Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki obrazowania w kryminalistyce
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-114-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w technikach mikroskopii i obrazowania oraz możliwościami ich wykorzystania w badaniach kryminalistycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia związane z różnymi typami mikroskopii: mikroskopią świetlną, mikroskopią konfokalną , elektronową i sił atomowych, mikrospektroskopią Ramana, mikroskopią fluorescencyjną ChK2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna podstawy technik obrazowania, w tym obrazowania molekularnego, podstawy właściwej interpretacji obrazu ChK2A_W06 Kolokwium
M_W003 Student w oparciu o podstawy teoretyczne dokonać wyboru techniki analizy próbek kryminalistycznych ChK2A_W07, ChK2A_W14, ChK2A_W15, ChK2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać analizę próbek kryminalistycznych z zastosowaniem technik mikroskopowych i obrazowania ChK2A_U05, ChK2A_U12, ChK2A_U06 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki uzyskane z zastosowaniem metod mikroskopowych i obrazowania, w tym obrazowania z zastosowaniem technik spektroskopowych ChK2A_U05, ChK2A_U03, ChK2A_U11, ChK2A_U06, ChK2A_U01, ChK2A_U07 Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do podjęcia pracy indywidualnej i w grupie, w tym podejmować różne role ChK2A_K02, ChK2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Student jest gotów do: zachowywać zasady BHP w laboratorium ChK2A_K04 Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student umie zdefiniować podstawowe pojęcia związane z różnymi typami mikroskopii: mikroskopią świetlną, mikroskopią konfokalną , elektronową i sił atomowych, mikrospektroskopią Ramana, mikroskopią fluorescencyjną + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna podstawy technik obrazowania, w tym obrazowania molekularnego, podstawy właściwej interpretacji obrazu + - + - - - - - - - -
M_W003 Student w oparciu o podstawy teoretyczne dokonać wyboru techniki analizy próbek kryminalistycznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać analizę próbek kryminalistycznych z zastosowaniem technik mikroskopowych i obrazowania - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować wyniki uzyskane z zastosowaniem metod mikroskopowych i obrazowania, w tym obrazowania z zastosowaniem technik spektroskopowych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do podjęcia pracy indywidualnej i w grupie, w tym podejmować różne role - - + - - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do: zachowywać zasady BHP w laboratorium - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (7h):

WYKŁAD
Definicje w mikroskopii i obrazowaniu, w tym obrazowaniu bazującym na technikach spektroskopowych, klasyfikacja metod obrazowania pod względem m.in. rozdzielczości, środowiska prowadzonych badań, zalet i ograniczeń poszczególnych technik. Przygotowanie próbek do analizy z wykorzystaniem różnych technik obrazowania.
Aparatura stosowana w obrazowaniu z zastosowaniem mikroskopii świetlnej, mikroskopii konfokalnej, elektronowej i sił atomowych, mikrospektroskopii Ramana, mikroskopii fluorescencyjnej.
Zastosowania technik obrazowania w analizie próbek kryminalistycznych, w tym w analizie autentyczności produktów. Zasady bezpiecznej pracy z laserami i próbkami biologicznymi.

Ćwiczenia laboratoryjne (8h):

LABORATORIUM
Analiza próbek kryminalistycznych z wykorzystaniem metod mikroskopowych i obrazowania.
Wykrywanie zafałszowań z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej, mikroskopii konfokalnej, elektronowej i sił atomowych, mikrospektroskopii Ramana, mikroskopii fluorescencyjnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja multimedialna.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem, dobierając odpowiednie narzędzia.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Sprawdzian pisemny z materiału wykładowego (60%), sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie dla każdego studenta

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Confocal Raman Microscopy (Springer Series in Optical Sciences) 2011th Edition by Thomas Dieing (Editor), Olaf Hollricher (Editor), Jan Toporski (Editor), Springer Series in Optical Sciences, 2011
2. A. Łasińska A., Skaningowa mikroskopia elektronowa w badaniach kryminalistycznych, Prokuratura i Prawo 2013
3. Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, 1991, Warszawa
4. Electron Microscopy of Polymers, G.H. Michler, Springer 2008
5. Łasińska A., Konarowska U., Zastosowanie mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach autentyczności dokumentów, w: Dokumenty a prawo prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, M. Tomaszewska—Michalak, T. Tomaszewski (red.), Warszawa 2015
6. E. Blicharska, S. Chmiel, M.A. Huber, L. Lata, T. Klepka, B. Murczyńska, K. Oszust, M. Rawski, „Wybrane zastosowania mikroskopii optycznej i elektronowej w badaniach biomedycznych i środowiskowych”, TMKARPIŃSKI PUBLISHER, Suchy Las 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

B. Brozek-Pluska, M. Kopec, I. Niedzwiecka, A. Morawiec-Sztandera, Label-free determination of lipids composition and secondary proteins structure of human salivary noncancerous and cancerous tissues by Raman microspectroscopy, Analyst, 2015, 140, 2107-2113.
B. Brozek-Pluska, M. Kopec, J. Surmacki, H. Abramczyk, Raman microspectroscopy of the noncancerous and the cancerous human breast tissues. Identification and phase transitions of linoleic and oleic acids by Raman spectroscopy and Raman low-temperature studies, Analyst, 2015, 140, 2134-2143
B. Brozek-Pluska, M. Kopec, H. Abramczyk, Development of a new diagnostic Raman method for monitoring epigenetic modifications in the cancer cells of human breast tissue, Analytical Methods, 2016, 8(48), 8542-8553

Informacje dodatkowe:

Brak