Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Plagi w dziejach – historia chorób
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-214-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W zakresie kursu humanizującego student potrafi wskazać i rozpoznac główne kategorrie chorób cywilizacyjnych. Niezbędna wiedza przekazywnaa jest podczas wykładów. Jeśli niektóre treści będą wymagały dodatkowego omówienia, Prowadzący przewidział dodatkowe godziny konsultacji do swobodnego wykorzystania przez Studentów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia zmienności osobniczej w materiale genetycznym, rodzaje mutacji oraz konsekwencje zmienności w materiale genetycznym, transfer informacji genetycznej u organizmów żywych. ChK2A_W12 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ różnych czynników na zachowanie człowieka. ChK2A_U13 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Ponadto potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy ChK2A_K05, ChK2A_K01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi działać w sposób twórczy. Potrafi równeiż samodzielnie rozwiązywać pewne problemy podczas dokszałcania się przy udziale literatury lub zasobów internetu. ChK2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie pojęcia zmienności osobniczej w materiale genetycznym, rodzaje mutacji oraz konsekwencje zmienności w materiale genetycznym, transfer informacji genetycznej u organizmów żywych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić wpływ różnych czynników na zachowanie człowieka. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się – podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych. Ponadto potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi działać w sposób twórczy. Potrafi równeiż samodzielnie rozwiązywać pewne problemy podczas dokszałcania się przy udziale literatury lub zasobów internetu. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 104 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

Kurs obejmuje przegląd historycznych i współczesnych głównych zespołów chorobowych. Poruszane tematy obejmują rozpowszechnienie chorób w populacji ludzkiej (historyczne i obecne), pierwsze próby diagnostyki i terapii. Aspekty społeczne występowania: stygmatyzacja i odrzucenie społeczne, organizacja opieki zdrowotnej, wpływ chorób na rozwój społeczeństw narażonych. Metodologie badawcze, które zakończyły się rozpoznaniem czynnika chorobotwórczego lub przyczyn powstawanai chorób.
Podstawowe omawiane zespoły chorobowe:
1. Dżuma (Yersinia pestis)
2. Gruźlica i trąd (Mycobaterium tuberculosis oraz leprae)
3. Kiła (Treponema pallidum)
4. Ospa prawdziwa i wścieklizna
5. Grypa oraz zbliżone choroby wirusowe
6. Malaria i choroby pasożytnicze
7. Choroby prionowe
8. Tężec, wąglik
9. Choroby układu pokarmowego (bakteryjne i riketsjowe)
10. Choroby neurodegeneracyjne
11. Wybrane choroby nowotworowe
12. Choroby tzw. cywilizacyjne
13. Choroby genetyczne

Zajęcia seminaryjne (15h):
Tematyka seminariów

W czasie seminariów studenci będą przygotowywać krótkie wystąpienia na zadane tematy w tematyce kursu. W dyskusjach poruszone zostaną również wątki poboczne z zakresu etyki badań (np. eksperymenty na zwierzętach, badania kliniczne, inne tematy).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Seminarium zaliczone na podstawie oceny przygotowanych wystąpień. Dopuszczenie do kolokwium zaliczeniowego warunkowane zaliczeniem seminariów.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

1. Test jednokrotnego wyboru po zakończeniu wykładów. Waga oceny z testu do oceny końcowej: 0,55
2. Ocena z seminariów na podstawie materiałów przygotowanych przez studentów. Waga oceny z seminariów do oceny końcowej: 0,45
3. Ocena końcowa (OC) obliczana jest zgodnie z poniższym równaniem:
OC = (0,45x ocena końcowa z seminariów) + (0,55x ocena końcowa z wykładów)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Udział w seminariach jest obowiązkowy. Student ma możliwość odrobienia jednych zajęć pod koniec semestru – terminy zajęć zostaną ustalone zależnie od zapotrzebowania. Przypadki losowe polegające na nieobecności studenta lub braku uzyskania zaliczenia na dwóch seminariach będą rozpatrywane indywidualnie przez Osoby prowadzące poszczególne seminaria lub Osobę odpowiedzialną za kurs.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak, kurs obieralny, humanizujący

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak