Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Etyka zawodowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-117-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

1. Przedstawienie podstawowych norm etycznych mających zastosowanie w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej.
2. Uświadomienie studentom, jakie są społeczne warunki rozwoju moralności jako zespołu wartości, norm i wzorów zachowań.
3. Uświadomienie znaczenia zagadnień etycznych we współczesnym świecie w związku z problematyką władzy, ideologii, wolności myśli i wypowiedzi, teorii wolnego rynku itp.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student rozumie potrzebę stosowania i wdrażania podstawowych zasad etycznych w działalności gospodarczej ChK2A_K03, ChK2A_W17, ChK2A_W13, ChK2A_K02 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi prezentować własne poglądy i ich bronić ChK2A_U06 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi kierować się kategoriami etycznymi przy podejmowaniu decyzji tworzenia i prowadzenia biznesu. ChK2A_K03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Wdrażanie do krytycznego i logicznego myślenia, kształcenie umiejętności uczestniczenia w dialogu. ChK2A_K03, ChK2A_K01, ChK2A_K04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student rozumie potrzebę stosowania i wdrażania podstawowych zasad etycznych w działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi prezentować własne poglądy i ich bronić + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi kierować się kategoriami etycznymi przy podejmowaniu decyzji tworzenia i prowadzenia biznesu. + - - - - - - - - - -
M_K002 Wdrażanie do krytycznego i logicznego myślenia, kształcenie umiejętności uczestniczenia w dialogu. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Obszary badań i główne problemy etyki
Ekonomia a etyka
Wartość moralna pracy
Kodeksy zawodowe i standardy etyczne
Normy etyczne dobrego zarządzania
Koncepcja społecznej odpowiedzialności
Etyczne aspekty kreowania wizerunku firmy

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: prezentacja, udział w dyskusji na zajęciach
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

przygotowanie prezentacji, udział w dyskusji na zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: obowiązkowa obecność na zajęciach
Sposób obliczania oceny końcowej:

50% prezentacja, 50% udział w dyskusji na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

do indywidualnego ustalenia ze studentem

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa
Wojciech W. Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa 2012
Janina Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2011

Literatura uzupełniająca
Janina Filek, Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2010
Anna Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 1999
Krzysztof Kietliński, Victor Martinez Reyes, Tadeusz Oleksyn, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Maciej Soin, „Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej", Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2013
Maciej Soin, „Filozoficzne trudności teorii interesariuszy", Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, Volume 19, No. 3, 2016
Maciej Soin, „Teoria interesariuszy a neopragmatyzm", Prakseologia 159, 2017
Maciej Soin, „CSR i problem organizacyjnej hipokryzji", Prakseologia 160, 2018
Maciej Soin, „Philosophical difficulties of stakeholder theory", Annales. Ethics in Economic Life, Volume 21, No. 7, 2018, Special Issue (ang. wersja artykułu „Filozoficzne trudności teorii interesariuszy", Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, Volume 19, No. 3, 2016)
Maciej Soin, „CSR a etyka przekonań", Annales. Ethics in Economic Life (w druku)

Informacje dodatkowe:

brak