Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza chromatograficzna GC
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-112-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w chromatografii gazowej i metodach pokrewnych oraz możliwościami ich wykorzystania w badaniach kryminalistycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia w chromatografii gazowej: rozdzielenie, czas retencji, objętość retencji, półka teoretyczna. ChK2A_W07, ChK2A_W06, ChK2A_W01, ChK2A_W14 Kolokwium
M_W002 Po zakończeniu przedmiotu student ma wiedzę z zakresu zastosowania metod chromatografii gazowej w badaniach laboratoryjnych. ChK2A_W07, ChK2A_W06, ChK2A_W01, ChK2A_W14 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi interpretować podstawowe wyniki uzyskane z zastosowaniem metod chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. ChK2A_U05, ChK2A_U01, ChK2A_U09, ChK2A_U04 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wybrać najlepszą metodę oznaczania wybranych analitów organicznych w kontekście badań kryminalistycznych. ChK2A_K04, ChK2A_K01, ChK2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia w chromatografii gazowej: rozdzielenie, czas retencji, objętość retencji, półka teoretyczna. + - + - - - - - - - -
M_W002 Po zakończeniu przedmiotu student ma wiedzę z zakresu zastosowania metod chromatografii gazowej w badaniach laboratoryjnych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi interpretować podstawowe wyniki uzyskane z zastosowaniem metod chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wybrać najlepszą metodę oznaczania wybranych analitów organicznych w kontekście badań kryminalistycznych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (8h):

Definicje w chromatografii, klasyfikacja metod chromatograficznych. Podstawowe zasady rozdzielania w chromatografii podziałowej i chromatografii adsorpcyjnej.
Aparatura w chromatografii gazowej (podajniki próbek, dozowniki, kolumny, gazy nośne, detektory).
Zastosowanie technik łączonych z chromatografią gazową: chromatografii gazowej łączonej ze spektrometrią mas (GC-MS, GCxGC/MS, GC-MS/MS), chromatografii gazowej łączonej ze spektroskopią w podczerwieni (GC-IR) w badaniach: przyczyn wybuchów i pożarów, badaniach alkoholi, paliw, środków , środków gospodarstwa domowego, zafałszowanych produktach spożywczych.

Ćwiczenia laboratoryjne (12h):

Wykrywanie zafałszowań w kosmetykach i żywności, badanie zafałszowań paliw benzynowych z wykorzystaniem metod chromatografii gazowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych zgodnie z przygotowanymi instrukcjami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje zajęcia zgodnie z syllabusem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego (60%), sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach należy
ustalić indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Chemia analityczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN, Warszawa 2017.
Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, WNT, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PUBLIKACJE
1. Rosiak A., Kałużna-Czaplińska J., Gątarek P. Analytical Interpretation of Organic Residues from Ceramics as a Source of Knowledge About Our Ancestors. Critical Reviews in Analytical Chemistry, (2019)
2. Kałużna-Czaplińska J., Jóźwik-Pruska J. Axt. A. Chromatographic determination of harmalans in the urine of autistic children. Biomedical Chromatography, e3951 (2017)
2. Jóźwik J., Kałużna-Czaplińska J., Current applications of chromatographic methods in the study of human body fluids for disorders diagnose purposes. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 46(1), 1-14 (2016)
3. Kałużna-Czaplińska J., Jóźwik-Pruska J. Chromatographic and mass spectrometric techniques in studies on oxidative stress in autism. Journal of Chromatography B, 1019, 4-14 (2016)
4. Kałużna-Czaplińska J., Żurawicz E., Struck W., Markuszewski M. Identification of organic acids as potential biomarkers in the urine of autistic children using gas chromatography/mass spectrometry. Journal of Chromatography B, 966, 70-76 (2014)
5. Kałużna-Czaplińska J., Jóźwik J. Current applications of chromatographic methods for diagnosis and identification of potential biomarkers in cancer. Trends in Analytical Chemistry- TrAC, 56 (4), 1-12 (2014)
6. Kałużna-Czaplińska J., Żurawicz E., Jóźwik J. Chromatographic techniques coupled with mass spectrometry for the determination of organic acids in the study of autism. Journal of Chromatography B, 964, 128-135 (2014)
7. Grys W., Kałużna-Czaplińska J., Rynkowski J., Gas Chromatography-electron Capture Detection Method for Determination of Polyols in the Urine. Current Organic Chemistry, 17 (20), 2359-2364 (2013)
8. Żurawicz E., Kałużna-Czaplińska J., Rynkowski J.
Chromatographic methods in the study of autism. Biomedical Chromatography, 27, 1273-1279 (2013)
9. Kałużna-Czaplińska J. Current Applications of Gas Chromatography/Mass Spectrometry in the Study of Organic Acids in Urine. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 42 (2), 114-123 (2011)
10. Kałużna-Czaplińska J., Socha E., Rynkowski J. Determination of homovanillic acid and vanillylmandelic acid in urine of autistic children by gas chromatography /mass spectrometry. Medical Science Monitor, 16, 445-450 (2010)
KSIĄŻKA
Witkiewicz Z., Kałużna-Czaplińska J. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych. PWN, wydanie VI (rozszerzone) ISBN 978-83-01-19233-4, Warszawa (2017)

Informacje dodatkowe:

Brak