Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium inżynierskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-703-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student potrafi wykorzystywać zaawansowane metody badawcze do realizacji pracy inzynierskiej, wyciągać wnioski odnośnie źródeł błędów oraz zasadności i ograniczeń stosowania wybranych technik badawczych CHB1A_W09, CHB1A_W08 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi w syntetycznej formie prezentować założenia badań oraz ich wyniki a na ich podstawie wyciągać syntetyczne wnioski CHB1A_U07, CHB1A_U03, CHB1A_U01 Prezentacja
M_U002 Student ugruntowuje zdolność i umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i analizy informacji oraz formułowania hipotez naukowych CHB1A_U02, CHB1A_U09, CHB1A_U01 Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, używać argumentów, jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w szerszym ujęciu CHB1A_K04 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 Student potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy, formułować hipotezy, podejmuje dyskusje CHB1A_K04, CHB1A_K03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student potrafi wykorzystywać zaawansowane metody badawcze do realizacji pracy inzynierskiej, wyciągać wnioski odnośnie źródeł błędów oraz zasadności i ograniczeń stosowania wybranych technik badawczych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi w syntetycznej formie prezentować założenia badań oraz ich wyniki a na ich podstawie wyciągać syntetyczne wnioski - - - - - + - - - - -
M_U002 Student ugruntowuje zdolność i umiejętność wyszukiwania, gromadzenia i analizy informacji oraz formułowania hipotez naukowych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji, używać argumentów, jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w szerszym ujęciu - - - - - + - - - - -
M_K002 Student potrafi kreatywnie rozwiązywać problemy, formułować hipotezy, podejmuje dyskusje - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (15h):

Celem zajęć jest poznanie ogólnych zasad realizacji pracy inżynierskiej, zasad wyboru źródeł bibliograficznych, wyboru metodyki badawczej oraz zasad prezentacji wyników. Studenci realizujący prace inżynierskie referują założenia prac, metodykę badań oraz wyniki na podstawie których formułują hipotezy i wyciągają wnioski. Studenci przygotowują prezentację w formie multimedialnej

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena postępu badań oraz formułowania wniosków na podstawie przygotowanej i wygłoszonej prezentacji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Obecność obowiązkowa, w przypadku uzasadnionej nieobecności możliwość nadrobienia programu w formie ustalonej każdorazowo z prowadzącym zajęcia. Realizacja wcześniejszego planu studiów do etapu seminarium

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

stosowna do tematyki pracy magisterskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak