Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekspercka ocena zdarzeń I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-109-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z tematyką kryminalistycznych aspektów czynności operacyjno – rozpoznawczych i wykorzystania ich wyników w procesie karnym, analizy kryminalistycznej wybranych śladów, mikrośladów, metod ich ujawniania oraz zabezpieczania, stosowanych metod analitycznych w kryminalistyce, zasad interpretacji wyników analitycznych i wnioskowania dla celów sądowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu analizy kryminalistycznej wybranych śladów. ChK2A_W07, ChK2A_W06, ChK2A_W01, ChK2A_W13 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dokonać analizy wybranych śladów stosując odpowiednie metody ich ujawniania i zabezpieczania. ChK2A_U03, ChK2A_U12, ChK2A_U01 Kolokwium
M_U002 Student potrafi dokonać podstawowych czynności operacyjno - rozpoznawczych, zinterpretować i wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych działań. ChK2A_U05 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi pracując w kilkuosobowej grupie przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kryminalistyki dokonując selektywnego wyboru danych źródłowych. ChK2A_K05, ChK2A_K04, ChK2A_K01, ChK2A_K03 Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu analizy kryminalistycznej wybranych śladów. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dokonać analizy wybranych śladów stosując odpowiednie metody ich ujawniania i zabezpieczania. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać podstawowych czynności operacyjno - rozpoznawczych, zinterpretować i wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych działań. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi pracując w kilkuosobowej grupie przygotować i przedstawić prezentację ustną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu kryminalistyki dokonując selektywnego wyboru danych źródłowych. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Analiza dokumentów, postęp w badaniach pisma ręcznego i dokumentów, fałszerstwa dokumentów, badanie wieku pisma, metody ujawniania i zabezpieczania śladów wybuchowych, cząstek GSR, metody analityczne stosowane w kryminalistyce, zasady interpretacji wyników analitycznych i wnioskowania dla celów sądowych. Kryminalistyczne aspekty czynności operacyjno – rozpoznawczych i wykorzystanie ich wyników w procesie karnym.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Na postawie zdobytej w czasie wykładów wiedzy studenci zaproponują procedurę postępowania przy badaniu hipotetycznego materiału dowodowego. Tematyka zajęć będzie dotyczyć analiz m.in. dokumentów, w tym podłoży papierowych, materiałów kryjących (tonery, pasty długopisowe), ocena kolejności zapisów na dokumentach, kolejności linii krzyżujących się oraz materiałów wybuchowych, cząstek powystrzałowych GSR.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia projektowe: Prezentacje multimedialne na temat uzgodniony z prowadzącym kurs
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z części teoretycznej (na podstawie wykładów), Ocena z części projektowej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Zgodnie z zasadami zapisanymi w sylabusie modułu
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Zgodnie z sylabusem modułu
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składa się ocena z kolokwium (80%) oraz ocena z prezentacji dotycząca części projektowej (20%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Planowane są terminy rezerwowe, których termin będzie do uzgodnienia ze studentami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Goc, J. Moszczyński, Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystywanie, Diffin, warszawa 2007
Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa, Wolters Kluwer, 2016
Zięba-Palus J. (red.), Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2015
Kościelniak P., Piekoszewski W. (red.) Chemia sądowa, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2002
E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski, Co nowego w kryminalistyce- przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości, Polskie towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2010
M.I. Szynkowska, K. Osinglowska, A. Pawlaczyk, K. Palińska, M. Marcinek, J. Rogowski, A. Czubak,
A. Parczewski: New approach in forensic studies of trace evidences. Przem. Chem.92/6, str. 1125-1133, 2013 ISSN: 0033-2496.
P. Chȩsy, A. Pawlaczyk, M.I. Szynkowska, A. Parczewski, Examination of the pen-ball writing using LA-ICP-ToF-Ms and SEM techniques and a chemometric approach, 2016; Z Zagadnień Nauk Sadowych.
A. Pawlaczyk, M. Gajek, K. Jóźwik, M.I. Szynkowska, Multielemental Analysis of Various Kinds of Whisky, Molecules. 24(1193):1-17, 2019.
W. Krawczyk, Amfetamina i jej pochodne – metody nielegalnej produkcji, CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI, Instytut Badawczy, Warszawa 2015.
W. Krawczyk, Chromatografia gazowa w kryminalistyce, CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI, Instytut Badawczy, Warszawa 1999.
W. Krawczyk, Profilowanie narkotyków, CENTRALNE LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE POLICJI, Instytut Badawczy, Warszawa 1998.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak