Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki kryminalistyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-105-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z podstawową problematyką związaną z techniką kryminalistyczną.
Zrozumienie zasad postępowania z materiałem dowodowym od momentu oględzin miejsca przestępstwa, poprzez badania kryminalistyczne do wydania opinii kryminalistycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna podstawy przeprowadzania oględzin na miejscu zdarzenia. Zna podstawowe techniki kryminalistyczne. ChK2A_W01, ChK2A_W14, ChK2A_W15, ChK2A_W06, ChK2A_W10, ChK2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe czynności związane z oględzinami i zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i sporządzeniem protokołu oględzin. ChK2A_U03, ChK2A_U02, ChK2A_U11, ChK2A_U09, ChK2A_U06, ChK2A_U01, ChK2A_U07, ChK2A_U08, ChK2A_U12 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi działając w grupie przygotować i przedstawić po selektywnym wyborze materiałów źródłowych, prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kryminalistyki. ChK2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest świadom istotności odpowiedniego podziału ról w zespole i zakresu odpowiedzialności związanego z powierzonymi obowiązkami. ChK2A_K05, ChK2A_K03, ChK2A_K02, ChK2A_K04, ChK2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna podstawy przeprowadzania oględzin na miejscu zdarzenia. Zna podstawowe techniki kryminalistyczne. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić podstawowe czynności związane z oględzinami i zabezpieczeniem śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia i sporządzeniem protokołu oględzin. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi działając w grupie przygotować i przedstawić po selektywnym wyborze materiałów źródłowych, prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kryminalistyki. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest świadom istotności odpowiedniego podziału ról w zespole i zakresu odpowiedzialności związanego z powierzonymi obowiązkami. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 121 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Student zna zadania stawiane przed techniką kryminalistyczną,
2. Student zna podstawowe zasady prowadzenia oględzin i zabezpieczania śladów
3. Student zna podstawy prawne i zasady funkcjonowania kryminalistycznych baz danych
4. Student zna rodzaje badań wykonywanych w podstawowych dyscyplinach kryminalistycznych.
5. Student zna wymagania związane z opinią kryminalistyczną.
6. Student zna podstawowe techniki analityczne i możliwości ich zastosowania
7. Potrafi zaplanować badania i przeprowadzić identyfikację podstawowych śladów chemicznych
8. Student potrafi zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ujawnić ślady oraz zabezpieczyć je procesowo i technicznie.
9. Student potrafi wykonać opis miejsca zdarzenia, sporządzić szkic, plan, dokonać rekonstrukcje zdarzenia oraz przeprowadzić eksperyment.
10. Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat zdarzenia i śladów uzyskanych podczas oględzin do typowania sprawcy przestępstwa

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Wypełnienie kart daktyloskopijnych oraz omówienie zidentyfikowanych minucji.
2. Wykonanie czynności związanych z oględzinami miejsca zdarzenia. Ujawnienie i zabezpieczenie śladów kryminalistycznych.
3. Sporządzenie protokołu oględzin.
4. Wykonanie opinii biegłego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Szczegółowe i obszerne opracowanie oraz zaprezentowanie wybranego zagadnienia z zakresu kryminalistyki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Realizacja zadań laboratoryjnych pod nadzorem prowadzącego
 • Ćwiczenia projektowe: Prezentacja ustna i multimedialna
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach
Ocena aktywności i samodzielności studentów na zajęciach projektowych i seminaryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wykład – kolokwium; Projekt, seminarium – protokół oględzin, opinia biegłego, prezentacja
Ocena końcowa przedmiotu składa się w 60% z oceny z kolokwium oraz po 20% średniej arytmetycznej ocen z projektu i seminarium

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Planowane są terminy rezerwowe, których termin będzie do uzgodnienia ze studentami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. T. Hanausek „Kryminalistyka. Zarys wykładu”, Warszawa 2009
2. B. Hołyst, „Kryminalistyka”, Warszawa 2010
3. „Technika Kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku”; redakcja naukowa B. Hołyst, Warszawa 2014
4. „Nowe Techniki Badań Kryminalistycznych a Bezpieczeństwo Informacji” (red. B. Hołyst)a), Warszawa 2014
5. N. E. Genge „Forensic casebook. The science of crime scene investigation”, Ballantine Books, 2002

1. G. Kędzierska, W. Kędzierski, „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki”, Szczytno 2013;
2. „Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie” red. M. Goc, J. Moszczyński, Warszawa 2007
3. W. Krawczyk „Chromatografia gazowa w kryminalistyce”, Warszawa 1999
4. N. E. Genge „Forensic casebook. The science of crime scene investigation”, Ballantine Books, 2002
5. W. Krawczyk „Amfetamina i jej pochodne – metody nielegalnej produkcji”, Warszawa 2015
6. Z. Ruszkowski Fizykochemia kryminalistyczna, Warszawa 1992
7. J. Kupczyński, B. Rydz „Strategia działania współczesnego włamywacza”, Warszawa 2015
8. „Nowe Techniki Badań Kryminalistycznych a Bezpieczeństwo Informacji” (red. B. Hołyst)a), Warszawa 2014

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak