Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Laboratorium dyplomowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CChK-2-303-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Chemia w Kryminalistyce
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Program zajęć obejmuje zagadnienia szczegółowe obejmujące program realizowanych prac magisterskich, rozwiązywanie problemów projektowych, technicznych, konstrukcyjnych i pomiarowych, które są związane z pracą dyplomową realizowaną przez studentów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiazywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod chemicznych w kryminalistyce ChK2A_W01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_W002 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku ChK2A_W07 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie ChK2A_U01 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia ChK2A_U03 Aktywność na zajęciach
M_U003 potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych ChK2A_U06 Przygotowanie pracy dyplomowej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym ChK2A_U11 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, obejmującą w szczególności chemię kryminalistyczną, sądową, analityczną, przydatną do formułowania i rozwiazywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku, zna główne trendy rozwojowe dotyczące wykorzystania metod chemicznych w kryminalistyce - - + - - - - - - - -
M_W002 ma szczegółową wiedzę niezbędną w wyborze odpowiednich technik i metod do rozwiązywania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie studiowanego kierunku - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim; integrować uzyskane informacje oraz dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi określać kierunki dalszego uczenia się w celu podnoszenia własnych kompetencji oraz realizuje proces samokształcenia - - + - - - - - - - -
M_U003 potrafi oceniać i krytycznie analizować sposób funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy zalecane w środowisku laboratoryjnym - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 105 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):

Studenci wykonują prace eksperymentalne w laboratorium, uzgodnione z opiekunem pracy, które są ściśle związane z tematem pracy dyplomowej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aby uzyskać pozytywną ocenę końcową niezbędne jest uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace laboratoryjne niezbędne do wykonania pracy dyplomowej zgodnie z zaleceniami udostępnionymi przez prowadzącego. Prowadzący weryfikuje, czy przeprowadzone prace laboratoryjne są wystarczające do procedowania pracy dyplomowej.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocenę wystawia opiekun pracy na podstawie przebiegu prac eksperymentalnych oraz zaangażowania studenta.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecność można odrobić w terminie ustalonym z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura wskazana przez opiekunów indywidualnie do tematyki prac dyplomowych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak