Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Interdyscyplinarne wykorzystanie możliwości nauk sądowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-209-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na kursie przedstawione zostaną możliwości interdyscyplinarnego wykorzystania nauk sądowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki ChK2A_W06 Kolokwium
M_W002 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku ChK2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia ChK2A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych ChK2A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki + - - - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykłady

Definicje: Kryminalistyka, taktyka i technika kryminalistyczna, badania kryminalistyczne, podstawy medycyny sądowej, oględziny miejsca zdarzenia.
„Po nitce do kłębka” – sposoby wykrywania przestępstw – badania kryminalistyczne kompleksowe.
„Kij ma dwa końce” – wykorzystanie ujawnionych śladów linii papilarnych jako materiału do badań genetycznych.
Ciemna liczba przestępstw – ślady osób zaginionych – rola psychologa w poszukiwaniu osób zaginionych.
Wnioskowanie o przebiegu zdarzenia na podstawie ujawnionych śladów linii papilarnych.
Nowoczesne techniki wykorzystywane w identyfikacji człowieka, stosowane w LK KWP w Krakowie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe na podstawie obowiązkowych wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Z – ocena z kolokwium zaliczeniowego z części teoretycznej (na podstawie wykładów)
OK (ocena końcowa) = Z

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Obecność na zajęciach obowiązkowa.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Mariusz Kulicki – Kryminalistyka, wyd. UMK Toruń 2005 r.
Literatura uzupełniająca:
Brunon Hołyst – Psychologia Kryminalistyczna, wyd. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2018 r.
Joanna Stojer-Polańska – Ciemna liczba przestępstw, wyd. SILVA RERUM – Poznań 2016 r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą prowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, Kraków przez insp. mgr Lidię Puchacz oraz mgr Władysława Wojtyczkę