Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Chemometria i elementy logiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-106-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Zapoznanie studentów z metodami analizy danych doświadczalnych z uwzględnieniem specyfiki badań kryminalistycznych.
2. Uporządkowanie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie metod poprawnego wnioskowania logicznego (dedukcji).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Po zakończeniu przedmiotu student zna pojęcia statystyki matematycznej dotyczące różnych metod opracowania danych przydatnych w kryminalistyce, w tym szczególnie testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych ChK2A_W02, ChK2A_W04 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Po zakończeniu przedmiotu student zna pojęcia logiki matematycznej dotyczące metod wnioskowania, w tym dowodzenia twierdzeń, oraz podstawowe pojęcia kombinatoryki i kryptografii ChK2A_W02 Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi stosować szeroki zakres testów statystycznych do analizy danych chemicznych występujących w kryminalistyce ChK2A_U07, ChK2A_U01 Sprawozdanie
M_U002 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi stosować metody analizy czynnikowej oraz metody klasyfikacji ChK2A_U07, ChK2A_U01 Sprawozdanie
M_U003 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi stosować różne rodzaje wnioskowania logicznego oraz metod dowodzenia twierdzeń ChK2A_U07, ChK2A_U01 Sprawozdanie
M_U004 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi posługiwać się różnymi konstrukcjami kombinatorycznymi oraz kryptograficznymi ChK2A_U07, ChK2A_U01 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi krytycznie oceniać wyniki interpretacji danych doświadczalnych ChK2A_K03 Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Po zakończeniu przedmiotu student zna pojęcia statystyki matematycznej dotyczące różnych metod opracowania danych przydatnych w kryminalistyce, w tym szczególnie testów statystycznych oraz metod analizy danych wielowymiarowych - - + - - - - - - - -
M_W002 Po zakończeniu przedmiotu student zna pojęcia logiki matematycznej dotyczące metod wnioskowania, w tym dowodzenia twierdzeń, oraz podstawowe pojęcia kombinatoryki i kryptografii - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi stosować szeroki zakres testów statystycznych do analizy danych chemicznych występujących w kryminalistyce - - + - - - - - - - -
M_U002 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi stosować metody analizy czynnikowej oraz metody klasyfikacji - - + - - - - - - - -
M_U003 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi stosować różne rodzaje wnioskowania logicznego oraz metod dowodzenia twierdzeń - - + - - - - - - - -
M_U004 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi posługiwać się różnymi konstrukcjami kombinatorycznymi oraz kryptograficznymi - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi krytycznie oceniać wyniki interpretacji danych doświadczalnych - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (20h):

Przedmiot realizowany jest w laboratorium komputerowym, przy czym część zajęć ma charakter ćwiczeń rachunkowych. W trakcie zajęć przewidziana jest możliwość krótkiego wprowadzenia teoretycznego przez prowadzących.

Materiał ćwiczeń obejmuje następujące zagadnienia:
Niepewności pomiarowe w badaniach analitycznych, ograniczenia związane z niewielką liczebnością próbek. Wnioskowanie na podstawie testów statystycznych – ćwiczenia praktyczne. Podstawy analizy wielowymiarowej, metoda głównych składowych (PCA). Metody analizy skupień i klasyfikacji. Podstawy logiki matematycznej, rachunek zdań. Metody dowodzenia twierdzeń: wprost, nie wprost, sprowadzenie do sprzeczności, itp. – ćwiczenia praktyczne. Zagadnienia kombinatoryczne: podstawowe konstrukcje (wariacje, permutacje, kombinacje, itp.), zadania kombinatoryczne z ograniczeniami. Elementy kryptografii – metody szyfrowania i rodzaje szyfrów, możliwości kryptoanalizy. Rozwiązywanie zagadek logicznych z różnych dziedzin życia.

Ćwiczenia wykonywane są z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel) oraz specjalistycznych programów do analizy danych, zarówno wolnodostępnych, jak i komercyjnych (np. Origin, Statistica, Matlab).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: Ćwiczenia laboratoryjne o charakterze komputerowym wraz z wprowadzeniem teoretycznym przez prowadzących
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych oraz test pisemny.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje ćwiczenia laboratoryjne o charakterze komputerowym przygotowane przez prowadzących
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ocen ze sprawozdań laboratoryjnych i testu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Jest możliwość samodzielnego nadrobienia zaległości powstałych wskutek jednej nieobecności na zajęciach poprzez wykonanie sprawozdania korzystając z materiałów dydaktycznych zamieszczonych w internecie.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Mazerski J.: Chemometria praktyczne, Wyd. Malamut, 2009.
2) Sharaf M.A., Illman D.L., Kowalski B.R.: Chemometrics, Wiley-Interscience, 1986.
3) Miller J.N., Miller J.C.: Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Pearson Education, 2005.
4) Koronacki J., Mielniczuk J.: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 2006.
5) Kisielewicz, A.: Logika i argumentacja, PWN, 2017.
6) Kahn, D.: Łamacze kodów. Historia kryptologii, WNT, 2004
7) Hand D., Mannila H., Smyth P.: Eksploracja danych, WNT, 2005.
8) Winston W.L.: Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych, APN Promise, 2008.
9) Bourg D.M.: Excel w nauce i technice. Receptury, Helion, 2006.
10) Hołówka, T.: Kultura logiczna w przykładach, WN PWN, 2005
11) Wilenkin, N.J.: Kombinatoryka, PWN, 1972
12) Białynicki-Birula, I., Białynicka-Birula, I.: Modelowanie rzeczywistości., WNT, 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Lista publikacji naukowych osób prowadzących zajęcia dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (https://chemia.p.lodz.pl) w zakładce Pracownicy

Informacje dodatkowe:

Brak