Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-104-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest przedstawienie możliwości badawczych wybranych metod instrumentalnych, które mogą być wykorzystane w badaniach śladów kryminalistycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod chemicznych w kryminalistyce ChK2A_W01, ChK2A_W09, ChK2A_W14, ChK2A_W15, ChK2A_W02 Zaliczenie laboratorium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki ChK2A_W06 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku ChK2A_W07 Zaliczenie laboratorium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie ChK2A_U05, ChK2A_U01, ChK2A_U07 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku ChK2A_U09 Zaliczenie laboratorium,
Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym ChK2A_U11 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów ChK2A_K03, ChK2A_K02, ChK2A_K04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 30 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod chemicznych w kryminalistyce + - + + - - - - - - -
M_W002 zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki + - + + - - - - - - -
M_W003 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - + + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku - - + + - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wykłady:
1) Fluorymetria. Metodologia przygotowania próbek do badań spektroskopowych. Metodyka analizy i interpretacji danych spektroskopowych.
2) Techniki dyfuzyjne i ich wykorzystanie w analizie leków i środków psychoaktywnych. Ilościowe pomiary NMR w badaniach metabolomicznych. Strategia doboru eksperymentów NMR do określania budowy związków psychoaktywnych. Możliwości analityczne technik łączonych LC/NMR oraz LC/MS/NMR w kryminalistyce.
3) Zastosowanie techniki TOF-SIMS w badaniach próbek kryminalistycznych.
4) Procesy degradacji i starzenia materiałów. Kontrolowana degradacja materiałów polimerowych (starzenie UV, klimatyczne, termooksydacyjne, szoków termicznych, ozonowe).
5) Zastosowanie techniki LA-ICP-MS w badaniach próbek kryminalistycznych.
6) Możliwości badawcze SEM-EDS w kryminalistyce.
7) Identyfikacja fazowa substancji nieznanego pochodzenia za pomocą XRD (analiza substancji psychoaktywnych, fałszerstwa leków oraz materiałów budowlanych)
8) Spektroskopia i obrazowanie Ramana. Techniki laserowe
9) Analiza papieru. Chemizacja procesu wytwarzania papieru. Mikroskopowe badania struktur różnych wytworów papierniczych.
10) Barwniki specjalnego przeznaczenia.
11) Kolokwium zaliczeniowe

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

Zajęcia laboratoryjne:
1) Fluorymetria. Operacje matematyczne na widmach – metody mikro-spektroskopowe w analizie wybranych materiałów
2) Określanie budowy złożonych związków organicznych ze szczególnym uwzględnieniem związków psychoaktywnych. Określanie wzoru nieznanego związku w oparciu o zestawy widm: MS, IR, H oraz C-13 NMR
3) Zastosowanie techniki TOF-SIMS w badaniach próbek kryminalistycznych.
4) Zastosowanie komór starzeniowych w procesie przyspieszonego starzenia materiałów. Nowoczesne metody analizy materiałów polimerowych.
5) Zastosowanie techniki LA-ICP-MS w badaniach próbek kryminalistycznych.
6) Możliwości badawcze SEM-EDS w kryminalistyce.
7) Identyfikacja fazowa substancji nieznanego pochodzenia (np. analiza substancji psychoaktywnych). Analiza ilościowa materiału dowodowego (np. fałszowane materiały budowlane lub leki).
8) Zastosowanie spektroskopii Ramana i technik laserowych w badaniach próbek kryminalistycznych.
9) Metody lepszego zabezpieczania dokumentów i opakowań i śledzenia obiegu dokumentów
10) Barwniki specjalnego przeznaczenia.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt:
Projekt (problem) – zaprojektowanie toku badań wybranych śladów kryminalistycznych z wykorzystaniem metod instrumentalnych poznanych w ramach przedmiotu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych na zaliczenie, projekt (prezentacja), egzamin z wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą podejścia do egzaminu jest oddanie i rozliczenie wszystkich sprawozdań w ramach odbytych zajęć laboratoryjnych. Na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu (80%) oraz z projektu (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Planowane są terminy rezerwowe, których termin będzie do uzgodnienia ze studentami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw chemii, fizyki, matematyki oraz umiejętność pracy z pakietem Office.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. B. Hołyst „Kryminalistyka” Wyd. Wolters Kluwer 2018
2. J. Zięba-Palus (red.) „Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym”, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2015.
3. M. Goc i J. Moszczyński „Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie”, Wyd. Difin Warszawa 2007.
4. P. Suder, A. Bodzoń-Kułakowska, J. Silberring (red.) „Spektrometria mas”, Wydawnictwa AGH 2016
5. A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska: Inductively Coupled Plasma Ionization (ICP) w Mass Spectrometry: An Applied Approach, 2nd Edition. Marek Smoluch (Editor), Giuseppe Grasso (Editor), Piotr Suder (Editor), Jerzy Silberring (Editor), pp. 78-92, Wiley, ISBN: 978-1-119-37730-6, 2019.
6. A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska: Application of ICP‐MS for Trace Elemental and Speciation Analysis w Mass Spectrometry: An Applied Approach, 2nd Edition. Marek Smoluch (Editor), Giuseppe Grasso (Editor), Piotr Suder (Editor), Jerzy Silberring (Editor),pp. 351-361, Wiley, ISBN: 978-1-119-37730-6, 2019.
7. A. Cygański, Metody spektroskopowe, WNT, Warszawa 2002.
8. Metody analitycznej spektrometrii atomowej: teoria i praktyka, pod red. W. Żyrnickiego, Wyd. Malamut, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak