Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka przemysłowa (6 tygodni)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-705-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi efektywnie pracować w zespole. Odpowiedź ustna,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki
M_K002 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. Praca wykonana w ramach praktyki ,
Sprawozdanie z odbycia praktyki ,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę w zakresie podstaw chemii ogólnej, chemii ciała stałego oraz chemii krzemianów. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych oznaczeń niezbędnych w kontroli jakości produkcji. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi efektywnie pracować w zespole. - - - - - - - - - - -
M_K002 Posiada wiedzę praktyczną w zakresie projektowania i wytwarzania produktów ceramicznych, metod badawczych, warunków BHP oraz organizacji pracy na produkcji. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 0 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 100 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
Sposób obliczania oceny końcowej:

S – sprawozdanie
OU – odpowiedź ustna
Ok – ocena końcowa
Ok = (S + OU)/2

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza w zakresie ogólnej technologii ceramiki.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak