Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • nauki chemiczne

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  nauki chemiczne 90 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Najważniejszym sposobem wypełniania misji Wydziału jest kształcenie studentów na wysokim poziomie i takie dobranie programów i planów studiów w obrębie różnych specjalności aby absolwenci tych studiów, poprzez uzyskanie założonych efektów kształcenia byli poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki. Duży nacisk położony jest na przygotowanie studentów do samodzielnego pogłębiania i poszerzania swojej wiedzy, co jest szczególnie istotne ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy.
  Program kierunku CHEMIA W KRYMINALISTYCE doskonale wpisuje się zarówno w misję jak i w wizję Uczelni, stanowiąc ważny element osiągania celów strategicznych. Program ten umożliwia studentom uzyskanie wiedzy m.in. z zakresu chemii kryminalistycznej, sądowej, analitycznej, technik i taktyki kryminalistycznej, biometrii w kryminalistyce, chemometrii. Program kierunku CHEMIA W KRYMINALISTYCE obok wykładów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów, projektów, które pozwalają na kształtowanie w studentach takich cech jak: samodzielność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, odpowiedzialność za pracę własną jak i pracę w zespole, systematyczność. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, realizacji wybranych zajęć we współpracy ze specjalistami z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, oraz części zajęć laboratoryjnych we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Krakowie. Program powstał w ścisłej współpracy z Politechniką Łódzką realizując w praktyce zacieśnianie współpracy między polskimi uczelniami technicznymi, umożliwiając studentom korzystanie z potencjału kadrowego i aparaturowego wiodących uczelni technicznych w Polsce.
  Program kierunku CHEMIA W KRYMINALISTYCE umożliwia również studentom zapoznanie się z pracą nie tylko o charakterze eksperymentalnym ale również wykorzystującą specjalistyczne narzędzia informatyczne. Program ten umożliwia także wykorzystanie w pełni potencjału Wydziału Chemicznego w postaci specjalistycznych laboratoriów naukowych i dydaktycznych. Postęp obserwowany w dyscyplinie Chemia oraz podążające za tym zmiany o charakterze technologicznym wymagają od chemików-inżynierów ustawicznego samokształcenia. Program kierunku CHEMIA W KRYMINALISTYCE poprzez kształtowanie w studentach krytycznego podejścia do posiadanej wiedzy wpaja ideę konieczności ciągłego dokształcenia się i uczenia przez całe życie.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Wyniki analiz świadczą o bardzo dobrej jakości kształcenia. Z raportu Centrum Karier AGH za rok 2016 wynika, że aż 79% Absolwentów Wydziału znalazło zatrudnienie, a 12% kontynuuje naukę mi.in. w ramach studiów III stopnia. Wynik ten należy traktować, jako bardzo dobry, biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowę absolwentów Wydziału stanowią kobiety, których dalszy rozwój zawodowy bezpośrednio po studiach niejednokrotnie uwzględnia także realizację planów osobistych i macierzyństwo. Wydział Chemiczny PŁ konsultuje okresowo program kształcenia z wybranymi pracodawcami, powołano do życia Radę Biznesu, a następnie wprowadza zmiany w zakresie: poszerzenia oferty edukacyjnej w postaci m.in. tworzenia nowych kierunków i specjalności, umożliwienia prowadzenia studiów międzywydziałowych, projektowanych kierunkowych efektów kształcenia

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW:
  1) ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów): Celem kształcenia studentów na kierunku CHEMIA W KRYMINALISTYCE jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowań chemii w kryminalistyce i kryminologii, w tym zagadnień analizy śladowej, analizy sądowej, analizy chemicznej próbek dowodowych, zagadnień prawnych. Po ukończeniu studiów absolwenci będą specjalistami z zakresu analizy chemicznej, w tym analizy śladowej, tak istotnej w badaniach kryminalistycznych. Absolwenci będą posiadali także umiejętności oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami kryminalnymi, będą rozumieli mechanizmy popełniania czynów zabronionych, będą umieli wyjaśnić zjawisko przestępczości. Studia na kierunku CHEMIA W KRYMINALISTYCE są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia PBL (ang. Problem Based Learning) umożliwiając studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich, pracę w grupie.

  Możliwości zatrudnienia:
  Absolwenci mają potencjalną możliwość zatrudnienia w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, firmach biotechnologicznych, laboratoriach kryminalistycznych Policji, konsorcjach typu “biocentrum” oraz wyższych uczelniach, czy instytutach badawczych w kraju i za granicą.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Losy absolwentów WIMiC monitorowane są przez Centrum Karier AGH. Wydział Chemiczny PŁ współpracuje z Biurem Karier PŁ. Biuro Karier dostarcza Wydziałowi w sposób cykliczny raporty z monitorowania karier absolwentów. Władze Wydziału uwzględniają wyniki analizy w modelowaniu efektów kształcenia, ustalaniu treści programowych, ustalaniu relacji między zajęciami teoretycznymi a praktycznymi. Losy absolwentów dyskutowane są również z Radą Biznesu ukonstytuowaną przy Wydziale Chemicznym.
  Wyniki analiz świadczą o bardzo dobrej jakości kształcenia. Z raportu Centrum Karier AGH za rok 2016 wynika, że aż 79% Absolwentów Wydziału znalazło zatrudnienie, a 12% kontynuuje naukę mi.in. w ramach studiów III stopnia. Wynik ten należy traktować, jako bardzo dobry, biorąc pod uwagę fakt, że ponad połowę absolwentów Wydziału stanowią kobiety, których dalszy rozwój zawodowy bezpośrednio po studiach niejednokrotnie uwzględnia także realizację planów osobistych i macierzyństwo. Wydział Chemiczny PŁ konsultuje okresowo program kształcenia z wybranymi pracodawcami, powołano do życia Radę Biznesu, a następnie wprowadza zmiany w zakresie: poszerzenia oferty edukacyjnej w postaci m.in. tworzenia nowych kierunków i specjalności, umożliwienia prowadzenia studiów międzywydziałowych, projektowanych kierunkowych efektów kształcenia

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Dobrą praktyką Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki jest każdorazowe uwzględnianie uwag krytycznych i zaleceń komisji akredytacyjnych w celu ciągłego ulepszania programu studiów. Kierunek Chemia w Kryminalistyce, jako nowo otwierany, nie był jeszcze analizowany przez komisje akredytacyjne.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki dobrymi praktykami są np. ocena jakości kadry prowadzącej i wspierającej proces kształcenia, czy przygotowanie i prowadzenie przedmiotów pod kątem dostosowania do specyfiki poziomu i profilu kształcenia, deklarowanych modułowych efektów kształcenia i powiązania z efektami kierunkowymi, zgodności treści z modułowymi efektami kształcenia oraz z metodami i narzędziami dydaktycznymi, a także pod kątem weryfikacji efektów kształcenia. Wielu prowadzących jest bardzo otwartych na potrzeby studentów oraz na umożliwienie im rozwoju, chętnie znajdując czas na konsultacje.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Kierunek był konsultowany z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach Rady Biznesu ukonstytuowanej w roku 2017 przy Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej zyskując jej pozytywną opinię. Interesariuszami zewnętrznymi są przede wszystkim absolwenci wydziału, firmy zatrudniające studentów i absolwentów oraz będące potencjalnym miejscem pracy dla absolwentów wydziału, stowarzyszenia branżowe, a w następnej kolejności instytucje rozwojowe, naukowo-badawcze, władze lokalne, jednostki administracji państwowej. Interesariuszami zewnętrznymi wydziału są również szkoły, nauczyciele przedmiotów chemicznych, uczniowie i ich rodzice. Udział interesariuszy zewnętrznych w systemie zapewnienia jakości kształcenia na wydziale realizowany jest poprzez wiele działań. Na jakość kształcenia mają wpływ m.in. absolwenci wydziału poprzez wypełnienie dobrowolnej ankiety przygotowanej przez Biuro Karier PŁ. Wyniki badania losów absolwentów są przedstawiane Kolegium Dziekańskiemu przez Biuro Karier a otrzymane wyniki są analizowane przez WKDiJK i przedstawiane podczas obrad Rady Wydziału. Wyniki te dają możliwość poprawy jakości kształcenia i są analizowane w perspektywie długoterminowej. Obowiązkiem przewodniczących Komisji Kierunkowych (koordynatorów kierunków) jest opiniowanie programów kształcenia w firmach komercyjnych, stowarzyszeniach branżowych, instytucjach naukowo badawczych lub jednostkach samorządowych (w zależności od profilu absolwenta). Opinie te brane są pod uwagę przy doskonaleniu programów kształcenia. Władze wydziału umożliwiają firmom zewnętrznym: udział w radach programowych, organizowanie wykładów wygłaszanych przez przedstawicieli przemysłu, prezentacje swoich ofert pracy i wymagań rekrutacyjnych, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie studentów w proces kształcenia, podpisywanie umów o współprace naukową lub naukowo-dydaktyczna z firmami komercyjnymi, które owocują pracami dyplomowymi, udziałem studentów w pracach naukowo-badawczych realizowanych dla potrzeb przemysłu, miejscami praktyk i staży, wycieczkami technologicznymi, Politechnika Łódzka wraz z Urzędem Miasta Łodzi wspólnie organizuje ogólnołódzkie Akademickie Targi Pracy. Wydział zasięga opinii interesariuszy zewnętrznych na podstawie ankiet przedstawianych interesariuszom. Grupa interesariuszy jest określana dla każdego z programu studiów danego kierunku w sposób indywidualny. Do grupy interesariuszy najczęściej zaliczane są przedsiębiorstwa przemysłowe oraz stowarzyszenia o profilu działalności korespondującym do kierunku studiów. Ankieta zawiera pytania odwołujące się do następujących zagadnień: czy profil kształcenia jest odpowiedni dla gospodarki Polski, regionu, miasta, czy program kształcenia odpowiada potrzebom rynku pracy, czy efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych są odpowiednio dobrane do realiów rynku pracy, czy odpowiednio zaplanowano praktyki, w tym czas ich trwania, czy założone metody kształcenia gwarantują uzyskiwanie założonych efektów kształcenia, czy program może być wdrażany w proponowanej formie czy tez wymaga korekt.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Ukończenie studiów pierwszego stopnia, tytuł inżyniera (studia 3-semestralne). Osoba chętna do podjęcia studiów powinna wykazywać zainteresowanie nowoczesnymi technikami analitycznymi, ułatwieniem będzie ukończenie studiów I stopnia o profilu ścisłym lub technicznym.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Zgodnie z Uchwałą nr 159/2018 Senatu AGH

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 20
  Maksymalna liczba studentów: 60

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 47 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 42 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 46 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 36 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 60 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  nie dotyczy

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  zaliczenie poprzedniego semestru z deficytem łącznym nie większym niż 15 ECTS łącznie i złożenie deklaracji o chęci kontynuowania przed rozpoczęciem kolejnego semestru

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Par. 17 Regulaminu Studiów AGH dokładnie określa zasady wpisu na kolejny semestr w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS:
  https://www.dzn.agh.edu.pl/fileadmin/migrated/Akty_prawne/Regulamin2019.pdf

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Semestry kontrolne:
  3
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  dopuszczalny, regulowany Uchwałą nr 56/2019 Senatu AGH
  Szczegóły:
  1.Student ma prawo do odbywania studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu według indywidualnej organizacji studiów (dalej jako IOS) za zgodą Dziekana Wydziału.
  2.W przypadku studiów stacjonarnych studentce będącej w ciąży, studentce lub studentowi będących rodzicami nie można odmówić zgody na odbywanie studiów na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu według IOS do czasu ich ukończenia.
  3.O IOS mogą się ubiegać w szczególności studenci:1)szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się w nauce;2)niepełnosprawni;3)znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej;4)biorący udział w zawodach sportowych na poziomie krajowym lub międzynarodowym;5)pragnący odbyć część studiów w innej uczelni;6)studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów;7)wybrani do kolegialnego organu Uczelni;8)w stosunku do których potwierdzono efekty uczenia się;9)cudzoziemcy odbywający kurs języka polskiego.
  4.IOS może polegać w szczególności na:1)indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;2)modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;3)modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;4)modyfikacji tygodniowego harmonogramu zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;5)zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  5.IOS może dotyczyć zajęć w ramach jednego lub kilku semestrów albo całego toku studiów.
  6.Wniosek o przyznanie IOS należy złożyć do Dziekana Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 wniosek należy odpowiednio udokumentować.
  7.Zasady odbywania studiów według IOS, określa Dziekan Wydziału, przy czym odbywanie takich studiów nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów uczenia się oraz modułów zajęć uznanych w programie studiów za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i profilu, ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów. Zasady te powinny określać w szczególności procedurę wnioskowania, zakres indywidualizacji, rolę opiekuna naukowo-dydaktycznego studenta oraz sposób zatwierdzania semestralnych planów zajęć.
  8.Student pragnący odbyć część studiów w innej uczelni ubiegając się o IOS przed wyjazdem jest zobowiązany dopełnić następujących warunków:1)przygotować porozumienie o planie zajęć zawierające zestawienie modułów zajęć, jakie student zamierza realizować w innej uczelni i ich odpowiedniki w obowiązującym programie studiów; Dziekan Wydziału zatwierdza porozumienie, określając, jakie moduły zajęć będą mogły być zaliczone studentowi po powrocie;2)uzyskać urlop od zajęć na czas odbywania studiów poza Uczelnią, chyba że nie jest to wymagane z uwagi na formułę wyjazdu (np. w ramach zorganizowanych programów).
  9.W przypadku, o którym mowa w ust. 8:1)zaliczenie okresu studiów zrealizowanego poza Uczelnią dokonywane jest po powrocie studenta iprzedłożeniu przez niego dokumentów zinnej uczelni zawierających potwierdzenie zaliczonych modułówzajęć zwyszczególnieniem ich programu, liczby uzyskanych punktów ECTS, liczby godzin zaliczonych zajęć oraz uzyskanych ocen;2)zaliczenia modułów zajęć realizowanych w innej uczelni dokonuje Dziekan Wydziału zuwzględnieniem zasad określonych w §12 ust. 8;3)student zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 niezwłocznie po powrocie, nie później jednak niż w terminie właściwym do uzyskania wpisu na kolejny semestr, chyba że Dziekan Wydziału ustali inny termin ze względu na organizację zajęć w innej uczelni.
  10.Organizację potwierdzania efektów uczenia się określa Senat w drodze odrębnej uchwały

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  student wybiera 6 z 12 kursów (każdy kurs wybiera z dwóch zaproponowanych)

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  nie dotyczy

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Zasady prowadzenia procesu dyplomowania:
  Uzyskanie stopnia magistra ma miejsce po spełnieniu trzech warunków:
  1) uzyskanie absolutorium,
  2) przygotowanie pracy magisterskiej,
  3) pomyślny przebieg obrony.
  Praca ma charakter badań własnych (doświadczalnych lub teoretycznych) i może być wykonana zarówno pod opieką promotora zatrudnionego na wydziale IMiC, ale również promotora z innej jednostki. Praca może być także realizowana w kooperacji z partnerem przemysłowym.
  W ramach programu studiów II stopnia przewidziane zostały godziny przeznaczone na udział zajęciach i wykładach, czas na przygotowanie do zajęć, czas potrzebny na realizację pracy i czas przeznaczony na seminaria magisterskie studentów z samodzielnym pracownikiem jednostek (katedr) w których realizowane są badania. Seminaria dają możliwość omówienia wyników do pracy magisterskiej na szerszym forum oraz możliwość dodatkowych konsultacji.

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Tekst pracy magisterskiej podlega ocenie Promotora i Recenzenta-Eksperta w dziedzinie, której dotyczy praca. Promotor w sposób bezpośredni może ocenić nie tylko jakość samej pracy i stopień zaangażowania studenta w zadania stawiane w czasie realizacji badań. Formularze recenzji składają się z dwóch części: część 1. jest oceną punktową konkretnych elementów pracy (np. nowość rezultatów, przeprowadzona dyskusja, umiejętność formułowania wniosków, jakość i oryginalność zawartych wyników oraz strona edytorsko językowa). 2. część recenzji to krótka ocena opisowa na temat recenzowanej pracy.
  Obrona prac magisterskich odbywa przed Komisją w składzie (Pro)Dziekan Wydziału, Promotor i Recenzent. Obrona obejmuje część, w której Dyplomant(ka) przedstawia w formie prezentacji wyniki i najważniejsze tezy pracy oraz część egzaminacyjną, w której członkowie Komisji zadają pytania. Z obrony sporządzany jest protokół z ocenami: średnią ze studiów, pracy magisterskiej, z prezentacji i odpowiedzi na pytania Komisji.
  Szczegółowe zasady obliczania oceny końcowej ze studiów są wyjaśnione w regulaminie studiów AGH (§27):
  https://www.dzn.agh.edu.pl/fileadmin/migrated/Akty_prawne/Regulamin2019.pdf
  W szczególności wynik ukończenia studiów wyższych wpisywany do dyplomu oraz suplementu ustalany jest jako średnia ważona następujących ocen:

  1)średniej oceny studiów, waga 0.6

  2)ostatecznej oceny pracy dyplomowej, waga 0.2

  3)oceny egzaminu dyplomowego, waga 0.2

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni: