Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ekspercka ocena zdarzeń II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-202-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z metodami ujawniania i zabezpieczania śladów, metodami analitycznymi stosowanymi w kryminalistyce i toksykologii sądowej, zasadami interpretacji wyników analitycznych i wnioskowania dla celów sądowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma szczegółową wiedzę niezbędną do określenia autentyczności produktów ze względu na ich skład chemiczny i/lub właściwości mechaniczne ChK2A_W08 Kolokwium
M_W002 zna metodykę sądowej analityki medycznej, podstawowe techniki badań toksyczności substancji, standardy oznaczeń toksykologicznych, wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka ChK2A_W10 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim ChK2A_U01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych ChK2A_U06 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową ChK2A_K02, ChK2A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma szczegółową wiedzę niezbędną do określenia autentyczności produktów ze względu na ich skład chemiczny i/lub właściwości mechaniczne + - - - - - - - - - -
M_W002 zna metodykę sądowej analityki medycznej, podstawowe techniki badań toksyczności substancji, standardy oznaczeń toksykologicznych, wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykłady

Ślady, mikroślady, metody ujawniania i zabezpieczania śladów i mikrośladów, metody analityczne stosowane w kryminalistyce i toksykologii sądowej, zasady interpretacji wyników analitycznych i wnioskowania dla celów sądowych

Ćwiczenia projektowe (15h):
Zajęcia projektowe

Zorganizowanych zostanie pięć niezależnych zajęć (3h x5), w których przedstawione zostaną przypadki rzeczywistych spraw, w których konieczne było wykonanie kompleksowych, niestandardowych badań. Na postawie ich analizy oraz wiedzy zdobytej w czasie wykładów studenci zaproponują procedurę postępowania przy badaniu hipotetycznego materiału dowodowego. Tematyka zajęć będzie dotyczyć:
1. Analiz mikrośladów zabezpieczanych w przypadku wypadków drogowych
2. Analizy mikrośladów i innych śladów kryminalistycznych zabezpieczanych w przypadku bójek z użyciem niebezpiecznych narzędzi
3. Badania dokumentów i materiałów pisarskich
4. Badania nieznanych substancji
5. Badania materiału biologicznego pobranego zażyciowo i po zgonie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie zajęć projektowych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Z – ocena z kolokwium zaliczeniowego z części teoretycznej (na podstawie wykładów)
P- ocena z części projektowej
OK (ocena końcowa) = 0.7Z + 0.3P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach projektowych jest obowiązkowy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Litertura:
Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. (red.), Ekspertyza sądowa, Wolters Kluwer, 2016
Zięba-Palus J. (red.), Mikroślady i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2015
Kościelniak P., Piekoszewski W. (red.) Chemia sądowa, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Sekuła K, Zuba D, Lorek K. Analysis of Fragmentation Pathways of New-Type Synthetic Cannabinoids Using Electrospray Ionization. J Am Soc Mass Spectrom. 2018 Oct;29(10):1941-1950.
2. Adamowicz P, Zuba D, Byrska B. Fatal intoxication with 3-methyl-N-methylcathinone (3-MMC) and 5-(2-aminopropyl)benzofuran (5-APB). Forensic Sci Int. 2014 Dec;245:126-32.
3. Adamowicz P, Zuba D, Sekuła K. Analysis of UR-144 and its pyrolysis product in blood and their metabolites in urine. Forensic Sci Int. 2013 Dec 10;233(1-3):320-7

Informacje dodatkowe:

Brak