Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Biologia z genetyką
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-205-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student otrzymuje niezbędną wiedzę podczas wykładó oraz zajęć laboratoryjnych, któa pozwala mu na uzyskanie efektów uczenia się zdefiniowanych w modułach. Jeśli prezentowane zaganienia pozostają niejasne, przewidziano wystarczającą ilość godzin konsultacji z osobami prowadzącymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia zmienności osobniczej w materiale genetycznym, rodzaje mutacji oraz konsekwencje zmienności w materiale genetycznym, transfer informacji genetycznej u organizmów żywych. Ponadto ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku. ChK2A_W07, ChK2A_W12 Egzamin
M_W002 Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie materiału biologicznego i jego opracowania w laboratorium. ChK2A_W07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia. Ponadto potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku. ChK2A_U09, ChK2A_U03 Wynik testu zaliczeniowego,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Ponadto potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. ChK2A_K05, ChK2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia zmienności osobniczej w materiale genetycznym, rodzaje mutacji oraz konsekwencje zmienności w materiale genetycznym, transfer informacji genetycznej u organizmów żywych. Ponadto ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie materiału biologicznego i jego opracowania w laboratorium. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia. Ponadto potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Ponadto potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 13 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

1. Warunki życia na Ziemi. Pojęcie ekosfery i kryteria klasyfikacji obiektu jako organizmu ożywionego. Transfer informacji genetycznej w komórce.
2. Materiał genetyczny, podstawowa charakterystyka: zasady azotowe, nukleozydy i nukleotydy, chemizm kwasów nukleinowych.
3. Rodzaje kwasów nukleinowych, konstrukcja podwójnej helisy, rodzaje RNA, lokalizacja materiału genetycznego w komórce.
4. Zmienność osobnicza w materiale genetycznym, rodzaje mutacji: szkodliwe, korzystne, ciche, punktowe, tranzycje, transwersje, zmiana ramki odczytu, delecje, insercje oraz konsekwencje zmienności w materiale genetycznym.
5. Metodyka pracy z materiałem genetycznym, izolacja, enzymy restrykcyjne, PCR, elektroforeza. Zagrożenia związane z nieprawidłowym przygotowaniem materiału.
6. Świat bakterii, wirusów, grzybów – wpływ na makrośrodowisko człowieka.
7. Rozmnażanie, dziedziczenie, budowa i powstawanie gamet, zapłodnienie, rozwój ontogenetyczny. Wady rozwojowe
8. Regulacja ekspresji genów u eukariontów i prokariontów, strategie życiowe komórek pro- ieukariotycznych
9. Transfer informacji genetycznej u organizmów żywych, centralny dogmat biologii molekularnej
10. Układ odpornościowy człowieka, transplantacje, odpowiedź humoralna i komórkowa, rodzaje komórek odpornościowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Tematyka laboratoriów

Laboratoria zostaną podzielone na pięć niezależnych zajęć:
1. DNA – rozdział, działanie restryktaz
2. Białka – izolacja, identyfikacja, oznaczenia ilościowe
3. Krew – podstawowa praca z materiałem
4. Aktywność bakteryjna
5. Materiał roślinny w laboratorium

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

• Wykład:
– Obecność obowiązkowa: Nie
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
• Ćwiczenia laboratoryjne:
– Obecność obowiązkowa: Tak
– Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa obliczana jest w następujący sposób:
1. Dla egzaminu z wykładów w I terminie:
Ocena końcowa = ocena z laboratoriów x 0,45 + ocena z egzaminu (I term.) x 0,55
2. Dla egzaminu z wykładów w II terminie:
Ocena końcowa = ocena z laboratoriów x 0,45 + ocena z egzaminu (I term.) x 0,15 + ocena z egzaminu (II term.) x 0,4
3. Dla egzaminu z wykładów w III terminie:
Ocena końcowa = ocena z laboratoriów x 0,45 + ocena z egzaminu (I term.) x 0,1 + ocena z egzaminu (II term.) x 0,1 + ocena z egzaminu (III term.) x 0,35
UWAGA: jeśli nieobecność na I i/lub II terminie egzaminu jest usprawiedliwiona (np. zwolnieniem lekarskim) ocena końcowa jest liczona zgodnie z punktem 1.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku braku uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych Student jest zobowiązany do ich odrobienia w dodatkowym terminie organizowanym pod koniec semestru. Przypadki losowe są dyskutowane i rozstrzygane indywidualnie przez osoby prowadzące dane laboratorium. W przypadku braku braku możliwości osiągnięcia kompromisu decyzję podejmuje osoba odpowiedzialna za kurs.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

(brak literatury obowiązkowej, poniżej literatura uzupełniająca)
1. Campbell N. „Biologia Campbella”
2. Stryer L. „Biochemia”
3. Gołąb J., Jakóbisiak M., Lasek W., Stokłosa T. „Immunologia”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Stączek S., Zdybicka-Barabas A., Mak P., Sowa-Jasiłek A., Kedracka-Krok S., Jankowska U., Suder P., Wydrych J., Grygorczuk K., Jakubowicz T., Cytryńska M. Studies on localization and protein ligands of Galleria mellonella apolipophorin III during immune response against different pathogens. J Insect Physiol. 2017, 28;105:18-27
2. Bodzon-Kulakowska A., Paruch M., Drabik A., Suder P. From Proteomic Studies to Molecular Pathways – Proteins Involved in Response to Methamphetamine Administration. Current Proteomics, 2017; 14(4); 277-286
3. Tejchman W, Korona-Glowniak I, Malm A, Zylewski M, Suder P. Antibacterial properties of 5-substituted derivatives of rhodanine-3-carboxyalkyl acids. Med Chem Res. 2017;26(6):1316-1324. doi: 10.1007/s00044-017-1852-7
4. Drabik A, Bodzon-Kulakowska A, Suder P, Silberring J, Kulig J, Sierzega M. Glycosylation Changes in Serum Proteins Identify Patients with Pancreatic Cancer. J Proteome Res. 2017 Apr 7;16(4):1436-1444

Informacje dodatkowe:

Brak