Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sądowa analityka medyczna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-115-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami sądowej analityki medycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi opisać oraz objaśnić podstawowe metody laboratoryjne stosowane w sądowej analityce medycznej. ChK2A_W10, ChK2A_W07, ChK2A_W06, ChK2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna metodykę sądowej analityki medycznej, podstawowe techniki badań toksyczności substancji, standardy oznaczeń toksykologicznych, wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka ChK2A_W10, ChK2A_W07, ChK2A_W06, ChK2A_W01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykonać elementarne oznaczenia z zakresu sądowej analityki medycznej. ChK2A_U09, ChK2A_U02 Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą ChK2A_U05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
20 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi opisać oraz objaśnić podstawowe metody laboratoryjne stosowane w sądowej analityce medycznej. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metodykę sądowej analityki medycznej, podstawowe techniki badań toksyczności substancji, standardy oznaczeń toksykologicznych, wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Po zakończeniu przedmiotu student potrafi wykonać elementarne oznaczenia z zakresu sądowej analityki medycznej. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (5h):

Laboratoryjne metody analityczne stosowane w stosowane w sądowej analityce medycznej. Standardy oznaczeń toksykologicznych. Laboratoryjne oznaczenia serohematologicze. Metody pobierania próbek. Ocena wpływu czasu i metody poboru próbek na wyniki oznaczeń toksykologicznych i serohematologicznych. Zjawiska wyrównawcze zachodzące w organizmie wpływające na wynik analityczny. Składniki biochemiczne i chemiczne oznaczane typowo w sądowej analityce medycznej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wykonanie sześciu oznaczeń z zakresu laboratoryjnej toksykologii i serohematologii stosowanych w sądowej analityce medycznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Prezentacja mulimedialna
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Praktyczne ćwiczenia laboratoryjne
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Udział w kolokwium wykładowym oraz przygotowania pisemnych sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Student uczestniczy w zajęciach zgodnie z treściami modułu.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Student uczestniczy w zajęciach zgodnie z treściami modułu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się w 20 % z oceny z kolokwium wykładowego i w 80% ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych dla innych grup laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Chemia analityczna

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Dacre J., Kopelman P.: Badanie kliniczne. PZWL, Warszawa 2004.
Tulczyński M.(red.): Metody Laboratoryjne Diagnostyki Medycznej. PZWL, Warszawa 1962.
Tomaszewski J.: Diagnostyka laboratoryjna. PZWL, Warszawa 2001.
Kokot F.,Kokot S.:Badania laboratoryjne, Zakres norm i interpretacja. PZWL, Warszawa 2005.
Schottdorf-Timm C., Maier V.:Badania laboratoryjne, Odczytywanie wyników. MUZA, Warszawa 2006.
Dacre J., Kopelman P.: Badanie kliniczne. PZWL, Warszawa 2004.
Namieśnik J.: Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych. WNT, Warszwa 2007.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Mohammad Azam, Saikh Mohammad Wabaidur, Md. Nazmul Haque, Zahid Khan, Saud I. Al-Resayes, , Khalaf A. Al-Foudhily, Moon Il Soo, Agata Trzesowska-Kruszynska, Rafal Kruszynski
“Structural and biological evaluation of a platinum complex as a potential anti-neurodegenerative agent”
Inorganica Chimica Acta, 490, 235-239 (05/2019)
DOI: 10.1016/j.ica.2019.03.027

Barbora Tesarova, Marketa Charousova, Simona Dostalova, Alina Bienko, Pavel Kopel, Rafal Kruszynski, David Hynek, Petr Michalek, Tomas Eckschlager, Marie Stiborova, Vojtech Adam, Zbynek Heger
“Folic acid-mediated re-shuttling of ferritin receptor specificity towards a selective delivery of highly cytotoxic nickel(II) coordination compounds”
International Journal of Biological Macromolecules, 126, 1099-1111 (04/2019)
DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2018.12.128

Mohammad Azam, Saikh Mohammad Wabaidur, Mohammad Jane Alam, Agata Trzesowska-Kruszynska, Rafal Kruszynski, Mahboob Alam, Saud I. Al-Resayes, Sourabh Dwivedi, Mohammad Rizwan Khan, Mohammad Shahidul Islam, Nader Talmas M. lbaqami
“Synthesis, structural investigations and pharmacological properties of a new zinc complex with a N4-donor Schiff base incorporating 2-pyridyl ring”
Inorganica Chimica Acta, 487, 97-106 (03/2019)
DOI: 10.1016/j.ica.2018.12.009

Hana Buchtelova, Zuzana Skubalova, Vladislav Strmiska, Petr Michalek, Silvia Kociova, Kristyna Smerkova, Rafal Kruszynski, Alina Bieńko, Michalina Kaj, Agnieszka Lewińska, Dariusz Bieńko, Magdalena Malik-Gajewska, Vedran Milosavljevic, Pavel Kopel, Zbynek Heger, Vojtech Adam
“Synthesis and structural characterization of antimicrobial binuclear copper(II) coordination compounds bridged by hydroxy- and/or thiodipropionic acid”
Journal of Inorganic Biochemistry, 191, 8–20 (02/2019)
DOI: 10.1016/j.jinorgbio.2018.10.011

Mohammad Azam, Saud I. Al-Resayes, Saied M. Soliman, Agata Trzesowska-Kruszynskad, Rafal Kruszynski, Zahid Khan
“A (salicylaldiminato)Pt(II) complex with dimethylpropylene linkage: Synthesis, structural characterization and antineoplastic activity”
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 176, 150-156 (11/2017)
DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2017.10.005

Katarzyna Gach-Janczak, Justyna Piekielna-Ciesielska, Anna Adamska-Bartłomiejczyk, Renata Perlikowska, Rafał Kruszyński, Alicja Kluczyk, Julia Krzywik, Jarosław Sukiennik, Maria Camilla Cerlesi, Girolamo Calo, Andrzej Wasilewski, Marta Zielińska, Anna Janecka
“Synthesis and activity of opioid peptidomimetics with β- and β-amino acids"
Peptides, 95, 116-123 (09/2017)
DOI: 10.1016/j.peptides.2017.07.015.

Aleksandra Tesmar; Dariusz Wyrzykowski; Rafał Kruszyński; Karolina Niska; Iwona Inkielewicz-Stępniak; Joanna Drzeżdżon; Dagmara Jacewicz; Lech Chmurzyński
“Characterization and cytotoxic effect of aqua-(2,2’,2’’-nitrilotriacetato)-oxo-vanadium salts on human osteosarcoma cells”
BioMetals, 30(2), 261-275 (04/2017)
DOI: 10.1007/s10534-017-0001-6

Mohammad Azam, Sourabh Dwivedi, Saud I. Al-Resayes, S.F. Adil, Mohammad Shahidul Islam, Agata Trzesowska-Kruszynska, Rafal Kruszynski, Dong-Ung Lee
“Cu(II) salen complex with propylene linkage: An efficient catalyst in the formation of C[sbnd]X bonds (X = N, O, S) and biological investigations”
Journal of Molecular Structure, 1130, 122-127 (02/2017)

Jaydeep Adhikary, Aratrika Chakraborty, Sanchari Dasgupta, Shyamal Kumar Chattopadhyay, Rafał Kruszynski, Agata Trzesowska-Kruszynska, Stepan Stepanović, Maja Gruden-Pavlović, Marcel Swart, and Debasis Das
“Unique mononuclear MnII complexes of an end-off compartmental Schiff base ligand: experimental and theoretical studies on their bio-relevant catalytic promiscuity”
Dalton Trans., 45, 12409-12422 (2016)

Informacje dodatkowe:

Brak