Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fizyka budowli
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-605-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Klugmann-Radziemska Ewa (ewa.klugmann-radziemska@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Proces wymiany ciepła i masy. Model przepływu ciepła. Mostki cieplne. Podstawy teoretyczne i model bilansu energetycznego budynku. Mechanizmy przepływu wilgoci w przegrodach budowlanych. Przepływ powietrza przez elementy obudowy budynku. Odnawialne źródła ciepła. Metody obliczania oporności cieplnej, współczynnika przenikania ciepła, pola rozkładu temperatury i temperatury punktu rosy. Metody obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię cieplną budynku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki budowli, w szczególności zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach, pojęć i metod z zakresu teorii wymiany ciepła i masy w przegrodach budowlanych, komfortu cieplnego pomieszczeń budynku, bilansu energetycznego budynków mieszkalnych, oświetlenia pomieszczeń oraz akustyki CHB1A_W06 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole CHB1A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (gospodarczych, obywatelskich, politycznych) uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne CHB1A_K04 Aktywność na zajęciach
M_K002 potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały CHB1A_K02 Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki budowli, w szczególności zjawisk fizycznych zachodzących w budynku i jego elementach, pojęć i metod z zakresu teorii wymiany ciepła i masy w przegrodach budowlanych, komfortu cieplnego pomieszczeń budynku, bilansu energetycznego budynków mieszkalnych, oświetlenia pomieszczeń oraz akustyki + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować indywidualnie i w zespole - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (gospodarczych, obywatelskich, politycznych) uwzględniając aspekty ekonomiczne, prawne i polityczne - - - - - - - - - - -
M_K002 potrafi w sposób świadomy i poparty doświadczeniem zaprezentować efekty swojej pracy, przekazać informacje w sposób powszechnie zrozumiały - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Proces wymiany ciepła i masy. Konwekcyjna wymiana ciepła. Radiacyjna wymiana ciepła. Przewodnictwo cieplne. Ogólne równanie przewodnictwa cieplnego. Model jednokierunkowego i stacjonarnego przewodzenia ciepła. Model dwuwymiarowego i stacjonarnego przepływu ciepła. Mostki cieplne. Podstawy teoretyczne i model bilansu energetycznego budynku. Mechanizmy przepływu wilgoci w przegrodach budowlanych. Wilgotność względna powietrza. Kondensacja pary wodnej w przegrodach budowlanych. Wykraplanie pary wodnej na powierzchniach elementów konstrukcji budynku. Wymiana powietrza w budynku. Przepływ powietrza przez elementy obudowy budynku. Warunki komfortu cieplno-wilgotnościowego w budynku. Odnawialne źródła ciepła i metody ich wykorzystania. Kryteria termoizolacyjności.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Metody obliczania oporności cieplnej, współczynnika przenikania ciepła, pola rozkładu temperatury i temperatury punktu rosy. Kryterium energooszczędności. Metody obliczania wskaźnika zapotrzebowania na energię cieplną budynku: metoda uproszczona.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

zaliczenie projektu
zaliczenie kolokwium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sprawdzian wiedzy teoretycznej 50%
Kolokwium obliczeniowe i projekt 50%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

samodzielna praca studenta
konsultacje

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

nie ma

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Staniszewski B., Wymiana ciepła. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa, 1980

2.Low energy buildings in Europe: current state of play, definitions and best practice, Brussels, 25 September 2009

3.PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

4.PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

5.PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Dz. U Nr 75/2002- tekst ujednolicony po zmianach z dnia 5 lipca 2013 r., brzmienie od 1-01-2014 r.

7.PN-B-03406: Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

8.Klugmann-Radziemska E., „Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe”, Wyd. III, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2009

9.PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.

10.PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Część 1: Postanowienia ogólne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Ewa Klugmann-Radziemska, Odnawialne źródła energii: przykłady obliczeniowe, Gdańsk: Wydaw. PG, 2011. – S. 1-100. – Bibliogr. 39 poz. Wyd. 4 zmienione. – ISBN 978-83-7348-350-7Lewandowski Witold, Klugmann-Radziemska Ewa, Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 488, ISBN:978-83-01-19067-5
Ewa Klugmann-Radziemska, Michał Modzelewski, Robert Matysko, Jan Kiciński, Katarzyna Bogucka, Układ i sposób do poligeneracyjnego zasilania w media energetyczne budynków zwłaszcza mieszkalnych, Patent PL nr 221088, DP.P.397672.17.abie, data przyznania patentu:15.04.2015
Ewa Klugmann-Radziemska, Instalacje PV zintegrowane z budynkiem // Magazyn Fotowoltaika. – 2011, nr 3, s. 16-19 : 2 rys. – Bibliogr. 2 poz.
Ewa Klugmann-Radziemska, Majbutnè fotoelektriki – sistemi, integrovanì z budnikom = Future of photovoltaic – building integrated systems//Rinok Ìnstalâcìj = Installation Market. – 5, 133 (2008), s. 17-19 – ISSN 1684-2251
Ewa Klugmann-Radziemska, Eugeniusz Klugmann, Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków, Wydawnictwo „Ekonomia i Środowisko”, 2002
Ewa Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce, red. Piotr Zbysiński – Warszawa-Legionowo: Wyd. BTC, 2010, s. 200: 123 rys., 39 tab. – bibliogr. 105 poz. – ISBN 978-83-60233-58-0

Informacje dodatkowe:

literatura uzupełniająca:
1.Klemm P., Budownictwo Ogólne. Fizyka Budowli, Tom 2, Arkady Warszawa, 2006.

2.Bogosławski W.N., Fizyka Budowli, Arkady, Warszawa 1975.

3.Pogorzelski J.A., Fizyka budowli, podstawy wymiany ciepła i masy, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1987.

4.Ostapiuk J., Wybrane zagadnienia z fizyki budowli. Część II. Fizyka cieplna. Szczecin 1990.

5.Mikoś J., Budownictwo ekologiczne. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1996.

6.Ickiewicz I., Sarosiek W., Ickiewicz J.: Fizyka budowli. Wybrane zagadnienia. Politechnika Białostocka, Białystok 2000.

7.Jasiczak J., Kuiński M., Siewczyńska M.: Obliczanie izolacyjności termicznej i nośności murowych ścian zewnętrznych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.

8.Kisielewicz T., Królak E., Pieniążek Z.: Fizyka cieplna budowli. Politechnika Krakowska, Kraków 1998. Laskowski L., Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005.