Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Radiometria w kryminalistyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-113-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami radiometrycznymi stosowanymi w kryminalistyce oraz procedurami postępowań na wypadek zdarzeń radiacyjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe metody analizy z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń pomiarowych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, ChK2A_W09, ChK2A_W15 Wynik testu zaliczeniowego
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego również nietypowego z zakresu studiowanego kierunku oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku ChK2A_U09, ChK2A_U07 Sprawozdanie
M_U002 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym ChK2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową ChK2A_K04 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe metody analizy z zastosowaniem izotopów promieniotwórczych, zasady ochrony radiologicznej, zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń pomiarowych w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym, + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego również nietypowego z zakresu studiowanego kierunku oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku + - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 2 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (7h):

Rozpad radioaktywny. Występowanie naturalnych i sztucznych radionuklidów w środowisku i rutynowy monitoring środowiska. Własności jąder promieniotwórczych. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią i tkanką. Metody spektrometryczne promieniowania alfa, beta i gamma oraz ich wykorzystanie do jakościowej i ilościowej analizy składu materiałów.
Identyfikacja materiałów radioaktywnych w przesyłkach/bagażach na przejściach granicznych/lotniskach, Prawne aspekty stosowania promieniowania jonizującego. Metody oceny narażenia radiologicznego, przewidywanie skutków oraz zasady ochrony przed promieniowaniem. Harmonogram działań na wypadek zdarzenia radiacyjnego, w tym kradzieży źródeł, odpowiedzialności osób koordynujących działaniami, postępowanie służb, prawo atomowe i rola Państwowej Agencji Atomistyki w zapewnieniu ochrony radiologicznej ludności.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

W ramach zajęć laboratoryjnych przewidzianych jest 5 spotkań (3 godzinnych) w czasie których studenci realizują ćwiczenia związane z detekcją promieniowania, oceną narażenia radiologicznego i identyfikacją izotopów promieniotwórczych, monitoringiem promieniowania oraz wykorzystaniem materiałów referencyjnych jako wskaźników.
Każde ze zrealizowanych ćwiczeń powinno zostać omówione w sprawozdaniu, które jest oceniane przez prowadzącego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Ustne omawianie zagadnień i prezentacja multimedialna
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Ustne omawianie zagadnień i realizacja ćwiczeń z użyciem znaczników promieniotwórczych (wzorców izotopowych i wybranych próbek).
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Test pisemny i zaliczenie laboratorium
Laboratorium: Na ocenę z laboratorium składają się oceny z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocena z kolokwium rachunkowego.
Wykład: Test pisemny obejmujący materiał wykładu oraz materiał z ćwiczeń. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie 50% punktów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje zajęcia zgodnie z sylabusem
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student realizuje zajęcia zgodnie z sylabusem. Obowiązkowo student musi zrealizować 3 ćwiczenia laboratoryjne, a wyniki opisać w sprawozdaniu. Sprawozdania są oceniane przez prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Jeśli z wykładu i laboratorium wystawiana jest łącznie jedna ocena obliczana jest ona jako średnia ważona ocen z wykładu 60% i laboratorium 40%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia odróbkowe w przypadku nieobecności, konsultacje w godzinach dyżurów prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Chemia fizyczna, Matematyka

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sobkowski J., Jelińska-Kaźmierczuk M.: Chemia jądrowa. Wyd. Adamantan, Warszawa, 2006
2. Bem H.: Radioaktywność w środowisku naturalnym. PAN , Łódź, 2005
3. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na internetowej stronie MITR
4. Hrynkiewicz A., Człowiek i promieniowanie jonizujące. PWN, Warszawa, 2001
5. Araminowicz J., Małuszyńska K., Przytuła M., PWN, Warszawa 1984, Laboratorium fizyki jądrowej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Długosz-Lisiecka, M., Comparison of two spectrometric counting modes for fast analysis
of selected radionuclides activity, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, (2016), Volume 309, Issue 2, pp 941–945 (IF=1,034), (20 pkt)
Długosz-Lisiecka M., The sources and fate of 210Po in the urban air: a review, Environment International, 94 (2016) 325–330 (IF=5,929), (45 pkt)
Długosz-Lisiecka M., Marcin Krystek, Paweł Raczyński, Ewa Głuszek, Barbara Kietlińska-Michalik, Mariusz Niechwedowicz,(2017) Indoor 222Rn concentration in the exhibition and storage rooms of Polish geological museums, Applied Radiation and Isotopes 121 (2017) 12–15 (IF=1,136), (25 pkt)
Długosz-Lisiecka M., (2017)Application of modern anticoincidence (AC) system in HPGe γ-spectrometry for the detection limit lowering of the radionuclides in air filters, Journal of Environmental Radioactivity, 169–170, 104–108 (IF=2,047), (25 pkt)
H. Bem, S. Janiak, D. Mazurek, M. Dlugosz-Lisiecka, P. Szajerski, 2017, Fast determination of indoor radon ((222)Rn) concentration using liquid scintillation counting, J. Radioanal. Nucl. Chem. 312, 337-342, DOI: 10.1007/s10967-017-5226-x (IF=1,181)(15pkt)
M. Dlugosz-Lisiecka, (2017) Kinetics of 210Po accumulation in moss body profiles, Environ. Sci. Pollut. Res. 24 20254-20260, DOI: 10.1007/s11356-017-9659-0, (IF=2,80), (30pkt)
M. Dlugosz-Lisiecka, (2019) Chemometric methods for source apportionment of 210Pb, 210Bi and 210Po for 10 years of urban air radioactivity monitoring in Lodz city, Poland, Chemosphere, 220 (2019) 163-168 (IF=4,427), (35pkt)

Informacje dodatkowe:

brak