Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zachowań człowieka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-213-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zaznajomienie studentów, wpływem różnych czynników na nasze zachowania i z podstawami funkcjonowania mózgu. Treści poparte będą przykładami eksperymentów oraz przypadkami klinicznymi. Po ukończeniu kursu student nabędzie wiedzę nt. mechanizmów różnych zachowań, m.in. związanych z bólem, agresją, odczuciem głodu i sytości, chorobami neurodegeneracyjnymi, działaniem substancji psychoaktywnych, czy wynikających z uszkodzeń tkanki mózgowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma wiedzę nt. mechanizmów różnych zachowań, m.in. związanych z bólem, agresją, odczuciem głodu i sytości, chorobami neurodegeneracyjnymi, działaniem substancji psychoaktywnych, czy wynikających z uszkodzeń tkanki mózgowej ChK2A_W19 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi ocenić wpływ różnych czynników na zachowania człowieka ChK2A_U13 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się ChK2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość zachowywania się w sposób etyczny ChK2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma wiedzę nt. mechanizmów różnych zachowań, m.in. związanych z bólem, agresją, odczuciem głodu i sytości, chorobami neurodegeneracyjnymi, działaniem substancji psychoaktywnych, czy wynikających z uszkodzeń tkanki mózgowej + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ocenić wpływ różnych czynników na zachowania człowieka + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę dokształcania się + - - - - + - - - - -
M_K002 Student ma świadomość zachowywania się w sposób etyczny + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 109 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Podstawy zachowań człowieka

Podstawy neuroprzekaźnictwa. Kamienie milowe w badaniach behawioralnych – uszkodzenia mózgu; Fineas Gage i zachowanie. Kura bez głowy. Neuroprzekaźniki i neuromodulatory.
Neurobiologia agresji. Emocje, stres i struktury OUN. Cząsteczki zaangażowane w zachowania agresywne. Przypadek szarobrewki śpiewnej. Androgeny i estrogeny, adrenalina, noradrenalina, dopamina. Dylemat “walcz albo uciekaj”. Eksperyment Więzienny Stanford, Eksperyment Posłuszeństwa Milgrama, Eksperyment Robbers Cave i rozwiązywanie konfliktów. Jane Elliott i niebieskie oczy / brązowe oczy. ADHD, osobowość borderline, zespół Williamsa-Beurena, zespół Tourette’a. Pamięć strachu, zespół stresu pourazowego. Stres i pamięć. Test ukrytych skojarzeń.
Obżarstwo. Mechanizmy zaangażowane w regulację apetytu. Nagroda i opóźniona nagroda. Potencjalne środki odchudzające. Quisine nouveau – Olestra. Konsekwencje manipulowania w mózgu. Anoreksja i bulimia. Neurony lustrzane i zachowania żywieniowe.
Kłamstwo i manipulacja. Kłamstwo jako strategia przetrwania i część naszej osobowości. Wykrywacze kłamstw, obrazowanie mózgu, kwestie etyczne. Urojenia. Wprowadzanie fałszywych wspomnień i “dieta mentalna”. Nasze zachowania wobec innych – wpływ grupy na podejmowane przez nas decyzje. Konformizm i eksperyment Ascha. Omamy, urojenia i świat iluzji.
Miłość i pożądanie. Relacje matka – dziecko, przykłady ze świata zwierząt. Zazdrość, zespół Otella. Feromony i afrodyzjaki. Czego możemy się nauczyć od owadów? Viagra i inne związki. Monogamia i poligamia – rola neurohormonów i neuroprzekaźników. Oksytocyna i wazopresyna, zaufanie i wzajemne relacje.
Ból. Krótka historia leczenia bólu. Rodzaje bólu. Percepcja bólu. Przenoszenie bodźców bólowych. Skąd się bierze wrażliwość na ciepło i zimno. Kapsaicyna i mentol. Leki przeciwbólowe i drabinka analgetyczna. Stres i efekty placebo a percepcja bólu. Bolesne wspomnienia – ból fantomowy.
Preferencje i wybory. Peter Paul Rubens i “Sąd Parysa”. Jak dokonujemy ocen i wyborów? Gra “Kółko i krzyżyk” jako przykład złożoności decyzji. Piramida potrzeb Maslowa. Proces podejmowania decyzji i macierz Eisenhowera. Dysonans poznawczy i jego zmniejszanie. Rola mózgu w planowaniu i podejmowaniu decyzji. Gra “Ultimatum”. Mózg emocjonalny i logiczny. Dylematy moralne a nasze decyzje. Sztuczna inteligencja czy sztuczna moralność?
Narkotyki, alkohol i kac. Krótka historia używania i nadużywania substancji. Podstawowe pojęcia (substancja psychoaktywna, narkotyki, uzależnienia, nadużywanie, uzależnienie, tolerancja, abstynencja. Typologia Cloningera – alkoholizm. Podatność grup społecznych na działanie substancji psychoaktywnych. Opis środków odurzających i ich działania, strategie terapeutyczne.

Zajęcia seminaryjne (15h):

Neuroplastyczność – seminarium skupiające się na zjawisku neuroplastyczności, czyli zdolność do zmiany, przemodelowania obwodów neuronalnych w centralnym układzie nerwowym. Jest to jedna z najbardziej fascynujących cech naszego mózgu, pozwalająca nam się uczyć i reagować na zmiany w naszym organizmie i w środowisku

Kwestia smaku – seminarium związane z naszymi zmysłami – między innymi ze zmysłem smaku i tym jak jego modyfikacja może wpływać na nasze odczucia.

Iluzje, czyli jak mózg można oszukać – seminarium pokazujące jak podstawie iluzji można zobaczyć działanie naszego mózg, jak interpretuje rzeczywistość i jak wykorzystują to iluzjoniści.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej.
 • Zajęcia seminaryjne: Treści prezentowane w ramach seminarium połączone są z pokazami obrazującymi dane zagadnienie
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie testu jednokrotnego wyboru, obejmującego zagadnienia prezentowane na wykładzie. 100% obecność na wykładzie pozwala uzyskać dodatkowe 2 punkty. Obecność na więcej niż 80% wykładów pozwala uzyskać dodatkowy 1 punkt na egzaminie.

Zasady zaliczeń poprawkowych: dostępne dwa terminy zaliczeń poprawkowych w sesji egzaminacyjnej – daty uzgadniane ze Starostą Roku. W zależności od liczby studentów możliwa jest ustna forma egzaminu.

Zaliczenie seminarium. Po każdych zajęciach studenci piszą test jednokrotnego wyboru dotyczący zagadnień omawianych na laboratoriach. Następnie zostanie wyliczona średnia z otrzymanych punktów i zostanie ona przeliczona na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Z – ocena z kolokwium zaliczeniowego z części teoretycznej (na podstawie wykładów)
S – ocena z seminarium

OK (ocena końcowa) = 0.6Z + 0.4S

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach student może prosić prowadzącego o wskazanie odpowiednich materiałów do przestudiowania, w celu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

„Mózg a zachowanie” – Teresa Górska, Anna Grabowska, Jolanta Zagrodzka

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Gawel K, Labuz K, Gibula-Bruzda E, Jenda M, Marszalek-Grabska M, Silberring J, Kotlinska JH. Acquisition and reinstatement of ethanol-induced conditioned place preference in rats: Effects of the cholinesterase inhibitors donepezil and rivastigmine. J Psychopharmacol. 2016;30(7):676-87. doi: 10.1177/0269881116642539.

2. Kotlinska JH, Gibula-Bruzda E, Suder P, Wasielak M, Bray L, Raoof H, Bodzon-Kulakowska A, Silberring J. Crypteins derived from the mouse neuropeptide FF (NPFF)A precursor display NPFF-like effects in nociceptive tests in mice. Peptides 2012, 36/1, 17-22.

Informacje dodatkowe:

Brak