Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kryminalistyka – możliwości badawcze Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-210-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na kursie zostaną przedstawione możliwości badawcze Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie zarówno w postaci wykładów jak i ćwiczeń laboratoryjnych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki; ChK2A_W06 Kolokwium
M_W002 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku ChK2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą ChK2A_U05 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów ChK2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki; + - + - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (10h):
Wykłady

Pojęcia: Kryminalistyka, technika i taktyka kryminalistyczna.
Zakres badań LK KWP w Krakowie – identyfikacja bezpośrednia i pośrednia: daktyloskopia, wizualizacja śladów, traseologia, genetyka, badania pisma ręcznego, balistyka).
Badanie miejsca zdarzenia. Biegły i jego opinia. Stosowane środki do ujawniania i wykrywania sprawców przestępstw.
Nowoczesne techniki wykorzystywane w identyfikacji człowieka, stosowane w LK KWP w Krakowie.

Ćwiczenia laboratoryjne (5h):
Laboratoria

Laboratoria zostaną podzielone na dwa zajęcia w LK KWP w Krakowie (2,5h x2):
- Biegli, opinie kryminalistyczne i zakres badań: daktyloskopia, traseologia, genetyka, chemia badanie pisma ręcznego – LK KWP w Krakowie
- Biegli, opinie kryminalistyczne i zakres badań: osmologia, mechanoskopia, balistyka – LK KWP w Krakowie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie wykładów i ćw. laboratoryjnych

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Z – ocena z kolokwium zaliczeniowego z tematyki wykładów oraz laboratoriów
OK (ocena końcowa) = Z

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Jan Widacki – Kryminalistyka – wyd. C.H. Beck – Warszawa 2016r.
Literatura uzupełniająca:
Mieczysław Goc, Jarosław Moszczyński – Ślady kryminalistyczne, wyd. Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Warszawa 2007 r.
Kazimiera Juszka – Analiza wpływu oględzin kryminalistycznych na wykrywalność sprawców zabójstw, wyd. Uniwersytet Jagielloński, 2013r.
Włodzimierz Kędzierski – Kryminalistyka – wyd. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – 2008r.
Władysław Wojtyczka, Ewa Sadowska – rozdział: Wykorzystanie ujawnionych śladów linii papilarnych jako materiału do badań genetycznych – 100 lat Daktyloskopii na Ziemiach Polskich – wyd. Uniwersytet Warszawski 2010r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą prowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, Kraków przez insp. mgr Lidię Puchacz oraz mgr Władysława Wojtyczkę