Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie produktów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCHB-1-706-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia Budowlana
Semestr:
7
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Lech Ryszard (lech@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 1. Student zapozna się ze sposobami poszukiwań właściwości produktów wymagających rozwiązań projektowych. CHB1A_W07, CHB1A_W09 Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 1.Student zapozna się z metodami rozwiązywania zagadnień w projektowaniu produktów. CHB1A_W07, CHB1A_W09 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 1. Student nabędzie umiejętności dostrzeżenia właściwości produktów koniecznych do rozwiązania projektowego. 2. Student nabędzie umiejętności sformułowania założeń projektowych w projektowaniu produktów. CHB1A_U01, CHB1A_U03 Prezentacja,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 1. Student nabędzie kompetencji w zakresie samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów projektowych. 2. Student nabędzie kompetencji w zakresie wyboru i oceny kierunku prac projektowych. CHB1A_K02, CHB1A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 1. Student zapozna się ze sposobami poszukiwań właściwości produktów wymagających rozwiązań projektowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 1.Student zapozna się z metodami rozwiązywania zagadnień w projektowaniu produktów. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 1. Student nabędzie umiejętności dostrzeżenia właściwości produktów koniecznych do rozwiązania projektowego. 2. Student nabędzie umiejętności sformułowania założeń projektowych w projektowaniu produktów. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 1. Student nabędzie kompetencji w zakresie samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów projektowych. 2. Student nabędzie kompetencji w zakresie wyboru i oceny kierunku prac projektowych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 107 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 18 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Technolog w koncepcjach marketingu. Innowacje w praktyce zawodowej: rozwój metody produkcji wyrobu w celu redukcji kosztów wytworzenia. Rozwój, badanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów. Przykłady zarządzania produktami, liniami produktów i markami w ceramice budowlanej i materiałach ceramicznych w budownictwie. Ocena wpływu zmian w metodzie produkcji i właściwościach materiałów na koszt wytworzenia mierzona przy użyciu regresji wielorakiej. Projektowanie produktów chemicznych, w tym materiałów budowlanych, szkła i ceramiki: potrzeby, koncepcje, wybór koncepcji. Model metody wytwarzania produktu z zastosowaniem arkusza przepływów.
Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

Przygotowanie projektu i jego prezentacji w zakresie ceramiki budowlanej i materiałów ceramicznych w budownictwie pokazujących w przeszłości zastąpienie produkowanego wyrobu nowym wyrobem, lub opracowanie dotąd nie wytwarzanego wyrobu i wprowadzenie go na rynek, zmiany sposobu wytwarzania wyrobu redukującej koszt wytworzenia.
Zawartość referatu:
1. Wprowadzenie, w którym wyjaśniona jest przyczyna zastąpienia produkowanego wyrobu nowym wyrobem, lub opracowania dotąd nie wytwarzanego wyrobu i wprowadzenie go na rynek, zmiana sposobu wytwarzania wyrobu redukująca koszt wytworzenia.
2. Charakterystyka techniczna nowego wyrobu z uwypukleniem nowych właściwości wyrobu lub nowej metody produkcji wyrobu.
3. Model matematyczny procesu lub właściwości produktu mający zastosowanie do opisu tematu (np. bilans materiałowy, bilans cieplny, równanie regresji, układ równań bilansu masy i ciepła (energii)).
4. Sformułowanie zadania obliczeniowego na podstawie wybranego modelu wraz z rozwiązaniem liczbowym.
5. Wnioski
6. Literatura
7. Dwa pytania do słuchaczy związane z istotą omówionego tematu i kierunkujące dyskusję na najważniejsze treści referatu.

Kolokwium zaliczeniowe z laboratorium wynika z tematyki wygłoszonych referatów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ock = 0,55 egzamin+0,45 laboratorium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

kurs analizy matematycznej, kurs chemii ogólnej, technologia ceramiki budowlanej i materiałów ceramicznych w budownictwie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

1. Lech R., Wprowadzenie do modelowania procesów technologicznych i operacji jednostkowych w ceramice. Podstawy, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne, SU 1684, Kraków 2006.
2. Lech R., Modelowanie matematyczne w technologii ceramiki, Przykłady, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo Dydaktyczne, SU 1695, Kraków 2007.
3. Cussler E.L., Moggridge G.D., 2007, Chemical product design, Cambridge Univ. Press, sec. edit.
4. Bretsznajder, S.; Podstawy ogólne technologii chemicznej; WNT, Warszawa 1973.
5. Aczel A.D., 2007, Statystyka w zarządzaniu, PWN, str.514 – 620.

Literatura uzupełniająca:

1. Drucker P.F.,1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, str. 11 – 154.
2. Porter, M.E.; Strategia konkurencji; PWE, Warszawa.
3. Begg, D.; Fischer, S.; Dornbusch, R.; Ekonomia; PWE, Warszawa 1993. (rozdz. teoria podaży i popytu).
4. Kerin, R.A.; Mahajan, V.; Varadarajan, P.R.; Strategic market planning; Allyn and Bacon, Boston 1990.
5. Kotler P., 1988, Marketing management. Analysis, planning, implementation, and control, Prentice-Hal International, Inc., str.405 – 444.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak