeń. Elementy profilaktyki. Zapoznanie się z bazami danych dotyczących zniszczeń korozyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozpoznaje typowe obrazy zniszczeń korozyjnych oraz identyfikuje typ procesu i czynniki odpowiedzialne za zniszczenie CHB1A_K01, CHB1A_U07, CHB1A_W08, CHB1A_U01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać raport zawierający wyniki analiz korozyjnych i ich dyskusję CHB1A_W08 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu zrealizowania zadania CHB1A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student potrafi uzasadnić wagę problemu związanego z procesami korozyjnymi CHB1A_K06 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozpoznaje typowe obrazy zniszczeń korozyjnych oraz identyfikuje typ procesu i czynniki odpowiedzialne za zniszczenie + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać raport zawierający wyniki analiz korozyjnych i ich dyskusję - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi współpracować w grupie w celu zrealizowania zadania - - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi uzasadnić wagę problemu związanego z procesami korozyjnymi + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 3 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Podstawy procesów korozyjnych

  Przedstawienie zjawiska korozji, procesy składowe, potencjał korozyjny, prąd korozyjny, polaryzacja

 2. Wpływ wybranych czynników na korozję metali

  Omówienie wpływu czynników zewnętrznych (pH, prędkość przepływu, temperatura, obecność soli,…) oraz wewnętrznych (skład, struktura, obróbka cieplna,…) na proces korozji metali

 3. Wpływ środowiska na korozję metali

  Omówienie czynników, mających wpływ na szybkość i obraz procesów korozyjnych elementów metalowych korodujących w różnych środowiskach (korozja atmosferyczna, w glebie, wodach,…)

 4. Rodzaje zaatakowań korozyjnych

  Analiza obrazu zniszczeń wywołanych różnymi rodzajami korozji (międzykrystaliczna, galwaniczna, wżerowa,..)

 5. Przykłady analiz uszkodzeń korozyjnych

  Przedstawienie przykładowych analiz korozyjnych zrealizowanych przez jednostkę

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. Analiza korozyjna środowiska

  Wykonanie odwiertów w celu pobrania próbek z różnych głębokości; analiz korozyjna gruntu w oparciu o normy

 2. Analiza uszkodzenia elementów wykonanych ze stali ocynkowanej

  Analiza normowa powłok cynkowych

 3. Analiza uszkodzeń połączeń spawanych

  Analiza uszkodzeń różnych połączeń spawanych

 4. Analiza przyspieszonej degradacji elementów stalowych i mosiężnych w instalacji destylacji atmosferycznej ropy naftowej

  Analiza mikroskopowa, analiza składu materiału, badanie wpływu temperatury na szybkość procesu korozyjnego, analiza produktów korozji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie części laboratoryjnej odbywa się poprzez przygotowanie raportów z realizowanych prac. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części laboratoryjnej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się z 70% ocena z części pisemnej (egzamin) 30% ocena z raportów

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Możliwość odrobienia zajęć w innej grupie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw elektrochemii

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Practical Engineering Failure Analysis, H.M. Tawancy, A. Ul-Hamid, N.M. Abbas, Marcel Dekker, New York 2004
2. Fundamentals of Metallic Corrosion, P.A. Schweitzer, CRC Press, New York 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

L.Gawel, L.Nieuzyl, G.Nawrat, K.Darowicki, P.Slepski, Journal of Alloys and Compounds, 722 (2017) 406-413
J.Ryl, J.Wysocka, P.Slepski, K.Darowicki, Electrochimica Acta 203 (2016) 388-395
J.Orlikowski, A.Zielinski, K. Darowicki, S.Krakowiak, K.Zakowski, P.Slepski, A. Jazdzewska, M.Gruszka, J.Banas, Case Studies in Construction Materials 4 J(2016) 108-115

Informacje dodatkowe:

Brak