Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Analityka kryminalistyczna w skali nano
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-215-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs “Analityka kryminalistyczna w skali nano” porusza zagadnienia związane z najnowszymi technikami analitycznymi stosowanymi w chemii kryminalitycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiazywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod chemicznych w kryminalistyce ChK2A_W01 Kolokwium
M_W002 Student zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki ChK2A_W06 Kolokwium
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku ChK2A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim ChK2A_U01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego również nietypowego z zakresu studiowanego kierunku oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia ChK2A_U07 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U003 Student potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku ChK2A_U09 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U004 Student potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym ChK2A_U11 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów ChK2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiazywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod chemicznych w kryminalistyce + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu kryminalistyki + - - - - - - - - - -
M_W003 Student ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Absolwent potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadania inżynierskiego również nietypowego z zakresu studiowanego kierunku oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia, wykorzystując najnowsze osiągnięcia - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi wykorzystać metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych i inżynierskich w ramach studiowanego kierunku - - + - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi formułować i przedstawiać opinie na temat zagadnień chemicznych w kryminalistyce oraz ma świadomość znaczenia zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 53 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Analityka kryminalistyczna w skali nano

Kurs obejmuje zagadnienia związane z zaawansowaną analizą mikrośladów w badaniach kryminalistycznych. Studenci uzyskają wiedzę na temat doboru i sposobu funkcjonowania strategii analitycznych oraz poznają najnowsze trendy w zakresie badań próbek śladowych. Przedmiotem kursu są techniki: elektroforetyczne (żelowa i kapilarna), chromatograficzne (cieczowa i gazowa), ogniskowanie izoelektryczne, elektrochemiczna symulacja procesów metabolicznych, blotting, ELISA, oraz spektrometria mas.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Analityka kryminalistyczna w skali nano

W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci będą przeprowadzać eksperymenty w zakresie:
1. Analizy substancji odurzających i psychotropowych.
2. Identyfikacji trucizn w mikrośladach.
3. Badania produktów metabolizmu dopalaczy.
4. Oznaczania leków w płynach ustrojowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium zaliczeniowe oraz uczestnictwo w zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem kolokwium zaliczeniowego z tematyki dotyczącej wykładów i laboratoriów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Odrabianie zajęć laboratoryjnych, bądź przygotowanie prezentacji na zadany temat

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. “Spektrometria mas” Wydawnictwo AGH, Kraków 2016.
2.“Proteomika i metabolomika” Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. “Spektrometria mas” Wydawnictwo AGH, Kraków 2016.
2.“Proteomika i metabolomika” Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa 2010.

Informacje dodatkowe:

Brak