Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki separacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-610-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Zabiegała Bożena (bozzabie@pg.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasady wyboru techniki rozdzielania w zależności od problemu separacyjnego. Adsorpcyjne wydzielanie składników z mieszanin homogenicznych. Podział i charakterystyka adsorbentów. Ekstrakcja gazem i ekstrakcja rozpuszczalnikami, teoria i praktyka. Podstawy ekstrakcji płynem w stanie nadkrytycznym. Nowoczesne techniki chromatograficzne jako narzędzia rozdzielania złożonych mieszanin, zastosowania analityczne, preparatywne, przemysłowe. Chromatografia wykluczania, oznaczanie rozkładu masy molowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobywa wiedzę w zakresie rozdzielania złożonych, homogenicznych mieszanin związków chemicznych na skalę analityczną, preparatywną. CHB1A_W03, CHB1A_W08 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować proces rozdzielania mieszanin. Wybrać właściwą technikę rozdzielania do rozwiązania problemu separacyjnego na skalę analityczną. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania CHB1A_U05, CHB1A_U01 Kolokwium
M_U002 Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację konkretnego problemu. CHB1A_U02, CHB1A_U06 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, potrafi pracować w grupie i jest odpowiedzialny za efekty pracy grupowej CHB1A_K03, CHB1A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 30 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę w zakresie rozdzielania złożonych, homogenicznych mieszanin związków chemicznych na skalę analityczną, preparatywną. + - + - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie zaprojektować proces rozdzielania mieszanin. Wybrać właściwą technikę rozdzielania do rozwiązania problemu separacyjnego na skalę analityczną. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zadania - - + - - + - - - - -
M_U002 Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację konkretnego problemu. - - + - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności, potrafi pracować w grupie i jest odpowiedzialny za efekty pracy grupowej - - + - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Student zdobywa wiedzę teoretyczną, niezbędna do zrozumienia procesów i zjawisk wykorzystywanych do izolacji i rozdzielania składników złożonych mieszanin. Zapoznaje się z zasadami doboru warunków analitycznych procesu rozdzielania na podstawie właściwości fizykochemicznych rozdzielanych substancji. Uczy się samodzielnego projektowania prostych procesów rozdzielania i wyboru właściwej techniki do rozwiązania konkretnego problemu separacyjnego.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Student wykonuje samodzielnie wszystkie ćwiczenia laboratoryjne, których liczba określana jest przez prowadzącego. Na zajęciach laboratoryjnych student samodzielnie obsługuje aparaturę badawczą, przygotowuje raport z opisem podstaw teoretycznych wykorzystywanej techniki rozdzielania i prezentuje uzyskane w trakcie laboratorium wyniki wraz z ich interpretacją.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Samodzielne lub grupowe przygotowanie prezentacji (1 lub 2) dotyczących wybranych technik separacyjnych i ich praktycznego wykorzystania. Student może samodzielnie zaproponować temat prezentacji lub dokonać wyboru z listy proponowanej przez prowadzącego zajęcia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo we wszystkich zajęciach.
Zaliczenie wykładów – kolokwium wykładowe na min 60 %
Zaliczenie seminariów na podstawie kolokwium na min 60 % i samodzielnie przygotowanej prezentacji.
Zaliczenie laboratorium – uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną: seminarium -40 %, laboratorium – 30 %, wykład – 30 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Usprawiedliwienie nieobecności i samodzielne ustalenie warunków odrabiania z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu chemii fizycznej, analitycznej, organicznej

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. Z. Witkiewicz, Podstawy Chromatografii, WN-T, Warszawa 2005,
 2. Z. Witkiewicz, J. Hepter y Chromatografia gaz# owa, WN-T, Warszawa 2001
 3. A. Narębska [red] Membrany i membranowe techniki rozdziału, wyd. UMK, Toruń 1997
 4. P.Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński Techniki, Separacyjne, Wyd Uniwersytetu Gdańskiego, UG, 2010.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak