Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Działalność gospodarcza i prawo pracy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-302-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
Brożek-Płuska Beata (beata.brozek-pluska@p.lodz.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie studentów ze znaczeniem przedsiębiorczości w gospodarce rynkowej

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości ChK2A_W17 Kolokwium
M_W002 definiuje podstawowe formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej ChK2A_W17 Kolokwium
M_W003 wymienia i wyjaśnia źródła prawa ChK2A_U01 Kolokwium
M_W004 wymienia i wyjaśnia podstawowe akty prawa pracy ChK2A_U01 Kolokwium
M_W005 wymienia i wyjaśnia instytucje prawa pracy ChK2A_U01 Kolokwium
M_W006 wyszukuje właściwych i aktualnych aktów prawnych ChK2A_U05, ChK2A_K05, ChK2A_K03, ChK2A_U01, ChK2A_K04, ChK2A_K01 Kolokwium
M_W007 identyfikuje rolę przepisów prawa pracy ChK2A_K05, ChK2A_K03, ChK2A_K04, ChK2A_K01 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia ChK2A_U03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przedsiębiorczości + - - - - - - - - - -
M_W002 definiuje podstawowe formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej + - - - - - - - - - -
M_W003 wymienia i wyjaśnia źródła prawa + - - - - - - - - - -
M_W004 wymienia i wyjaśnia podstawowe akty prawa pracy + - - - - - - - - - -
M_W005 wymienia i wyjaśnia instytucje prawa pracy + - - - - - - - - - -
M_W006 wyszukuje właściwych i aktualnych aktów prawnych + - - - - - - - - - -
M_W007 identyfikuje rolę przepisów prawa pracy + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Pojęcie przedsiębiorczości. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej. Ekonomiczne możliwości finansowania działalności gospodarczej (biznesplan). Prawa i obowiązki przedsiębiorcy.
Historia prawa pracy. Ogólna charakterystyka prawa pracy. Źródła prawa pracy. Definicja i cechy umowy o pracę. Stosunek pracy. Rozwiązanie umowy o pracę. Obowiązki i prawa pracownika. Obowiązki i prawa pracodawcy. Czas pracy. Urlopy pracownicze i inne przerwy w czasie pracy. Wynagrodzenie za pracę. Rozstrzyganie sporów związanych ze stosunkiem pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Nietypowe formy zatrudnienia, porównanie z umowami cywilnymi, samozatrudnienie. Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Test

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z testu

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Praca samodzielna

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu nauk społecznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
Grzegorzewska-Mischka E., Wyrzykowski W., Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, Wydawnictwo VM Group, Gdańsk 2009
Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H.Beck, Warszawa 2010
Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011.
Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:
Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003
Liszcz T. (red.), Prawo pracy. Testy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak