Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Psychoactive compounds - chemistry and detection (Związki psychoaktywne - chemia i detekcja)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-108-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Familiarize student with classes and structural features of psychoactive compounds
2. Familiarize student with selected mechanisms of action of psychoactive compounds
3. Familiarize student with mechanisms of addiction development for selected classes of compounds
4. Familiarize student with selected techniques of detection of psychoactive compounds.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 1. Classify psychoactive compounds based on their structure, mechanism of action, toxicity; 2. Describe mechanisms of action and addiction development for selected classes of psychoactive compounds; 3. Use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; 4. Design and synthesize peptide matrix for detection of psychoactive compounds; ChK2A_W18, ChK2A_W10, ChK2A_W01, ChK2A_W19 Kolokwium
M_W002 1. work in a group, 2. ability to use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; ChK2A_W01 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 1. Classify psychoactive compounds based on their structure, mechanism of action, toxicity; 2. Describe mechanisms of action and addiction development for selected classes of psychoactive compounds; 3. Use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; 4. Design and synthesize peptide matrix for detection of psychoactive compounds; ChK2A_U05, ChK2A_U03, ChK2A_U01, ChK2A_U09, ChK2A_U04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 1. Classify psychoactive compounds based on their structure, mechanism of action, toxicity; 2. Describe mechanisms of action and addiction development for selected classes of psychoactive compounds; 3. Use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; 4. Design and synthesize peptide matrix for detection of psychoactive compounds; ChK2A_K02, ChK2A_K04, ChK2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 1. Classify psychoactive compounds based on their structure, mechanism of action, toxicity; 2. Describe mechanisms of action and addiction development for selected classes of psychoactive compounds; 3. Use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; 4. Design and synthesize peptide matrix for detection of psychoactive compounds; + - - + - + - - - - -
M_W002 1. work in a group, 2. ability to use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 1. Classify psychoactive compounds based on their structure, mechanism of action, toxicity; 2. Describe mechanisms of action and addiction development for selected classes of psychoactive compounds; 3. Use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; 4. Design and synthesize peptide matrix for detection of psychoactive compounds; - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 1. Classify psychoactive compounds based on their structure, mechanism of action, toxicity; 2. Describe mechanisms of action and addiction development for selected classes of psychoactive compounds; 3. Use scientific data bases and apply available resources for preparation of seminar and project; 4. Design and synthesize peptide matrix for detection of psychoactive compounds; + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 54 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

1. Classification of psychoactive compounds based on their structure and mechanisms of action;
2. The main elements of neurvous system. The role of neurotransmitters, interactions with receptors.
3. Influence of psychoactive compounds on behaviours; their selected applications in medicine.
4. Toxicity and selected metabolic pathways of psychoactive compounds;

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

1. Selected methods of detection of psychoactive compounds.

Ćwiczenia projektowe (2h):

1. Classification of psychoactive compounds based on their structure and mechanisms of action;
2. Selected methods of detection of psychoactive compounds.

Zajęcia seminaryjne (2h):

1. Selected applications of psychoactive compounds in medicine.
2. Toxicity and selected metabolic pathways of psychoactive compounds;
3. Development of addiction, mechanisms; influence of psychoactive compounds on behaviours.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: lecture supported by power point presentation
 • Ćwiczenia laboratoryjne: carrying out laboratory project
 • Ćwiczenia projektowe: preparing project with guidance of teacher
 • Zajęcia seminaryjne: preparing presentation with guidance of teacher; discussion during presentation
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Active participation in lecture and written test.
Preparing project and presentation on the relevant topic. Presentation and discussion in front of the group
Preparing report: laboratory part

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: according to the syllabus
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: according to the syllabus
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: according to the syllabus
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: preparing power point presentation
Sposób obliczania oceny końcowej:

Written test (35%); project, participation in laboratory classes and laboratory report (35%), seminar (30%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

guidance from teacher

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

organic chemistry
English

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Drugs, society & human behavior” C. L. Hart, C. Ksir McGraw Hill, 2011
„Toksykologia współczesna” W. Seńczuk, PZWL, 2016

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak