Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
siedem
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
210
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  automatyka, elektronika i elektrotechnika 150 71
  informatyka techniczna i telekomunikacja 60 29
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną dla osób szukających zatrudniania sektorze IT. Kształcenie obejmuje nabywanie specjalistycznych umiejętności kierunkowych oraz kompetencji społecznych. Dzięki starannie przygotowanym i aktualizowanym programom kształcenia studia dobrze przygotowują do pracy zawodowej, otwierając drogę do awansu zawodowego i społecznego. W opinii absolwentów studia na tym kierunku są: źródłem satysfakcji z własnych osiągnięć i poczucia przynależności do społeczności inżynierów – absolwentów renomowanej wyższej uczelni technicznej. Strategia rozwoju AGH, odciska wyraźny ślad na programie kształcenia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, należy tu wspomnieć: (1) doskonalenie i różnicowanie oferty edukacyjnej, (2) podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwenta, (3) wspieranie aktywności studentów, (4) przygotowanie do aktywności zawodowej i społecznej, (5) działania stymulujące prowadzenie badań na najwyższym poziomie, (6) rozszerzanie oferty edukacyjnej w języku angielskim – w przypadku rozważanego kierunku, dla którego istnieje równoległy tok kształcenia z językiem wykładowym angielskim, (7) wspieranie działalności innowacyjnej i wdrożeniowej przez rozwój współpracy z gospodarką.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego wymaga kadr wykwalifikowanych w zakresie zarówno użytkowania zaawansowanych technicznie i technologicznie systemów ICT, ale także kompetentnych w zakresie projektowania, wdrażania i konserwacji takich systemów, a do takiej między innymi roli przygotowują studia na Kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Specyfiką lokalną Małopolski jest – oprócz powszechnie znanego dużego zapotrzebowania przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej, również widoczny wzrost zapotrzebowania na inżynierów o wysokich kompetencjach w dziedzinie układowej i systemowej – co jest wynikiem otwierania i rozbudowy oddziałów firm międzynarodowych, np. Aptiv Centrum Techniczne (dawniej Delphi), Energy Micro, Silicon Creation) i wielu dynamicznie rozwijających się oraz zdobywających nowe rynki podmiotów krajowych (Fideltronik, Elsta Electronics, Aldec, Semi Half). Wysoką opinię o kierunku wielokrotnie formułowali przedstawiciele przedsiębiorstw – członkowie Rady Społecznej działającej przy WIET, która jest ważnym wyrazicielem potrzeb rynku pracy, źródłem propozycji, opiniodawcą i konsultantem wprowadzanych zmian kierunkowych i bieżących korekt. Niektóre ulepszenia w programie kształcenia są wprowadzane na wniosek studentów, z uwzględnieniem opinii Wydziałowej Rady Samorządu Studentów (WRSS). Studenci uczestniczą w procesie tworzenia planów studiów i programów poszczególnych przedmiotów.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :

  Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja posiada wiedzę z zakresu:
  •cyfrowego przetwarzania i analizy sygnałów, systemów operacyjnych, wirtualizacji, programowania (Asembler, VHDL, C, C++, Java, Python), tworzenie aplikacji webowych i sieciowych (również dla urządzeń mobilnych),
  •symulacji i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, urządzeń radiowych i światłowodowych, programowania mikroprocesorów
  i systemów wbudowanych, pomiarów i walidacji urządzeń w rzeczywistym środowisku pracy,
  •technik przesyłania sygnałów, sieci Internet, sieci komórkowych, sieci Wi-Fi, sieci operatorskich, zasad organizacji i administracji sieci, protokołów komunikacyjnych, inżynierii ruchu, tworzenia sieci wirtualnych oraz przetwarzania w chmurze, urządzeń sieciowych (rutery, przełączniki, zapory ogniowe) oraz bezpieczeństwa danych.
  Absolwent tych studiów potrafi:
  •projektować systemy elektroniczne oparte o specjalizowane analogowe
  i cyfrowe układy scalone, procesory oraz układy programowalne,
  •projektować systemy sieciowe przeznaczone do różnych kanałów transmisyjnych i rodzajów przesyłanych danych,
  •korzystać z narzędzi pomiarowych (generatory arbitralne, oscyloskopy, testery protokołów, analizatory widma, karty pomiarowe) i programowych w procesie budowy urządzeń elektronicznych i sieciowych,
  •konfigurować urządzenia (rutery, przełączniki, zapory ogniowe, sieci wirtualne) i protokoły komunikacyjne w lokalnych i rozległych sieciach teleinformatycznych,
  •przeprowadzać symulacje komputerowe układów elektronicznych oraz usług
  w sieciach,
  •administrować sieciami komputerowymi oraz diagnozować problemy ich działania,
  •implementować algorytmy i budować własne programy dla urządzeń mobilnych, systemów wbudowanych, tworzyć serwisy i aplikacje sieciowe,
  •prowadzić projekty metodami planowymi i zwinnymi.
  Studia umożliwiają podjęcie kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja na jednej z dwóch ścieżek dyplomowania: Systemy Wbudowane lub Sieci i Usługi. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem kontynuują kształcenie także na kierunkach pokrewnych takich jak Teleinformatyka lub Informatyka.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Studia te są dobrze oceniane przez absolwentów. Świadczą o tym badania Centrum Karier i ośrodków zewnętrznych. Na przykład według badań Centrum Karier AGH prawie 80% respondentów, absolwentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja w AGH, jest usatysfakcjonowana swoją pozycją zawodową oraz wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów. Z kolei w rankingu studiów inżynierskich przeprowadzonym w bieżącym roku (2018) przez tygodnik “Perspektywy” prowadzony przez WIET kierunek “Elektronika i Telekomunikacja” zajął pierwsze miejsce w Polsce.
  Raporty na temat losów absolwentów przygotowuje systematycznie Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej powołany w ramach Centrum Karier AGH, CK AGH. W raportach zawarte są wskaźniki podstawowe: status zawodowy, zgodność pracy z zatrudnieniem, czas podjęcia pracy, a także bardziej szczegółowe m.in. czas poszukiwania pracy, status prawny zatrudnienia, liczba propozycji zatrudnienia, czynniki decydujące o podjęciu pracy, ocena studiów w kontekście przygotowania do wykonywanej pracy, zarobki absolwentów. CK AGH prowadzi również monitoring edukacyjno-zawodowych absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia. Bazując na wynikach przeprowadzonych ankiet ustalono, że w procesie kształcenia ciągle niewystarczająco pokryte są kompetencje związane z umiejętnością korzystania z wiedzy i stosowania nabytych umiejętności. Pokazywanie zastosowań wiedzy (przez scenariusze sytuacyjne, studia przypadku i przykłady użycia) są uważane za niedoszacowany element kształcenia, który odbija się niekorzystnie na poziomie utrwalenia wiedzy i w rezultacie na umiejętnościach prezentowanych przez absolwentów w miejscu pracy. Odpowiednie szkolenia przygotowujące pracowników naukowo-dydaktycznych do zmiany tego stanu rzeczy zostały przewidziane we wniosku na ZPR AGH. Jest to projekt, którego realizacja obejmuje lata 2018–2022 (konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17, wartość projektu: 39.187.505,98 zł, wydatki kwalifikowane, czyli koszty bezpośrednie dla WIET to 1.592.759,00 zł).
  Druga obserwacja w wynikach analizy losów absolwentów dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja, to deficyt kompetencji miękkich u studentów, co jest cechą charakterystyczną i dosyć powszechną na kierunkach związanych z IT. Podjęto kroki w kierunku wprowadzenia zespołowych prac dyplomowych inżynierskich oraz dodatkowych kursów dla studentów w ramach wspomnianych projektów POWER.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  1.Usterki w programie nauczania studiów niestacjonarnych (zbyt duży udział wykładów w stosunku do zajęć „aktywnych”)
  Na podstawie zaleceń PKA oraz modyfikacji programów kształcenia wynikających z przyjętych Krajowych Ram Kwalifikacji, wprowadzono zmiany programów kształcenia na Kierunku EiT. Jego efektem były nowe programy kształcenia obowiązujące od roku akademickiego 2013/2014. Udział zajęć Aktywnych” (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) na studiach stacjonarnych I i II stopnia przekracza 50% ogółu zajęć, w przypadku studiów II stopnia odchylenia te wahają się między 2% a 5%w zależności od specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia. Obecnie prowadzone są prace nad modyfikacją programu kształcenia studiów I stopnia EiT studiów stacjonarnych (w ramach programu POWER), w kolejnych latach obejmą one także studia niestacjonarne.

  2.Uwagi do procesu dyplomowania:
  2.1. liczne prace dyplomowe prowadzone przez adiunktów (powierzenie prac dyplomowych nie jest dokonywane za pośrednictwem Rady Wydziału).
  2.2. w niektórych pracach brak sformułowania zadania badawczego, pojawiają się prace czysto przeglądowe
  2.3. dwuosobowa praca bez wskazania wkładu poszczególnych autorów

  Ad.2.1. Wobec dużej ilości studentów, w tym dyplomantów, prace dyplomowe muszą być również prowadzone przez doświadczonych doktorów. W myśl ust. 5 par. 25 Regulaminu Studiów „ Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy): profesora lub doktora habilitowanego dla prac
  dyplomowych magisterskich oraz profesora, doktora habilitowanego i doktora dla prac
  dyplomowych inżynierskich i licencjackich. Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii Rady
  Wydziału może upoważnić doktora do kierowania pracą dyplomową magisterską, a
  specjalistę z danego zakresu – do kierowania pracą dyplomową inżynierską, licencjacką
  lub magisterską.”. Powierzenie prowadzenia prac dyplomowych jest doktorom dokonywane zgodnie z uchwałą Rady Wydziału 646/2018 par.6, na mocy której: „Dziekan Wydziału upoważnia do kierowania pracami dyplomowymi magisterskimi doktorów lub specjalistów posiadających stopień doktora”.
  Ad.2.2. oraz 2.3 Wprowadzono zasady dyplomowania oraz opracowano procedury dyplomowania w każdej z Katedr Dyplomujących: Uchwała 369/2016 z załącznikiem 1 oraz 2.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Dążąc do osiągania coraz lepszych efektów kształcenia kadra prowadząca zajęcia na kierunku stosuje metody nauczania zgodne z obecnymi w dydaktyce akademickiej trendami. Na części wykładów oprócz tradycyjnej metody objaśniającej stosuje się metody problemowe i oparte na demonstracji oraz elementy dyskusji. W czasie zajęć laboratoryjnych często stosowane są różne metody aktywizujące takie jak dyskusja, quizy czy praca grupowa. Uczestnictwo większości pracowników w szkoleniach dydaktycznych prowadzonych w ramach programu POWER-WIET, służącego podnoszeniu kompetencji dydaktycznych, umożliwia szersze i bardziej systematyczne wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych. Szkolenia te obejmują m.in. metody problemowe (m.in. WebQuest, Design Thinking), metody nauczania przez działanie (m.in. studium przypadku, metodę odwróconego uniwersytetu, metodę 3P), metody aktywizujące (m.in. grywalizację, Escape Room, metody z zastosowaniem systemów interaktywnych), metody zwiększające efektywność nauczania (m.in. coaching, mentoring, tutoring, podejście 4C).
  Specyfika form nauczania powoduje, że wykłady (niezależnie od stosowanych form aktywizacji studentów) służą przede wszystkim realizacji efektów kształcenia związanych z wiedzą, a ćwiczenia audytoryjne, laboratoria i prace projektowe – głównie z umiejętnościami, ale i z kompetencjami społecznymi. Poniżej zamieszczono przykładowe metody kształcenia oraz dobre praktyki wdrożone do procesu dydaktycznego:
  *Wiedza + Umiejętności = Wykład + Laboratorium + Projekt. Podstawą realizacji wielu przedmiotów jest łącznie zajęć laboratoryjnych z pracami projektowymi.
  *Design Laboratory. Wprowadzenie przedmiotu na 5 semestrze studiów, który przybliża tematykę badawczą związaną z kierunkiem studiów oraz prowadzi do wykonania prostego projektu zgodnie z założoną metodyką. Cechą charakterystyczną tego przedmiotu jest także sporządzenie dokumentacji w języku angielskim pozwalające na zdobycie umiejętności tworzenia raportów, przeglądów stanu wiedzy w danym temacie oraz publikacji naukowych.
  *Realizacja prac zespołowych, zarówno w ramach zespołów formowanych w czasie ćwiczeń laboratoryjnych jak i projektowych służy doskonaleniu kompetencji współdziałania w grupie.
  *Udział firm z otoczenia społeczo-gospodarczego w prowadzeniu zajęć. Badania naukowe oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym pracowników Wydziału dają możliwość wprowadzenia do oferty kształcenia przedmiotów obieralnych, skorelowanych z obecnymi trendami rozwoju systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych. Efektem takiej współpracy jest wprowadzenie do programu studiów przedmiotów, które na początku są przygotowywane i prowadzone wspólnie przez nauczycieli akademickich oraz pracowników firm z jakim Wydział współpracuje. W kolejnych latach, dzięki transferowi wiedzy, następuje wzrost kompetencji pracowników Wydziału, co pozwala na całkowite przejęcie prowadzenia takich przedmiotów (np.: Montaż systemów Elektronicznych, Advanced Enterprise Networks)
  *Kompetencje naukowo-badawcze są także kształtowane u studentów na studiach I i II stopnia w ramach przedmiotu „Koło naukowe”.
  Podsumowując, w programie kształcenia na kierunku Elektronika, można wskazać Dobre Praktyki, które mogą być upowszechnione i wdrożone w innych ośrodkach akademickich z uwagi na obserwowane pozywane efekty w realizacji procesu kształcenia:
  •oparcie programu kształcenia na kompetencjach kadry prowadzącej kierunek, związanego z porodzonymi w jednostce badaniami naukowymi i oczekiwaniach runku pracy,
  •organizacja przedmiotów obieralnych przy współudziale firm z otoczenia społeczno-gospodarczego, i przejmowanie ich prowadzenia w miarę wzrostu kompensacji kadry,
  •realizacja prac dyplomowych we współpracy z firmami zewnętrznymi, a także prac stanowiących podstawy do rejestracji dobra niematerialnego w AGH i występowanie o udzielenie ochrony patentowej;
  •możliwość zaliczenie jednego z przedmiotów obieralnych na podstawie pracy w Kole naukowym.
  •stosowanie innowacyjnych metod nauczania; sprawdzoną na kilku przedmiotach metodą jest tzw. odwrócona klasa, wymagająca znajomości i zrozumienia materiału, który dopiero będzie dyskutowany na zajęciach,
  •łącznie zajęć laboratoryjnych z pracami projektowymi, umożliwiające utrwalenie wiedzy i umiejętności,
  •realizacja prac projektowanych w zespołach, w celu nabywania kompetencji społecznych, oczekiwanych na rynku pracy.
  •określenie stałego nakładu pracy przy organizacji przedmiotów obieralnych, pozwalających na ich dowolny wybór przez studentów,
  •wdrożenie systemu Dyplom do wspomagania procesu realizacji prac dyplomowych,
  •nauczanie hybrydowe – łącznie klasycznych form zajęć w elementami e-learningu.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  W celu właściwego rozwijania koncepcji kształcenia na wydziale prowadzącym kierunek EiT, powołano Radę Społeczną (RS). Rada jest kolegialnym ciałem doradczym, działającym na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy WIET a zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi i organizacjami. Główną problematyką jej działania jest dostosowywanie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów WIET do potrzeb i wymagań pracodawców oraz rozwijanie współpracy Uczelni w zakresie badań i rozwoju z podmiotami z jej otoczenia. Rada jest jedną z form realizacji strategii rozwoju WIET w zakresie poszerzania współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
  Rada Społeczna ma charakter otwarty. Składa się z przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji, urzędów administracji państwowej i samorządowej, a także indywidualnych osób fizycznych, których działalność jest związana z kierunkami kształcenia studentów oraz badaniami naukowymi realizowanymi na WIET. Zadania Rady Społecznej określa Regulamin RS. Są to m.in.:
  •wymiana informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec absolwentów AGH i związana z tym pomoc w monitorowaniu rozwoju zawodowego absolwentów Wydziału,
  •formułowanie propozycji dostosowania oferty edukacyjnej i badawczej Wydziału do aktualnych oczekiwań firm i instytucji,
  •propagowanie udziału pracowników podmiotów zewnętrznych w procesie kształcenia studentów poprzez m.in. organizowanie zajęć dydaktycznych z ich udziałem, a także pomoc w organizowaniu praktyk i staży studenckich,
  •działanie na rzecz promocji Wydziału i prowadzonych przez Wydział kierunków kształcenia,
  •wspieranie wymiany informacji między środowiskami reprezentowanymi w Radzie Społecznej oraz tworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w obszarach edukacji, działalności badawczej i rozwojowej oraz inicjowanie takich przedsięwzięć.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Kandydat na studia I stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja powinien posiadać kompetencje w zakresie matematyki i fizyki typowe dla absolwenta szkoły średniej, po ukończeniu klasy matematyczno-fizycznej.
  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa maturalnego.
  Więcej informacji:
  https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia-w-roku-akademickim-2019-2020/

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą nr 158/2018 Senatu AGH. Ze zwolnienia tego mogą skorzystać maturzyści tylko raz i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Więcej na: https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/olimpijczycy/

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 96
  Maksymalna liczba studentów: 140

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 107 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 54 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 79 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 63 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 4 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 117 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy wakacyjnej po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Możliwe jest odbywanie praktyk poza wyznaczonym okresem pod warunkiem nie kolidowania z innymi zajęciami. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metodyk projektowania urządzeń elektronicznych, budowy oprogramowania, serwisowania urządzeń przemysłowych i transmisji danych, a także poznania procedur organizacji pracy. Wydział IEiT dobiera miejsca gdzie studenci mogą odbywać praktyki. Studenci mają w tym zakresie szeroki wachlarz możliwości. Zakres i czas odbytej praktyki są weryfikowane przez Opiekuna Praktyk Studenckich. Studenci mogą także odbyć praktykę w Katedrze Elektroniki w jednym z zespołów naukowych. Pełną informację nt. realizacji i sposobu rozliczenia praktyki kierunkowej student otrzymuje bezpośrednio mailem poprzez Wirtualny Dziekanat na początku semestru, do którego zaliczenia wymagane jest zrealizowanie praktyki kierunkowej. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in.: Microsoft, Motorola Solutions, Fideltronik, COMARCH, Ericson, Capgemini, Alleiron, IBM, ELSTA ELEKTRONIKA, CISCO, Energy Micro AS, QUMAK, Orange, Akamai, Nokia, Semihalf, Parasoft, EC System, AV System, Metronic AK
  Szczegóły realizacji praktyk reguluje syllabus przedmiotu Praktyka kierunkowa IEL-1-604-s (https://syllabuskrk.agh.edu.pl/2019-2020/pl/magnesite/study_plans/stacjonarne-elektronika/module/iel-1-604-s-zimowy-praktyka-kierunkowa) oraz Procedura załatwiania sprawy na Wydziale IET : PD – PS – 16 – http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/praktyka/

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  W Regulaminie Studiów w AGH szczegółowo opisano zasady zaliczenia semestru studiów (§ 17) oraz procedury w przypadku braku takiego zaliczenia (§ 18 ÷ 21). Dodatkowo na studiach I stopnia ustalono semestr kontrolny (piąty), na który warunkiem wpisu jest zaliczenie kompletnych semestrów 1 i 2 (Uchwała Rady WIET nr 441/2016). Zgodnie z Regulaminem Studiów w AGH uzyskanie wpisu na sem. 7 studiów I stopnia wymaga zaliczenia wszystkich przedmiotów z sem. 1-6.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  W Regulaminie Studiów w AGH w § 17 określono zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS. Na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji obowiązuje procedura PD – PS – 03 określająca proces ubieganie się o wpisu z deficytem: http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/wpis-z-deficytem-punktow/

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  -

  Semestry kontrolne:
  5, 7
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Zgodnie z §9 Regulaminu Studiów w AGH, INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA
  https://www.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/images/dokumenty/regulamin_studiow/regulamin_studiow_pierwszego_i_drugiego_stopnia_w_agh_pazdziernik_2017.pdf

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Warunki realizacji praktyk zawodowych reguluje procedura WIET : PD – PS – 16 – http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/praktyka/ oraz syllabus przedmiotu praktyka zawodowa. Zawarto w nich kryteria wyboru miejsca praktyk, sposób dokumentowania przebiegu praktyki oraz zasad oceny uzyskanych efektów uczenia się.
  http://www.iet.agh.edu.pl/files/6715/3630/8630/WZOR_formularz_potwierdzenie_odbycia_praktyki_2017_2018.docx
  http://www.iet.agh.edu.pl/files/9115/3630/8531/WZOR_formularz_karta_oceny_praktykanta_2017_2018.docx

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Na kierunku Elektronika i Telekomunikacja kształcenie specjalistyczne jest także realizowane w oparciu o moduły obieralne. Studenci wybierają przedmioty z listy zaproponowanej przez zespoły badawcze Katedry Elektroniki, zaopiniowanej przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia (w skład którego wchodzą przestawicie WRSS) i zatwierdzonej przez Pełnomocnika Dziekana ds. Kształcenia. Tematyka przedmiotów zaproponowana przez zespoły badawcze ma związek z prowadzoną działalnością naukową lub potrzebami ryku pracy. Zapisy na przedmioty obieralne są realizowane na kolejny rok akademicki przed wakacjami roku poprzedniego. Z uwagi na ograniczą liczbę miejsc na przedmiotach obieralnych, przy zapisie brana jest pod uwagę średnia ocen.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  -

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Studia pierwszego stopnia na kierunku Elektronika kończą się wykonaniem przez studenta pracy dyplomowej. Jest ona realizowana pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego (opiekuna pracy), który określa tryb oraz harmonogram jej realizacji. Tekst pracy dyplomowej z jest weryfikowany z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego https://jsa.opi.org.pl. Nadzór na procesem dyplomowania sprawuje Komisja Dyplomowania powołana Uchwałą Rady Wydziału, do jej zadań należą: zatwierdzanie tematów prac, wyznaczalne recenzentów prac oraz organizacja egzaminów dyplomowych.
  Szczegóły procesu dyplomowania dostępne są na stronie: http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/procedury/, w Uchwale 369/2016 RW WIET oraz w Regulaminie Studiów AGH (§ 25 ÷ 27).

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Warunkiem ukończenia studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja jest:
  1)uzyskanie określonych w programie kształcenia efektów kształcenia;
  2)zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów modułów zajęć;
  3)uzyskanie wymaganej programem studiów liczby punktów ECTS;
  4)złożenie pracy dyplomowej;
  5)złożenie egzaminu dyplomowego.
  Szczegóły ustalania wyniku końcowego ukończenia studiów określa § 27 Regulaminu Studiów AGH.

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  .