Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemia sądowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-102-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Zaznajomienie studentów z podstawami chemii sądowej.
2. Zaznajomienie studentów z wybranymi technikami kryminalistycznymi.
3. Zapoznanie studentów z zastosowaniem nowoczesnych technik analizy śladów i powierzchni różnych materiałów dowodowych stosowanych w kryminalistyce.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z podstawami chemii sądowej wliczając w to kryminalistykę, kryminologię, ślady kryminalistyczne. Student rozumie istotność znaczenia śladu kryminalistycznego, prawidłowego sposobu jego ujawnienia i zabezpieczenia. ChK2A_W07, ChK2A_W01, ChK2A_W06, ChK2A_W13 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić, opisać i wykorzystać metody i narzędzia stosowane przy ujawnianiu i zabezpieczaniu wybranych śladów kryminalistycznych. ChK2A_U03, ChK2A_U12, ChK2A_U02, ChK2A_U11, ChK2A_U09, ChK2A_U04, ChK2A_U01, ChK2A_U08 Egzamin
M_U002 Student potrafi pracować w kilkuosobowej grupie w sposób przemyślany, zorganizowany i efektywny, zgodny z zasadami BHP. ChK2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi przedstawić, przedyskutować i opisać uzyskane wyniki. ChK2A_K05, ChK2A_K03, ChK2A_K02, ChK2A_K04, ChK2A_K01 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawowe pojęcia związane z podstawami chemii sądowej wliczając w to kryminalistykę, kryminologię, ślady kryminalistyczne. Student rozumie istotność znaczenia śladu kryminalistycznego, prawidłowego sposobu jego ujawnienia i zabezpieczenia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić, opisać i wykorzystać metody i narzędzia stosowane przy ujawnianiu i zabezpieczaniu wybranych śladów kryminalistycznych. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pracować w kilkuosobowej grupie w sposób przemyślany, zorganizowany i efektywny, zgodny z zasadami BHP. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi przedstawić, przedyskutować i opisać uzyskane wyniki. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

WYKŁAD
Podstawowe zagadnienia z chemii sądowej. Wprowadzenie: Terminologia. Historia.
Ślady w kryminalistyce: rodzaje śladów, proces ich zbierania i zabezpieczania. Charakterystyka wybranych śladów kryminalistycznych.
Fizykochemiczne badanie śladów. Analiza mikrośladów.
Miejsce zdarzenia.
Chemiczne i fizyczne metody stosowane w badaniach kryminalistycznych.
Badanie włosów.
Badanie śladów daktyloskopijnych: analiza, porównanie, identyfikacja.
Badanie pozostałości (śladów) powystrzałowych.
Badanie dokumentów, grafologia.

Ćwiczenia projektowe (15h):

PROJEKT
Na postawie wiedzy zdobytej w czasie wykładów studenci zaproponują procedurę postępowania przy badaniu hipotetycznego materiału dowodowego zebranego z różnych miejsc zdarzenia.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia projektowe: Prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium pisemne w formie pytań otwartych. Raport z projektu. Raporty z laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje treści programowe zgodnie z Sylabusem modułu
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje treści programowe zgodnie z Sylabusem modułu
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa przedmiotu składa się w 60% z oceny z kolokwium oraz 40% średniej arytmetycznej ocen z raportów .

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Planowane są terminy rezerwowe, których termin będzie do uzgodnienia ze studentami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kościelniak P., Piekoszewski W. (ed): Chemia Sądowa. Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków, 2002.
Ruszkowski Z.: Fizykochemia kryminalistyczna. Wydawnictwo Problemów Kryminalistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KG Policji, Warszawa, 1993.
Moszczyński J.: Daktyloskopia. Wydawnictwo CLKKGP, Warszawa, 1997.
Hołys B.: Kryminalistyka. PWN, Warszawa, 2004.
Jackson A. R.W., Jackson J.M. , Forensic science, 3rd edition,Pearson Education Limited, Essex, 2011.
Toxicology and Risk Assessmrnt: A Comprehensive Introduction, H. Greim and R. Snyder eds., John Wiley and Sons, West Sussex, 2008.
Langford A., Dean J., Reed R., Holmes D., Weyers J., Jones A., Practical Skills in Forensic Science, 2nd edition,Pearson Education Limited, Essex, 2010.
Gruza E., Goc M., Tomaszewski T., Co nowego w kryminalistyce-przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2010.
Szynkowska M.I. , Spektrometria mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu TOF – SIMS, Spektrometria Mas wydana przez Wydział Chemii UJ, Kraków 2006
Paryjczak T., Szynkowska M.I., Spektrometria mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów (TOF-SIMS) w badaniach fizykochemicznych powierzchni ciał stałych, Przem. Chem., 82/3, 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pawlaczyk A., Gajek M., Jozwik K., Szynkowska M., Multielemental Analysis of Various Kinds of Whisky, Molecules 2019, 24(7), 1193; https://doi.org/10.3390/molecules24071193
2. Szynkowska M.I., Czerski K., Rogowski J., Paryjczak T., Parczewski J., Detection of exogenous contaminants of fingerprints using ToF‐SIMS, Surface and Interface Analysis, Volume 42, Pages 393-397, 2010
3. Szynkowska M.I., Czerski K., Rogowski J., Paryjczak T., Parczewski J.,ToF-SIMS application in the visualization and analysis of fingerprints after contact with amphetamine drugs, Forensic Sci. Int., Volume 184, Pages 24-26, 2009

Informacje dodatkowe:

Brak