Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Związki psychoaktywne-farmakologia i metabolizm
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-208-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student uzyskuje informacje związane z wpływem związków psychoaktywnych na organizm ludzki.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie jaki jest wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka. Student zna charakterystykę działania związków psychoaktywnych, ich metabolizm oraz wpływ na zachowanie człowieka. Ponadto, ma wiedzę nt. mechanizmów różnych zachowań związanych z działaniem substancji psychoaktywnych. ChK2A_W18, ChK2A_W10, ChK2A_W01, ChK2A_W19 Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student zna charakterystykę działania związków psychoaktywnych, ich metabolizm oraz wpływ na zachowanie człowieka ChK2A_W18 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim. Potrafi ocenić wpływ różnych czynników na zachowania człowieka ChK2A_U13, ChK2A_U01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Dodatkowo potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów ChK2A_K02, ChK2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie jaki jest wpływ substancji toksycznych na zachowanie człowieka. Student zna charakterystykę działania związków psychoaktywnych, ich metabolizm oraz wpływ na zachowanie człowieka. Ponadto, ma wiedzę nt. mechanizmów różnych zachowań związanych z działaniem substancji psychoaktywnych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna charakterystykę działania związków psychoaktywnych, ich metabolizm oraz wpływ na zachowanie człowieka + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim. Potrafi ocenić wpływ różnych czynników na zachowania człowieka + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Dodatkowo potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Wykład ma na celu zaznajomienie słuchaczy z zagadnieniami związanymi z działaniem leków psychoaktywnych. Na początku zostanie ogólnie przedstawiona budowa centralnego układu nerwowego, oraz te jego elementy na które wpływają substancje psychoaktywne (działanie synaps, receptorów, przenoszenie sygnału). Następnie przedstawione zostaną podstawowe pojęcia związane z substancjami psychoaktywnymi (takie jak np. uzależnienie od tych substancji), oraz rola ośrodków i struktur centralnego układu nerwowego na które one wpływają. Kolejno, zostaną omówione substancje psychoaktywne – opioidy, psychostymulanty, halucynogeny, kanabinoidy alkohol i nikotyna. Zostanie przedstawiona charakterystyka ich działania, metabolizm i wpływ na zachowanie człowieka. Omówione zostaną również leki psychotropowe, przeciwdepresyjne, uspokajające i nasenne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładzie. 100% obecność na wykładzie pozwala uzyskać dodatkowe 2 punkty. Obecność na więcej niż 80% wykładów pozwala uzyskać dodatkowy 1 punkt na egzaminie.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku. W zależności od liczby studentów możliwa jest ustna forma egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę końcową stanowi ocena z końcowego egzaminu, która może zostać podniesiona ze względu na obecność studenta na wykładach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na wykładzie student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ukończony kurs “Biologia z genetyką”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:
„ W pogoni, w ucieczce. Narkotyki i narkomania” – Wojciech Wanat, Katarzyna Panejko-Wanat
“Neurobiology of addiction” George F. Koob, Michel Le Moal

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bodzon-Kulakowska A, Antolak A, Drabik A, Marszalek-Grabska M, Kotlińska J,
Suder P. Brain lipidomic changes after morphine, cocaine and amphetamine
administration – DESI – MS imaging study. Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol
Lipids. 2017 Jul;1862(7):686-691.
2. Antolak A, Bodzoń-Kułakowska A, Cetnarska E, Pietruszka M, Marszałek-Grabska
M, Kotlińska J, Suder P. Proteomic Data in Morphine Addiction Versus Real Protein
Activity: Metabolic Enzymes. J Cell Biochem. 2017 Dec;118(12):4323-4330

Informacje dodatkowe:

Brak