Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Opinia kryminalistyczna w procesie karnym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-211-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach przedstawione zostaną znaczenie i rodzaje opinii kryminalistycznej w procesie karnym w zakresie genetyki, osmologii, daktyloskopii, mechanoskopii, balistyki traseologii oraz chemii badania pisma ręcznego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę niezbędną do określenia autentyczności produktów ze względu na ich skład chemiczny i/lub właściwości mechaniczne ChK2A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą; potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych. ChK2A_U05, ChK2A_U06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia ChK2A_U03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów. ChK2A_K02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma szczegółową wiedzę niezbędną do określenia autentyczności produktów ze względu na ich skład chemiczny i/lub właściwości mechaniczne + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi pracować w zespole, podejmować zobowiązania i kierować jego pracą; potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykłady

Definicje. Biegły i jego opinia – podstawy prawne. Opinia kryminalistyczna – zakres i przedmiot opinii, pytania do biegłych. Rodzaje ekspertyz (kompleksowa, zespołowa, opinia ad hoc, ). Rodzaje opinii wykonywanych w LK KWP w Krakowie. Opinia biegłego, a swobodna ocena dowodu przez sąd. Rola biegłego przed sądem.
Wymagania stawiane biegłym sądowym – kto może zostać biegłym. Aspekty etyczne związane z funkcją biegłego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Laboratoria

Laboratoria zostaną podzielone na trzy zajęcia w LK KWP w Krakowie (5h x3):
- Biegli, opinie kryminalistyczne i zakres badań: genetyka, chemia badanie pisma ręcznego – LK KWP w Krakowie
- Biegli, opinie kryminalistyczne i zakres badań: osmologia, mechanoskopia, balistyka – LK KWP w Krakowie
- Biegły, opinia kryminalistyczna i zakres badań: daktyloskopia, traseologia – LK KWP w Krakowie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie wykładów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena:
Z – ocena z kolokwium zaliczeniowego z części teoretycznej (na podstawie wykładów)
L – ocena z laboratoriów na podstawie wszystkich sprawozdań (L=L1+L2+L3)
OK (ocena końcowa) = 0.5Z + 0.5L

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
S. Kalinowski – Biegły i jego opinia – wyd. CLKP Warszawa 2001r.

Literatura uzupełniająca:
Jan Widacki – Kryminalistyka – wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016r.
Jerzy Kasprzak – Biegły i specjalista przed sądem – wyd. CLKP Warszawa 2001r.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zajęcia będą prowadzone w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, Kraków przez insp. mgr Lidię Puchacz oraz mgr Władysława Wojtyczkę