Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy toksykologii
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-107-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem przedmiotu jest wprowadzenie słuchaczy w podstawy toksykologii. Studenci uzyskają wiedzę w zakresie – klasyfikacji trucizn, szkodliwości wybranych trucizn, mechanizmów ich działania oraz losów toksyn w organizmie człowieka.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Absolwent zna klasyfikacje związków toksycznych, mechanizmy działania, transportu i metabolizm wybranych klas związków toksycznych. Student zna podstawowe pojęcia stosowane w toksykologii. ChK2A_W10, ChK2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Absolwent potrafi ocenić wpływ ksenobiotyku na organizm ludzki ; potrafi znaleźć, wyselekcjonować informacje na temat substancji toksycznych oraz zagrożeń z nimi związanych ChK2A_U05, ChK2A_U03, ChK2A_U01, ChK2A_U11 Prezentacja
M_U002 Absolwent potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem wspólnej prezentacji ChK2A_U05 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Absolwent potrafi formułować problemy i przedstawiać opinie na temat zagadnień związanych z toksycznością i truciznami ChK2A_K02, ChK2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Absolwent zna klasyfikacje związków toksycznych, mechanizmy działania, transportu i metabolizm wybranych klas związków toksycznych. Student zna podstawowe pojęcia stosowane w toksykologii. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Absolwent potrafi ocenić wpływ ksenobiotyku na organizm ludzki ; potrafi znaleźć, wyselekcjonować informacje na temat substancji toksycznych oraz zagrożeń z nimi związanych + - - - - + - - - - -
M_U002 Absolwent potrafi pracować w grupie nad przygotowaniem wspólnej prezentacji - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Absolwent potrafi formułować problemy i przedstawiać opinie na temat zagadnień związanych z toksycznością i truciznami - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 1 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):

1. Wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z toksykologią.
2. Wybrane aspekty historii toksykologii sądowo-lekarskiej.
3. Czynniki warunkujące toksyczność
4. Wpływ związków toksycznych na organizm ludzki.
5. Mechanizmy działania i metabolizm trucizn.
6. Wybrane klasy związków toksycznych
7. Leki, substancje psychoaktywne, środki bojowe.

Zajęcia seminaryjne (5h):
Zajęcia seminaryjne

Przygotowanie ( indywidualnie lub w grupie) i przedstawienie prezentacji na określony temat związany z przedmiotem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: ustna i multimedialna ( prezentacje podczas wykładu oraz materiały dodatkowe zamieszczane na platformie Wikamp)
 • Zajęcia seminaryjne: ustna i multimedialna; praca w małych grupach w celu przeglądu literatury i prezentacji tematu; spotkanie tutoringowe (konsultacyjne) z prowadzącym w trakcie przygotowywania prezentacji
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium pisemne . Przygotowanie i prezentacja seinarium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność obowiązkowa; Student przedstawia przed grupą wyselekcjonowany wcześniej z prowadzącym i przygotowany problem/ temat dotyczący toksykologii/ toksyczności. Grupa aktywne bierze udział w prezentacji zadając pytania i oceniając przygotowanie prezentacji oraz odpowiedzi prelegenta
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium pisemne (50%). Przygotowanie i prezentacja seinarium (50%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Korzystanie z materiałów pomocniczych zamieszczonych na platformie Wikamp oraz literatury podstawowej. Zaprezentowanie wybranego tematu w innym terminie seminarium

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Chemia organiczna, biochemia

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wybrane rozdziały:
„Toksykologia współczesna” W. Seńczuk, PZWL, 2016
„Drugs, society & human behavior” C. L. Hart, C. Ksir McGraw Hill, 2011
„Paradoks trucizn” J. Timbrell, PWN, 2018
„Toxicology” R. Niesink, J. de Vries, M. Hollinger. CRC Press 1996.
„Fundamental Toxicology for Chemists” J.H. Duffus, H.G.J. Worth.
The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK 1996.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Y.H. Chionh, M. McBee, I. R. Babu, F. Hia, W. Lin, W. Zhao, J. Cao, A. Dziergowska, A. Malkiewicz, T. J. Begley, S. Alonso & Peter C. Dedon; (2016) “tRNA-mediated codon-biased translation in mycobacterial hypoxic persistence”, Naturem Comunn. 7, 13302;

L. Endres, U. Begley , R. Clark , Ch. Gu , A. Dziergowska, A. Małkiewicz, J. A. Melendez, P. C. Dedon, T. J. Begley; (2015)" Alkbh8 Regulates Selenocysteine-Protein Expression to Protect against Reactive Oxygen Species Damage", PLoS ONE 10(7): e0131335. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0131335;

Dariusz Deredas, Bartosz Łągiewka, Waldemar Maniukiewicz “A facile synthesis of novel 9-substituted 2,3,4,9-tetrahydro-1Hxanthen-1-ones” Tetrahedron Letters (2019) 60, pp. 538–540;

Anna Marzec, Bolesław Szadkowski, Jacek Rogowski, Waldemar Maniukiewicz, Dariusz Moszyński, Przemysław Rybiński, Marian Zaborski “Carminic acid stabilized with aluminum-magnesium hydroxycarbonate as new colorant reducing flammability of polymer composites” Molecules (2019), 24, pp. 560;

Anna Marzec, Bolesław Szadkowski, Jacek Rogowski, Waldemar Maniukiewicz, Marian Zaborski Characterization and Structure–Property Relationships of Organic–Inorganic Hybrid Composites Based on Aluminum–Magnesium Hydroxycarbonate and Azo Chromophore Molecules (2019), 24, pp. 880;

Dariusz Deredas, Krzysztof Huben, Waldemar Maniukiewicz and Henryk Krawczyk „A Tandem Conjugate Addition/intramolecular Horner-Wadsworth-Emmons Olefination Approach to the Synthesis of Cyclopentene©chroman-2-ones and Cyclopent-1- Enecarboxylates" Synlett Letter (2014) , 25, 280-282

Informacje dodatkowe:

Brak