Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-606-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Tobiszewski Marek (martobis@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Rola analityki i terminologia Problemy analityki śladów Zanieczyszczenia priorytetowe Sieci monitoringowe. Telemonitoring Analityka specjacyjna Biomonitoring Zielona chemia analityczna. Mikroekstrakcja w układzie ciecz-ciecz Jakość powietrza wewnętrznego Próbniki pasywne Walidacja procedur analitycznych Mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej Analityka radonu. Analityka azbestu Metabolomika i Proteomika

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu moitoringu i analityki zanieczyszczeń środowiska CHB1A_W08 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać syntezy informacji i przedstawić ją innym CHB1A_U01 Prezentacja
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z uzyskanych przez siebie danych pomiarowych CHB1A_U09 Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dokonać syntezy informacji ze źródeł naukowych CHB1A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu moitoringu i analityki zanieczyszczeń środowiska + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać syntezy informacji i przedstawić ją innym - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyciągać wnioski z uzyskanych przez siebie danych pomiarowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dokonać syntezy informacji ze źródeł naukowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 170 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Uczestnictwo w wykładzie

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

przygotowanie się do zajęć i wykonanie 10 3-godzinnych ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowanie sprawozdania z zajęć

Zajęcia seminaryjne (15h):

Przedstawienie informacji z artykułu naukowego podczas krótkiej prezentacji multimedialnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład – zaliczenie egzaminu
Seminarium – zaliczenie na podstawie dwóch prezentacji multimedialnych oraz aktywności na zajęciach
Laboratorium – zaliczenie kartkówek wejściowych oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych

Dopuszczenie do egzaminu – zaliczenie seminarium i laboratorium

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia ważona ocen z poszczególnych modułów przedmiotu
= 0,5*ocena z egzaminu + 0,3 * ocena za laboratorium + 0,2 ocena za seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zgodnie z zaleceniami osób odpowiedzialnych za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony przedmiot “chemia analityczna”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika, skrypt PG, Gdańsk 1992
Secondary effects and pollutants of the environment, J. Namieśnik, T. Górecki, W. Wardencki, B. Zygmunt, L. Torres, skrypt PG, Gdańsk 1993
Pobieranie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik, J. Łukasiak, Z. Jamrógiewicz, PWN, Warszawa 1995
Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika i Z. Jamrógiewicza, PWN, Warszawa 1998
Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy, J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, WNT, Warszawa 2000
Pestycydy, występowanie, oznaczanie i unieszkodliwianie, praca zbiorowa pod red. M. Biziuka, WNT, Warszawa 2001
Kontrola i zapewnienie jakości wyników pomiarów analitycznych, praca zbiorowa pod red. P. Konieczki i J. Namieśnika, WNT, Warszawa 2007
Zarys ekotoksykologii, praca zbiorowa pod red. J. Namieśnika i J. Jaśkowskiego, EKO-Pharma, Gdańsk 1995

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Aktualna lista:
https://scholar.google.pl/citations?user=ijzz-zcAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Informacje dodatkowe:

-