Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Toksykologia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-206-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści programowe będą prezentowane zarówno w formie wykładów, jak i podczas zajęć praktycznych. W prypadku konieczności dodatkowych objaśnień prezentowanych problemów Prowadzący przewiduje dodatkowe godziny konsultacji przeznaczone na indywidualne wyjaśnienia zwiazane z podnoszonymi przez Studentów problemami.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metodykę sądowej analityki medycznej, podstawowe techniki badań toksyczności substancji, standardy oznaczeń toksykologicznych, wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka. Ponadto zna charakterystykę działania związków psychoaktywnych, ich metabolizm oraz wpływ na zachowanie człowieka ChK2A_W18, ChK2A_W10 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań projektowych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Ponadto potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu chemii kryminalistycznej do pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych. ChK2A_U04, ChK2A_U12 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową. ChK2A_K01, ChK2A_K04 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych ChK2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metodykę sądowej analityki medycznej, podstawowe techniki badań toksyczności substancji, standardy oznaczeń toksykologicznych, wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka. Ponadto zna charakterystykę działania związków psychoaktywnych, ich metabolizm oraz wpływ na zachowanie człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi integrować wiedzę z zakresu chemii oraz kryminalistyki przy formułowaniu i rozwiązywaniu problemów i zadań projektowych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne. Ponadto potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu chemii kryminalistycznej do pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Ponadto ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z praca zespołową. + - + - - - - - - - -
M_K002 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Wykłady w ramach kursu Toksykologia

Czym są trucizny? Ewolucja trucizn w systemach ożywionych. Wpływ środowiska nieożywionego na metabolizm organizmów żywych. Podstawowe definicje wykorzystywane w toksykologii. Podstawowe techniki badań toksyczności substancji. Wykorzystanie trucizn przez społeczności ludzkie na przestrzeni wieków. Rola substancji toksycznych w wykorzystaniu przemysłowym, medycznym, produkcji żywności, obronności, obrzędowości, oraz zastosowaniach militarnych.
Podstawowe kategorie substancji toksycznych: metale, trucizny pochodzenia roślinnego, trucizny pochodzenia zwierzęcego, substancje wykorzystywane w farmakoterapii, trucizny produkowane w procesach przemysłowych („antropogeniczne”), narkotyki jako szczególny rodzaj toksyn.
Podstawowe metody badań substancji toksycznych: chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, techniki elektroforetyczne, spektrometria mas.
W czasie zajęć zaprezentowane zostaną 2-3 historyczne przypadki prowadzenia postępowania dowodowego, które dowiodły lub zaprzeczyły, na podstawie szczegółowej analizy chemicznej, próbie/próbom otrucia typowymi toksynami.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Laboratoria w ramach kursu Toksykologia

Tematyka laboratoriów:
Laboratoria zostaną podzielone na pięć niezależnych zajęć:
1. Techniki chromatograficzne w wykrywaniu toksyn
2. Techniki elektroforetyczne
3. Spektrometria mas jako technika detekcji substancji toksycznych
4. Szybkie metody detekcji substancji o charakterze narkotycznym
5. Przygotowanie próbki w laboratorium

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Laboratoria są obowiązkowe. Przed laboratoriami studenci są zobowiazani do napisania kolokwium wstępnego z zagadnień laboratorium. Kolokwium ma za zadanie ocenić stopień przygotowania merytorycznego Studenta do zajęć. W przypadku niepowodzenia Student ma mozliwość odrobienia jednych zajęć pod koniec semestru (w których nie uczestniczył lub nie został dopuszczony w wyniku negatywnej oceny kolokwium wstępnego). Wszelkie inne wypadki (w tym losowe) podlegają ocenie indywidualnej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie laboratoriów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Przed laboratoriami studenci otrzymują krótkie testy wstępne z teoretycznego przygotowania do każdej z jednostek laboratoryjnych (1test = 10 pytań jednokrotnego wyboru). Materiały do laboratoriów zostaną zapewnione co najmniej 1 tydzień przed rozpoczęciem zajęć
2. Do zaliczenia laboratoriów student musi zebrać co najmniej 25 punktów z testów wstępnych (1 punkt = 1 prawidłowa odpowiedź).
3. Prowadzący zajęcia może, zależnie od aktywności studenta, przyznać lub odjąć maksymalnie 2 punkty w czasie każdych laboratoriów
4. Dopuszczalna jest jedna nieobecność na laboratoriach. Dwie nieobecności uniemożliwiają zaliczenie laboratoriów
5. Możliwe jest odrobienie maksymalnie jednych zajęć (w wyniku nieobecności). Nie ma możliwości ponownego pisania testów wstępnych.
6. Ocena końcowa z laboratoriów liczona jest zgodnie z punktacją AGH na podstawie ilości punktów uzyskanych z testów wstępnych oraz punktów otrzymanych/odjętych przez prowadzących zajęcia. Waga oceny do oceny końcowej to 0,45.

7. Ocena końcowa z wykładów uzyskiwana jest na podstawie testu końcowego, obejmującego tematykę wykładów. Waga oceny do oceny końcowej to 0,55.

8. Ocena końcowa (OC) obliczana jest zgodnie z poniższym równaniem:
OC = (0,45x ocena końcowa z laboratoriów) + (0,55x ocena końcowa z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w laboratoriach jest obowiązkowy. Student ma możliwość odrobienia jednych zajęć pod koniec semestru – terminy zajęć zostaną ustalone zależnie od zapotrzebowania. Przypadki losowe polegające na nieobecności studenta lub braku uzyskania zaliczenia na dwóch laboratoriach będą rozpatrywane indywidualnie przez Osoby prowadzące poszczególne laboratoria lub Osobę odpowiedzialną za kurs.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Seńczuk W. (red.) „Toksykologia współczesna” PZWL (wyd. 2006 lub późniejsze)
Timbrell J. „Paradoks trucizn. Substancje chemiczne przyjazne i wrogie.” PWN SA. 2018 lub wydania wcześniejsze.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Marszalek-Grabska M., Gibula-Bruzda E., Bodzon-Kulakowska A., Suder P., Gawel K., Talarek S., Listos J., Kedzierska E., Danysz W., Kotlinska J.H. ADX-47273, a mGlu5 receptor positive allosteric modulator, attenuates deficits flexibility induced by withdrawal from “binge-like” ethanol exposure in rats. Behav. Brain Res. 2018; 338: 9-16
2. Bodzon-Kulakowska A., Paruch M., Drabik A., Suder P. From Proteomic Studies to Molecular Pathways – Proteins Involved in Response to Methamphetamine Administration. Current Proteomics, 2017; 14(4); 277-286
3. Bodzon-Kulakowska A, Antolak A, Drabik A, Marszalek-Grabska M, Kotlińska J, Suder P. Brain lipidomic changes after morphine, cocaine and amphetamine administration – DESI – MS imaging study. Biochim Biophys Acta. 2017 Jul;1862(7):686-691. doi: 10.1016/j.bbalip.2017.04.003
4. Antolak A, Bodzoń-Kułakowska A, Cetnarska E, Pietruszka M, Marszałek-Grabska M, Kotlińska J, Suder P. Proteomic Data in Morphine Addiction Versus Real Protein Activity: Metabolic Enzymes. J Cell Biochem. 2017 Apr 21. doi: 10.1002/jcb.26085
5. Bodzon-Kulakowska A., Drabik A., Marszalek M., Kotlinska J.H., Suder P. DESI analysis of mammalian cell cultures – sample preparation and method optimisation. J Mass Spectrom, 2014 Jul; 49(7):613-21

Informacje dodatkowe:

Brak