Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Angielska terminologia techniczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-701-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Godlewska Elżbieta (godlewsk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł umożliwia opanowanie podstawowego słownictwa stosowanego w anglojęzycznych tekstach naukowych i technicznych oraz jego praktyczne wykorzystanie (czytanie, pisanie, prezentacja).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów CHB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych w języku angielskim CHB1A_U04 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_U002 potrafi przygotować w języku angielskim opracowanie z zakresu chemii budowlanej CHB1A_U03 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych CHB1A_K01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę w zakresie technologii materiałów, w szczególności ich wytwarzania, badania właściwości oraz modyfikacji i recyklingu, zna trendy rozwojowe w zakresie nowoczesnych technologii oraz metod recyklingu zużytych materiałów - - - - + + - - - - -
Umiejętności
M_U001 posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych w języku angielskim - - - - + + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować w języku angielskim opracowanie z zakresu chemii budowlanej - - - - + + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość potrzeby dokształcania i udoskonalania w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera, zarówno w stosunku do siebie jak i innych - - - - + + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 62 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Outline:
- Materials in civil engineering;
- Manufacturing of cement and concrete;
- Concrete in modern architecture;
- Manufacturing of glass;
- Self-cleaning surfaces;
- Smart systems
- Recycling and reuse of building materials;
- Sustainable manufacturing;
- Health and safety issues
- Testing methods

Konwersatorium (30h):

Outline:
Numerical expressions, mathematical symbols, geometrical objects, mathematical operations;
Names of elements and chemical compounds, laboratory equipment;
Chemical, physical, mechanical properties of solids;
New materials and their applications;
Energy and environment;
Manufacturing, processing and quality control;
Recycling and disposal issues;
Scientific writing: structure of a scientific paper/patent specification.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Conditions and requirements consistent with general regulations at AGH UST. Details are given at the first meeting.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

final score: = 0.2 discussion + 0.3 presentation + 0.4 final test + 0.1 attendance

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

To be established with the lecturer.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

none

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Piotr Domański „English in Science and Technology”, Wyd Naukowo-Techniczne, Warszawa 1993.
2. Zuzana Svobodova et al.“Writing in English, A Practical Handbook for Scientific and Technical Writers”, European Commission Leonardo da Vinci programme, © 2000 Writing in English Project Group.
3. Heather Silyn-Roberts “Writing for Science and Engineering: Papers, Presentations and Reports”, ISBN: 0750646365 Publisher: Butterworth-Heinemann Pub. Date: December 2002.
4. Recommended scientific papers and book chapters.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publications are available at: https://www.bpp.agh.edu.pl

Informacje dodatkowe:

attendance mandatory