Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagnostyka i monitorowanie korozji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-604-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. Orlikowski Juliusz (juliuszo@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw podstawowych metod oceny zagrożenia korozyjnego konstrukcji. Zajęcia obejmują przedstawienie technik nieniszczących (NDT) w ocenie stanu konstrukcji podlegających degradacji oraz metod monitorowania korozji w kategorii określania szybkości korozji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Wiedza dotycząca podstaw metod NDT oraz technik monitorowania korozji CHB1A_W08 Egzamin
M_W002 Opanowanie wiedzy dot. zajęć laboratoryjnych CHB1A_W08 Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wykonywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych CHB1A_U02 Sprawozdanie
M_U002 Umiejętności praktyczne związane z uczestniczeniem w ćwiczeniach laboratoryjnych CHB1A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Wiedza dotycząca podstaw metod NDT oraz technik monitorowania korozji + - + - - - - - - - -
M_W002 Opanowanie wiedzy dot. zajęć laboratoryjnych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wykonywanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
M_U002 Umiejętności praktyczne związane z uczestniczeniem w ćwiczeniach laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 7 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 6 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Metody Nieniszczące – NDT

  Przekazane zostaną podstawowe informacje na temat następujących technik pomiarowych:
  Defektoskopia ultradźwiękowa, Prądy Wirowe, Emisja Akustyczna, Termowizja, Metoda Penetracyjna. Metoda Magnetyczno – Proszkowa, Metoda Radiograficzna

 2. Monitorowanie Korozji

  Przekazane zostaną podstawowe informacje na temat monitorowania korozji:
  czujniki korozyjne i ich charakterystyka; czujniki elektrochemiczne i rezystancyjne, kupony korozyjne i śluzy korozyjne. Archiwizacja danych. Konserwacja i inspekcja systemów monitorowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Zajęcia laboratoryjne z dziedziny NDT

  Zakres ćwiczeń laboratoryjnych z dziedziny NDT:
  1. Defektoskopia ultradźwiękowa
  2. Ocena wizualna
  3. Metoda Penetracyjna

 2. Zajęcia laboratoryjne z dziedziny Monitorowania Korozji

  Zakres ćwiczeń laboratoryjnych z dziedziny monitorowania korozji :
  1. Korozymetria Kuponowa
  2. Korozymetria Rezystometryczna
  3. Metoda Polaryzacji Liniowej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie sprawdzianów przed zajęciami laboratoryjnymi, oddanie i zatwierdzenie wszystkich sprawozdań

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z zajść laboratoryjnych oraz wykładowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Istnieje możliwość odrobienia zajęć z inną grupą

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy elektrochemii oraz podstawy elektrotechniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

G. Wranglen – podstawy korozji i ochrony metali. WNT, Warszawa 1975
H.H. Uhlig – Ochrona przed korozją, WNT, Warszawa 1976

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. Orlikowski, K. Darowicki, A. Jazdzewska, M. Jarzynka, The protection and monitoring of a distribution piping network for potable water supply, Anti-Corrosion Methods and Materials, 62 (2015) 400-406
2. K. Żakowski, K. Darowicki, J. Orlikowski, A. Jażdżewska, S. Krakowiak, M. Gruszka, J. Banas, Electrolytic corrosion of water pipeline system in the remote distance from stray currents– case study. Case Studies of Construction Materials 4 (2016) 116-124)
3. A. Jażdżewska, K. Darowicki, J. Orlikowski, S. Krakowiak, K. Żakowski, M. Gruszka, J. Banas, Critical analysis of laboratory measurements and monitoring system of water-pipe network corrosion-case study. Case Studies of Construction Materials, 4 (2016) 102-107
4. J. Orlikowski, A. Zieliński, K. Darowicki, S. Krakowiak, K. Żakowski, P. Ślepski, A. Jażdżewska, M. Gruszka, J. Banas, Research on causes of corrosion in the municipal water supply system. Case Studies of Construction Materials, 4 (2016) 108-115

Informacje dodatkowe:

Brak