Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Procesy korozyjne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-608-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Darowicki Kazimierz (kazdarow@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wykład Termodynamika korozyjna: ogniwa korozyjne, diagramy potencjał/pH. Termodynamiczna trwałość wody i roztworów wodnych. Kinetyka procesów korozyjnych: diagramy potencjał/prąd, kontrola procesów korozyjnych. Typy korozji.
Ćwiczenia laboratoryjne. Wprowadzenie i zasady bezpieczeństwa w laboratorium. Ogniwo temperaturowe, ogniwo zróżnicowanego natlenienia. Korozja szczelinowa. Korozja międzykrystaliczna. Korozja selektywna mosiądzu. Korozja wżerowa stali. Korozyjność wody

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Informację niezbędne umożliwiające zdanie egzaminu CHB1A_W07 Egzamin
M_W002 Uzyskanie kompetencji umożliwiających, wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych CHB1A_W08 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Wiedza teoretyczna z zakresu podstaw procesów korozyjnych CHB1A_U04 Kolokwium
M_U002 Posiadanie wiedzy praktycznej z dziedziny procesów korozyjnych CHB1A_U02 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Informację niezbędne umożliwiające zdanie egzaminu + - - - - - - - - - -
M_W002 Uzyskanie kompetencji umożliwiających, wykonanie sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Wiedza teoretyczna z zakresu podstaw procesów korozyjnych - - - - - - - - - - -
M_U002 Posiadanie wiedzy praktycznej z dziedziny procesów korozyjnych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 2 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Ogniwa korozyjne

  Informacje na temat ogniw korozyjnych, warunków trwałości wody, diagramów pH

 2. Kinetyka korozyjna

  Informacje na temat kinetyki korozyjnej; typy korozji elektrochemicznej,

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Ogniwa korozyjne

  Tematy zajęć:
  Ogniwa temperaturowe
  Ogniwa zróżnicowanego natlenienia

 2. Typy korozji

  Tematy zajęć:
  Korozja szczelinowa
  Korozja międzykrystaliczna
  Korozja selektywna mosiądzu
  Korozja wżerowa stali

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie sprawdzianów z zajęć laboratoryjnych oraz sprawozdań – warunki zaliczenia zajęć laboratoryjnych. Zaliczenie kolokwiów wykładowych – warunki dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia arytmetyczna z zajęć laboratoryjnych i wykładowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaliczenie zajęć laboratoryjnych w dodatkowym – rezerwowym terminie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy elektrochemii oraz elektrotechniki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Schutze, Corrosion and Enviromental Degradation, Wiley-VCH, Germany 2000
P. Marcus, J.Oudar, Corrosion Mechanism in Teory and Practice, Marcel Dekker Inc.New York 1997
J.R.Davis, Corrosion Unterstanding the Basic, ASM International 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kazimierz Darowicki, Łukasz Gaweł. (2017). Impedance Measurement and Selection of Electrochemical Equivalent Circuit of a Working PEM Fuel Cell Cathode, 8(3), 235-244.
Łukasz Burczyk, Kazimierz Darowicki. (2017). Determination of Local Corrosion Current from Individual Harmonic Components, 164(13), 796-800.
Sylwia Babicz-Kiewlicz, Artur Zieliński, Janusz Smulko, Kazimierz Darowicki. (2017). Corrosion process monitoring by AFM higher harmonic imaging, 28(11), 1-10.

Informacje dodatkowe:

Brak