Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analiza chromatograficzna LC
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-203-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami stosowanymi w chromatografii cieczowej i metodach pokrewnych oraz możliwościami ich wykorzystania w badaniach kryminalistycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku ChK2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie ChK2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku ChK2A_U09 Praca dyplomowa,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym ChK2A_U11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową ChK2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie + - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku - - + + - - - - - - -
M_U003 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykłady

Definicje. Klasyfikacja metod chromatograficznych. Podstawy teoretyczne procesu chromatograficznego. Wysokosprawna chromatografia cieczowa: typy faz ruchomych, pompy, dozowniki, wypełnienia kolumn – typy faz stacjonarnych, dobór warunków rozdzieleń – aspekty praktyczne, przykłady zastosowań w kryminalistyce. Rodzaje chromatografii cieczowych ze względu na oddziaływania: faza stacjonarna-faza ruchoma-próbka. Aparatura do chromatografii cieczowej. Chromatografia kapilarna, chromatografia dwuwymiarowa (2D-LC).

Ćwiczenia projektowe (15h):

Na podstawie danych literaturowych przedstawienie przykładowej analizy kryminalistycznej z wykorzystaniem metody chromatografii cieczowej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Laboratoria

1. TLC – szybka identyfikacja substancji psychoaktywnych.
2. Podstawy obsługi urządzeń chromatograficznych, prosta analiza.
3. Rozdziały chromatograficzne – przykłady zastosowań w kryminalistyce.
4. Metody oczyszczania próbek – jak oznaczyć próbkę w skomplikowanej matrycy.
5. Połączenie chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS) jako zaawansowane narzędzie w kryminalistyce.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych oraz zajęć projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Z – ocena z kolokwium zaliczeniowego z części teoretycznej (na podstawie wykładów)
L – ocena z laboratoriów na podstawie wszystkich sprawozdań (L=L1+L2+L3+L4+L5)
P- ocena z części projektowej
OK (ocena końcowa) = 0.4Z + 0.4L + 0.2P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w zajęciach laboratoryjnych i projektowych jest obowiązkowy

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:
(brak literatury obowiązkowej, poniżej uzupełniająca)
„Spektrometria mas” pod redakcją P. Sudera, A. Bodzoń-Kułakowskiej, J. Silberringa. Wydawnictwa AGH
„Proteomika i metabolomika” pod redakcją A. Kraj, A. Drabik, J. Silberringa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, W-wa, 1996

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Labuz K, Adamowicz P, Kała M, Pyrc K, Reszke E, Mielczarek P, Silberring J, Smoluch M. Detection of legal highs in the urine of methadone-treated patient by LC-MS. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2019 Jun 12. doi: 10.1111/bcpt.13270
2. Mielczarek P, Smoluch M, Kotlinska JH, Labuz K, Gotszalk T, Babij M, Suder P, Silberring J. Electrochemical generation of selegiline metabolites coupled to mass spectrometry. J Chromatogr A. 2015;1389:96-103
3. Cegłowski M, Smoluch M, Babij M, Gotszalk T, Silberring J, Schroeder G. Dielectric barrier discharge ionization in characterization of organic compounds separated on thin-layer chromatography plates. PLoS One. 2014 Aug 29;9(8):e106088. doi: 10.1371/journal.pone.0106088.
4. Smoluch M, Mielczarek P, Reszke E, Hieftje GM, Silberring J. Determination of psychostimulants and their metabolites by electrochemistry linked on-line to flowing atmospheric pressure afterglow mass spectrometry. Analyst. 2014 Sep 7;139(17):4350-5

Informacje dodatkowe:

Brak